Exodus 17

Israel taudia ma e maumau lou

Israel hegogona idoinai ese tano ḡaḡaena ladana Sin e rakatania, e laolao metaira-metaira, Iehova ese e haduadia heḡereḡerena, ela bona Refidim ai e taruha. Unuseni ai idia na asi edia inuinu ranuna. Taunabunai idia ese Mose e gwau henia, eto, Inuinu ranuna a henimai. Mose eto, Dahaka dainai o gwau henigumu? Dahaka dainai Iehova o dibaḡaniamu? A taunimanima na ranu e masedia, bena idia ese Mose e maumauraia, eto, Dahaka dainai Aigupto ai vada o hakaumai lasi, bena ai bona natumai bona emai seri ranu-mase amo bavalamai? Bena Mose ese Iehova e tai henia, eto, Ina orea taudia na ede baina karadia toma? Lalodia e hadaimu nadi amo bae hodogu mase e tomu. Bena Iehova ese Mose e haere henia, eto Taunimanima vairadiai baola, Israel tau-badadia ba hakaudia lao; emu itotohi, sinavai badana o botalaia ḡauna, danu bavabia kau, baola. A kamonai: lau na oi vairamu ai baina gini, Horeb nadi hagahagana ai, bena nadi hagahagana ba botaia, bena ranu unu amo baine aru lasi, taunimanima edia inuinu ḡauna. Bena Mose unu e kara toma, Israel tau-badadia vairadiai. Bena una gabu ladana e hatoa Masa
“Masa” anina be “Hedibaḡani”. “Meriba” anina be “Ḡadeḡade”.
bona Meriba, badina be Israel taudia e ḡadeḡade, bona Iehova e dibaḡania, eto “Iehova na dekedekeda ai eiva lasi?”

Tuari e vara

Una negana ai Amalek ema, Israel taudia e tuari henidia Refidim ai. Bena Mose ese Iosua e haduaia, eto, Eda orea tataudia haida bavabidia hidi, baola, Amalek ba tuari henia. Kerukeru lau na ororo dorina ai do baina gini, Dirava ena itotohi imagu ai baina abia. 10 Bena Iosua ese Amalek e tuari henia, Mose ena hahedua heḡereḡerena. A Mose bona Aaron bona Huru na ororo dorina ela. 11 Bena Mose imana e duduia isi negana ai israel taudia e kwalimu, a imana e hadihoa negana ai Amalek taudia e kwalimu. 12 A Mose imana e mase. Bena raruosi ese nadi ta e abia, ia murinai e atoa; bena ia e halai kau. Bena Aaron bona Huru ese ia imana ruaosi e dudui isi, ta idibana ai ma ta laurina ai; bena imana asie marere ela bona dina e diho.

13 Unu amo Iosua ese Amalek mai ena orea taudia ida e hadareredia, dare matana amo. 14 Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Ina hereva na buka ta ai ba torea, taunimanima bae laloa tao helaoreana; bona Iosua ba hadibaia, lau na Amalek sivaraina ihelalolaina na baina haboioa, tanobada ai baine boio vaitani. 15 Bena Mose ese ihaboulaina patana ta e larebaia, bona ladana e hatoa Iehova-nisi.
“Iehova-nisi” anina be “Iehova na egu pepe”.
16 Ia eto, Iehova vada e gwau hamata: Iehova ese Amalek baine tuari henia ela uru iboudiai.

Copyright information for `MEU