Exodus 10

Hahehisi ihataurahanina: Kwadi

Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Farao dekenai a raka vareai; badina be ia lalona vada na ha-aukaia, ena hesiai taudia danu lalodia vada na ha-aukadia, egu toa bini bogaragtidiai baina hahedinarai helaoreana. Bena Aigupto ede baina kara henia toma, bona Aigupto taudia bogaragidiai egu toa ede na hahedinarai toma, natumu ba hadibaia bona tubumu ba hadibaia; bona ba diba binai Iehova.

Bena Mose bona Aaron na Farao dekenai e raka vareai, e hereva henia, eto, Ieova, Heberu taumai emai Dirava, na ini e gwau tomamu: Lau vairagu ai ba hekokoroku ela bona edena nega ai? Egu orea taudia a kahudia nege, bae toma henigu diho. A bema lasi, boma rudia, lau ese kerukeru kwadi baina siaidia emu tano ai; idia ese tano kopina bae ḡovaia ahu, tano na basio itaia diba. Bena amui aniani orena, medu-hetarina ese se hadikaia ḡauna, na idia ese bae ania ore; bona au iboudiai dounu mimia taora ai vada bae ani ore. Emu ruma danu, bona emu hesiai taudia iboudiai edia ruma, bona Aigupto taudia iboudiai edia ruma, na kwadi ai mo bae honu; unuhetomana tubumui tamamui ese asie itaia, edia vara dinadia amo ema bona hari. Bena is ese Farao vairana amo e raka lasi.

Bena Farao ena hesiai taudia ese e hereva henia, eto, Ina tau ese baine hahekwakwanaida ela bona edena nega ai? Tatau be ba kahudia nege, baela, Iehova edia Dirava bae toma henia diho. Asi dibamu Aigupto vada e dika vaitani a? Bena Mose bona Aaron ma e hakaudia vareai lou, Farao vairanai. Ia ese e hamaorodia, eto Aola, Iehova emui Dirava ba toma henia diho; a umui ida baela taudia be daidia? Mose eto, Emai memero bona emai iahu, natumai mamaruanedia bona natumai hahinedia, emai mamoe seridia bona emai boromakau seridia, iboudiai baia laohaidia; badina be aria ta baia karaia, Iehova ena. 10 Ia ese e hamaorodia, eto, Bama kahumui nege, Iehova ese bema rumui. Emui lalo-hadai na dika. ? 11 Dia unuheto: umui tatau mo baola, Iehova ba toma henia diho, badina be emui ura bunai. Bena Farao vairana amo e luludia lasi.

12 Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Imamu a toia roro Aigupto tanona daenai, kwadi vada bae kau Aigupto tanona ai, aniani avadia iboudiai medu-hetarina ese se hadika na idia ese bae ani ore. 13 Bena Mose ese ena itotohi toia roro Aigupto tanona daenai: bena Iehova ese lai laurabada kahana amo e siaia, una tano e toa henia boi, e toa henia rani. Dabi ai, una lai ese kwadi e mailaidia. 14 Bena kwadi na Aigupto tanona idoinai e heḡiḡi rohoroho ela bona Aigupto tanona hetoana idoinai; idia na dika rohoroho. Kwadi unuhohodia na nega ta asie hedinarai ema bona una negana, ma unuhohodia na basie hedinarai lou. 15 Badina be tano kopina adoinai idia ese e ḡovaia ahu; tano vada e korema. Idia ese aniani avadia iboudiai e ani ore una tano ai, bona au huahuadia iboudiai medu-hetarina ese se hadika ḡaudia na idia ese e ani ore. E tubumu ḡauna ta, au eiava tano avana, se miava, Aigupto tanona idoinai.

16 Bena Farao ese Mose bona Aaron e boiridia haraḡa-haraḡa, e hamaorodia, eto, Lau na Iehova emui Dirava vairanai bona umui vairamui ai vada na kara havara. 17 Taunabunai, na noimumu, ina nega tamona mo egu dika ba gwaua tao, bona Iehova emui Dirava ba noia, ia ese ina mase ḡauna egu amo baine abia oho. 18 Bena Mose na Farao vairana amo e raka lasi, Iehova e now henia. 19 Bena Iehova ese lai badana lahara kahana amo e siaia, una lai ese kwadi e odadia isi, Davara Kakakakana lalonai e odadia lao; Aigupto tanona hetoadia idoidiai kwadi ta dia mia. 20 A Iehova ese Farao lalona ma e ha-aukaia, bena Israel taudia se kahudia nege.

Hahehisi ihataurahanai-tana: Dibura masemase

21 Bena Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, Imamu ba duduia isi, bena dibura ese Aigupto tanona idoinai baine gorua ahu; idia ese dibura bae mamia toho. 22 Bena Mose ese imama e duduia isi. Bena Aigupto tanona idoinai e dibura masemase, ela dina toi vada e ore. 23 Taunimanima na asie heita heheni, bona edia helai noho gabudia amo asie tore isi, dina toi lalodiai. A Israel taudia iboudiai edia noho gabudia na didiari.

24 Bena Farao ese Mose e boiria, eto, Vada aola, Iehova ba toma henia diho, ḡau tamona emui mamoe seridia bona emui boromakau seridia ba rakatanidia, natumui mo ba hakaudia lao. 25 A Mose eto, Lasi, emai boubou ḡaudia bona lahi ese baine ḡole oho ḡaudia ba hemimai, Iehova emai Dirava do baia boua. 26 Emai boromakau baia laohaidia, ta basine mia; badina be unu amo Iehova emai Dirava baia boua, bona asi dibamai dahaka ḡau dahaka ḡau amo Iehova baia boua ela bona ihaboulaina gabuna ai baia kau. 27 A Iehova ese Farao lalona ma e ha-aukaia, bena se kahudia nege. 28 Bena Farao ese e hamaoroa, eto, A siri, nahuamu ba tohoa danu, lau vairagu basio itaia lou; badina be vairagu ba itaia lou dinana ai vada ba mase. 29 Bena Mose eto, Vada o hereva momokani; vairamu basina itaia lou.

Copyright information for `MEU