Exodus 13

Israel taudia ese edia laolao e matamaia

Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Roboa mamaruanedia iboudiai Israel ai ba hahelaḡadia lauegu, taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia; roboana be lauegu.

Bena Mose ese Israel taudia e hamaorodia, eto, Ina dina ba laloa tao, badina be hari dina ai Aigupto amo, iḡui rumana amo, vada o raka lasi; Iehova imana goadana ese ina gabu amo vada e hakaumui lasi. E hatubua flaoana na basio ania. Hari ina dina ai ome raka lasi, hua ladana Abib ai. Bena kerukeru vanegai, Iehova ese Kanaan taudia bona Hiti taudia bona Amoro, taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia edia tano ai baine hakaumu vareai, senemu e gwau henidia hamata baine henidia eto tanona, rata bona bada-ranuna e arumu tanona: una negana ai oi ese ina tomadiho karana ba karaia ina hua lalonai. Dina hitu lalodiai flaoa dikeadia, asie hatubu ḡaudia, bavani; bena dina ihahituna Iehova ena aria ba karaia. Unu dina hituosi lalodiai asie hatubua flaoana mo bavania; e hatubua flaoana na basine hedinarai dekemu ai, bona hatubu muramurana basine mia emu noho gabuna idoinai. Una dina ai natumu do ba hamaoroa, baoto, “Ina na Iehova ese e kahagu Aigupto amo e hakaugu lasi negana dainai”. Ia na toa ta ai bainela imamu ai, bona helalo-tao ḡauna ai bainela bagumu ai, Iehova ena taravatu udumu ai baine mia helaoreana. Badina be Iehova imana goadana ese Aigupto amo e hakaumu lasi; 10 taunabunai ina haheḡani ba badinaia ena nega korikori ai laḡani iboudiai lalodiai.

11 Bena Iehova ese Kanaan taudia edia tano ai baine hakaumu vareai, e gwau henimu hamata bona senemu e gwau henidia hamata heḡereḡerena, bona baine henimu, 12 una negana ai roboa mamaruanedia iboudiai ba hididia, taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia danu; maruane iboudiai bae helaḡa, Iehova ena. 13 Bena doniki natuna roboana davana na mamoe natuna ba heni; eiava davana basio heni negana ai aiona ba hakwaidua. A taunimanima natudia roboadia iboudiai na davadia ba kara. 14 Bena negana baine kau natumu ese baine nanadaimu, baineto “Ina kara be dahaka?”, oi ese ba haere henia baoto “Iehova imana goadana ese Aigupto, maduna metaudia gabuna, amo e hakaumai lasi; 15 bena Farao ese baine dogomai tao eto negana ai Iehova ese roboa mamaruanedia iboudiai Aigupto tanona ai e aladia mase, taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia danu: taunabunai roboa mamaruanedia iboudiai na Iehova ena ihaboulaina ḡaudia ai na halaodiamu, a natugu roboadia na davadia na karamu”. 16 Ia na toa ai bainela imamu ai bona bagumu ai: badina be Iehova imana goadana ese Aigupto ese Aigupto amo vada e hakauda lasi.

17 Farao ese Israel taudia e kahudia nege murinai, Dirava ese dala kwadogina, Filistia taudia edia tano ai, se hakaudia; badina be Dirava eto “Idia na tuari mamina bae diba, bena bae helalo kerehai, Aigupto bae lou henia readia”. 18 Bena Dirava ese tano ḡaḡaena ai e hakaudia lao, Davara Kakakakana badinai. Israel taudia ese mai edia tuari ḡaudia imadia ai Aigupto tanona e rakatania. 19 Mose ese Iosef turiana danu e laohai; badina be Iosef ese Israel taudia taravadia vada e atua, eto “Momokani, Dirava ese baine vadivadi henimui; una negana ai umui ese lau turiagu bavabi kau”.

20 Bena idia na eha laolao, Sukoto amo ela bona Etam, tano ḡaḡaena isena ai. 21 Iehova na idia vairadiai ela, dina ai ori dubuna lalonai, edia dala ihahedinaraina, bona hanuaboi ai lahi mamana lalonai, edia diari, bae laolao boi bae laolao rani helaoreana. 22 Bena hari ori dubuna asine rakatanidiava dina ai, bona lahi mamana asine rakatanidiava hanuaboi ai.

Copyright information for `MEU