Exodus 23

Hahemaoro herevadia

Sivarai koikoi basio gwauraia. Kara dika taudia ida basio henega bou, hahebade koikoi igwaurina totona. Hutuma muridiai basio raka, kara dika ikarana totona, eiava hahemaoro ihagagevana totona. A ogoḡami tauna danu basio durua hahemaoro ihagagevana ai.

Inaimu ena boromakau eiava ena doniki baine heau boio bena oi ese ba davaria, ba hakaua lou lao ia dekenai. Inaimu ena doniki ba itaia, ena maduna matauna dainai e goru dihomu, ba durua; ena be iduruna so uramu, to ba durua.

Ogoḡami tauna baine hahemaoro negana ai, hahemaoro basio hagagevaia ienai. Basio hahebade koikoi; asi ena kerere tauna eiava kara maoromaoro tauna basio alaia mase; badina be kara dika tauna basina bogaia hisi. Laloani monina basio abia; badina be lalo-ani monidia ese mata-kito taudia matadia e hakepuludiamu, bona kara maoromaoro taudia edia kara e hagagevadiamu.

Noho-hedoa tauna basio hahisia. Noho-hedoa mamina vada o abia, badina be umui danu Aigupto tanona ai o noho hedoava.

10 Laḡani tauratoi uma ḡaudia ba hado emu tano ai, bona anidia ba habou; 11 a laḡani ihahituna ai ia na baine vahu, ogoḡami taudia ese anina bae abia. Orena na uda boromadia ese bae ania. Emu vine imeana bona emu olive imeana danu unu ba karadia toma.

12 Dina tauratoi ba ḡaukara. Dina ihahituna ai ba laḡa ani; emu boromakau bona emu doniki danu bae laḡa ani; emu hesiai hahinena natuna bona noho-hedoa tauna ese danu goada matamata bae abia. 13 Egu hereva iboudiai ba lalodia tao; dirava idaudia basio herevalaidia, bona ladadia basio hato.

14 Laḡani ta lalonai aria toi ba kara, egu. 15 Asie-hatubua-flaoana ariana ba karaia: dina hitu asie hatubua flaoana bavania, gunaguna na haduamu heḡereḡerena, nega korikorina ai, hua ladana Abib lalonai, badina be una hua lalonai Aigupto amo o raka lasi. Asi tauna ta imana kavakava baine hedinarai lau vairagu ai. 16 Taboro ariana danu bba karaia, emu uma anidia ba utu matama negana ai. Lailai huana lalonai roge ariana danu ba karaia, emu uma anidia idoidiai emu roge ai ba habou vaitani negana ai. 17 Laḡani ta lalonai emu mamaruane iboudiai na nega toi Ḡaubada Iehova vairanai bae hedinarai.

18 Egu ihaboulaina rarana na e hatubua flaoana ida basio atodia hebou; egu aria digarana na basine mia rani.

19 Emu uma anidia roboadia namo-hereadia na Iehova emu Dirava ena dubu ai ba rakalaia vareai.

Nani natuna hidiona na sinana ratana amo basio nadua.

20 A itaia, aneru ta na siaiamu, oi vairamu ai bainela, dala ai baine simamu, bona vada na abia heḡaḡae gabuna ai baine hakaumu vareai. 21 Ba hakala henia, erena ba kamonai; basio gwau edeede henia; badina be emu kara rea basine laloa nege, lau ladagu na ia lalonai dainai. 22 A ia erena ba kamonai bona lauegu hereva iboudiai ba badinadia; bena oi inaimu be lau inaigu ai baina halaodia, bona oi bae tuari henimu taudia na lau danu baina tuari henidia.

23 Egu aneru na oi vairamu ai bainela, Amoro taudia bona Hiti taudia bona Perisi taudia bona Kanaan taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia edia tano ai baine hakaumu vareai, bena lau ese baina habuadia tari. 24 Una negana ai edia dirava basio toma henidia diho bona isiaidia basio lao heni, bona edia kara danu basio tohotohodia; ba hadareredia vaitani, bona edia au-tubua ba ḡiḡidia rohoroho. 25 Iehova emui Dirava mo isiaina ba lao heni; bena emu flaoa bona emu ranu lau ese baina hanamodia, bona emu gorere baina abia oho; 26 emu mauri ḡauna ta basine mara dika bona ta basine gabani emu tano ai; emu mauri dinadia baina haḡuḡurudia. 27 Egu hahegari na oi vairamu ai baina siaia, ediai ba kau taudia lalodia baina hadaradaradia, bena inaimu iboudiai na bae heau muri. 28 Nanigo danu baina siaidia vairamu ai, idia ese Hivi taudia bona Kanaan taudia bona Hiti taudia oi vairamu ai baina luludia lasi. 29 Laḡani tamona lalonai basina luludia lasi, edia tano baine vahu na garina, bona uda boromadia bae hutuma bena bae hadikamu na garina. 30 Metaira-metaira baina luludia lasi, ela bona umui na ba hutuma, bena tano bavabia emui. 31 Emu tano hetoadia baina kara, Davara Kakakakana amo ela bona Filistia taudia edia davara, bona tano ḡaḡaena amo ela bona Eufrate sinavaina: badina be umu tano taudia oi imamu ai baina atodia, oi vairamu ai do ba luludia lasi. 32 Idia ida basio herohemaino, bona edia dirava ida basio herohemaino. 33 Emu tano ai basie noho, bae hahekwakwanaimu bena vairagu ai ba kara dika na garina; badina be edia dirava boma toma henidia diho, oi na boma hekwakwanai.

Copyright information for `MEU