Exodus 16

Israel taudia e hitolodia

Israel hegogona idoinai na Elim amo ela, tano ḡaḡaena ladana Sin ai e kau, Elim Bona Sinai padadiai. Hua iharuana dinana ihagwauta-imana, Aigupto e rakatania murinai, idia na unuseni ai e kau. Bena Israel hegogona idoinai ese Mose bona Aaron e maumauraidia, tano ḡaḡaena ai. Israel taudia ese raruosi e gwau henidia, eto, Aigupto tanona ai Iehova ese bema alamai mase, vamu urodia badibadidiai a helaiva bona flaoa ianina ai bogamai e kunuva negana ai, bema namo; badina be umui raruosi ese ina tano ḡḡaena ai vada o hakaumai vareai, hitolo ese ina hegogo idoinai baine alamai mase totona.

Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, A kamonai: lau na amui aniani guba amo baina hadihoa, medu na heto; dina ta ta ai taunimanima bae raka lasi, dina tamona ahuna bae haboua; unu amo baina dibadia, lauegu taravatu bae badina eiava lasi. A dina ihatauratoina idia na dina rua ahudia bae heḡaeḡaelai.

Bena Mose bona Aaron ese Israel taudia iboudiai e hereva henidia, eto, Hari adorahi ai vada ba diba Iehova ese Aigupto tanona amo vada e hakaumui lasi; bona daba ai Iehova hairaina do ba itaia. Badina be emui maumau, Iehova o maumauraiamu, herevadia ia ese vada e kamonai. A ai be daidia, umui ese o maumauraimaimu? Mose ma eto, Iehova ese vamu baine henimui adorahi ai, bona daba ai aniani baine henimui, bogamui ihakunudia: badina be emui maumau, Iehova o maumauraiamu, herevadia ia ese vada e kamonai. A ai be daidia? Emui maumau be dia ai asio maumauraimaimu; Iehova hari o maumauauriamu.

Bena Mose ese Aaron e haduaia, eto, Israel hegogona idoinai ba hereva henidia, baoto “A raka kahira Iehova vairanai; badina be ia ese emui maumau herevadia vada e kamonai”. 10 Bena AAron ese Israel hegogona idoinai e hereva henidia negana ai idia ese tano ḡaḡaena e haḡerea, bena Iehova diaridiarina na ori ai e itadia. 11 Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, 12 Israel taudia edia maumau herevadia vada na kamonai. Harihari ba hereva henidia, baoto “Adorahi ai vamu bavania, bona daba ai aniani bavania, bogamui ba hakunu; bena vada ba diba lau be Iehova, emui Dirava”.

13 Adorahi ai, kibi momo e roho kau, taruha tanona e habubunia. Daba ai, hunu na taruhu tanona idoinai e miava, 14 bena hunu e kaukau negana ai ḡau maraḡidia kuborodia e hedinarai, itadia na medu hetarina na heto. 15 Israel taudia ese una ḡau e itaia, bena e henanadai heheni, eto, Ia be dahaka? Badina be asi dibadia una ḡau. Bena Mose ese e hamaorodia, eto, Amui aniani benai, Iehova ese vada e henimui ḡauna. 16 Iehova ena hahedua binai: Ba haboudia, ta ta ahuna ahuna ba habou, taunimanima ta nau auta; ruma biagudia ese edia ruma taudia adia unu bae habou toma. 17 Bena Israel taudia na unu e kara toma. Haida e abi badabada, bona haida na sisidia mo e abi; 18 to e hahetohoa negana ai e abi badabada tauna na asi bahuna, bona e abi gadoi tauna na se dabu; ta ta ena hitolo ena hitolo heḡereḡeredia e abi. 19 Mose ese ma e hamaorodia, eto, Bahu basine mia rani. 20 To Mose erena asie kamonai; haida ese e atoa tabe ela bona daba ai ia na mai gaigai-gaigaina, bona bonana na dika herea. Una dainai Mose ese e badu henidia. 21 Daba iboudiai e habou, ta ta ena hitolo ena hitolo heḡereḡeredia. A dina e dae ai e veve oho.

22 Dina ihatauratoina, idia ese dina rua anianidia e habou, taunimanima ta ta nau rua rua e abi: bena hebou igunalaina taudia iboudiai ela, Mose e hamaorolaia. 23 Bena ia ese e hamaorodia, eto, Iehova ena hereva binai: kerukeru na laḡa-ani dinana, Iehova ena dina helaḡa; be gabu ḡaudia na ba gabu, ba nadu ḡaudia na ba nadu, bona bahu baine mia rani. 24 Bena bahu e atoa tabe ela bona daba ai se bodaga bona asi gaigai-gaigaina. 25 Mose ma eto, Hari dina ai bahu mo bavani, badina be hari na Iehova ena dina helaḡa; hari dina ai ḡau ta basio davaria tano ai. 26 Dina tauratoi ba habou, a dina ihahituna ai basio davaria, badina be ia na dina helaḡa. 27 Bena dina ihahituna ai taunimanima haida ela, bae habou eto; to ḡau ta asie davaria. 28 Bena Iehova ese Mose e gwau henia, eto, Egu haheḡani bona egu taravatu ba dadaraidia ela bona edena nega ai? 29 A itaia, Iehova ese dina helaḡa vada e henimui, una dainai dina ihatauratoina ai ia ese dina rua anianidia e henimuimu. Dina ihahituna ai vada ba noho, ta ta ena kalaga ena kalaga ai: tau ta ena kalaga basine rakatania. 30 Taunabunai, dina ihahituna ai taunimanima na laḡadia e aniva.

31 Israel taudia ese una aniani ladana e hatoa Mana:
“Mana” anina be “Dahaka gau?”
ia na nadinadi kurokurona na heto, a mamina na bada-ranuna amo e karamu dikeadia na heheto.
32 Bena Mose eto, Iehova ena haheḡani binai: nau autamona mo bavatoa tabe, baine mia, uru gabedia ese tano ḡaḡaena ai na ubulaimui anianina, Aigupto tanona amo na hakaumui lasi negana ai, do bae itaia. 33 Bena Mose ese Aaron e haduaia, eto, Hodu ta avabia, mana nau auta heḡereḡerena ba udaia, Iehova vairanai bavatoa, uru gabedia edia. 34 Taunabunai, Aaron ese maua helaḡana vairanai e atoa, unuseni ai baine mia, Iehova ese Mose e haduaia heḡereḡerena. 35 Laḡani hari-ahui lalodiai Israel taudia ese mana e aniava, ela bona tano namona ai e kau; mana mo e aniava ela bona Kanaan tanona hetoana ai e kau.

36 Hari nau be nau gwauta anidia na efa
“Efa” be Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta; anina be 18 litres sisivana.
ta anina heḡereḡerena.

Copyright information for `MEU