Exodus 18

Mose Ravana ese e vadivadi henia

Mose ravana, Ietero, Midian hahelaḡa tauna, ese Dirava ena kara Mose enai bona ena bese Israel ediai harina e kamonai, e kamonai danu Iehova ese Israel taudia Aigupto amo vada e hakaudia lasi. Bena Mose ese adavana e siaia oho murinai, Mose ravana, Ietero, ese Mose adavana, Sipora, e abia, bona natuna raruosi danu e abidia. Ta ladana na Geresom;
“Geresom” anina be “idau tauna”.
badina be tamana eto, Lau na idau tano ai na noho hedoamu.
A tau muritai ladana na Eliesere;
“Eliesere” anina be “Dirava ena hekaha”.
badina ba tamnana eto, Tamagu ena Dirava ese e kahagu, Farao ena dare amo e hamaurigu.
Bena Ietero, Mose ravana, ese Mose natuna raruosi bona adavana e hakaudia lao, Mose na tano ḡaḡaena ai e taruha gabunai ai, Dirava ena ororo ai. Bena ia ese Mose e hamaoroa, eto, Lau, oi ravamu, vada nama dekemu ai, adavamu bona natumu raruosi danu vada na hakaudia mai. Bena Mose e raka lasi, ravana vairanai e igo diho, e harahua. Raruosi e hahenamo heheni, bena kalaga ai e raka vareai, Bena Mose ese Iehova ena kara idoinai harina na ravana e hamaorolaia: Israel dainai Iehova ese Farao bona Aigupto taudia ede e karadia toma, bona Israel taudia dala ai be ede e hekwarahi toma, bona Iehova ese ede e hamauridia toma. Bena Ietero e moale, Iehova ese Israel taudia e hanamodiava, Aigupto taudia imadia amo e hamauridiava, dainai. 10 Ietero eto, Iehova aita imodaia, ia ese Aigupto taudia imadia amo bona Farao imana amo vada e hamaurimui, Israel taudia na Aigupto edia iḡui amo vada e ruhadia nege. 11 Harihari lau dibagu Iehova ese dirava iboudiai e hereadiamu, badina be edia hekokoroku ai vada e hadareredia. 12 Bena Mose ravana, Ietero, ese ihaboulaina karana e karaia, Dirava ena; lahi ese e ḡolea oho ḡauna amo Dirava e boua. Bena Aaron bona Israel tau-badadia iboudiai e hebou, Mose ravana ida e aniani hebou, Dirava vairanai.

13 Daba ai, ose na hahemaoro gabuna ai e helai, taunimanima e hahemaoro henidia: bena taunimanima na Mose vairanai e gini, daba amo ela bona dina e diho. 14 Mose ravana ese ena kara idoinai e itaia, taunimanima ede e karadia toma, bena ia ese e nanadaia, eto, Taunimanina ini o karadia tomamu anina be dahaka? Dahaka dainai oi sibomu o helaimu, a taunimanima iboudiai na vairamu ai gigini, daba ela bona adorahi. 15 Mose ese ravana e haere henia, eto, Badina be taunimanima na lau dekegu ai e maimu, Dirava ena ura bae diba totona; 16 bona e hepapahuahumu negadia ai danu, idia na dekegu ai e maimu, benia na hahemaoro henidiamu, bona Dirava ena taravatu bona ena haheḡani na hadibalaidiamu. 17 Bena Mose ravana ese e hamaoroa, eto, Emu kara na dia namo; 18 oiemu goada bona ini taunimanima edia goada vada bae ore, badina be ina ḡaukara na metau herea; sibomu basio karaia diba. 19 Egu hereva a kamonai; lau ese baina hahealo henimu bena Dirava ese baine hanamomu: oi na Dirava vairanai ba gini, taunimanima daidiai; edia daradara ba hedinarai ia vairanai. 20 Oi ese danu ena taravatu bona ena haheḡani ba hadibadia, edia raka daladia bona edia ḡaukara ba hadibalaidia. 21 Ḡau tamona, ini taunimanima iboudiai edia amo tatau namodia hahidaosi bavabidia hidi, Dirava garina e garimu taudia, kara gageva-gageva e inai henimu taudia. Edia dagi ba henidia: daha daha lohiadia, sinahu sinahu lohiadia, imahui imahui lohiadia, bona gwata gwata lohiadia. 22 Idia ese taunimanima bae hahemaoro henidia, dina iboudiai: hereva badadia be oi emu bae mailaidia, a hereva maraḡidia be sibodia bae haero. Unu amo oiemu ḡaukara taina baine haraḡa, badina be idia ese maduna kahana bae huaia. 23 Ini ba kara toma, bona Dirava ese ini baine haḡanimu toma, bena ba haheauka diba; ini taunimanima iboudiai danu edia kalaga bae lou heni mai mainodia ida.

24 Taunabunai, Mose ese ravana ena hereva e kamonai, bona ena hahedua heḡereḡerena e karaia. 25 Israel idoinai ai tatau namodia e abidia hidi, bese ikwaradia taudia ai e halaodia, daha daha lohiadia, sinahu sinahu lohiadia, imahui imahui lohiadia, bona gwauta gwauta lohiadia. 26 Dina iboudiai idia ese taunimanima e hahemaoro henidia; hereva aukadia be Mose vairanai e gwaurai, a hereva maraḡidia na sibodia e haero. 27 Bena Mose ese ravana e hatonia; bena ravana na ena tano korikori ela.

Copyright information for `MEU