Exodus 25

Iehova ese Mose e hereva henia Sinai ai

Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Israel taudia ba hamaorodia, edia herahia ḡaudia bae henigu; lalodia e namomu taudia iboudiai edia herahia ḡaudia bavabi dae, egu. Bavabi dae ḡaudia bini:gold bonasilver bona auri labora-labora; dabua vaiuridia bona mia-kakadia bona kakakakadia bona kurokurodia; nani huidia; mamoe kopidia, e hakakakakadia ḡaudia, bona nani kopidia; kela
“Kela”: hanua haida e tomu “Budabuda”.
audia;
lamepa diaranuna bona muramura mai bonadia bona e gabu muramuradia; onuku
“Onuku” na herahera nadina ta ladana.
nadidia bona hahelaḡa taudia edia dabua ihaheralaidia bona edia vaina ihaheralaidia nadidia.
Gabu helaḡana danu bae karaia egu, bogaragidiai baina noho helaoreana. Dubu auta danu ba karaia; dubu bona dubu lalona ḡaudia iboudiai be lau ese baina hadibalaimu heḡereḡerena ai ba kara.

Maua Helaḡana

10 Maua ta danu bae karaia, kela reireidia amo; latana na kiubit rua mai kahana, lababana bona harana ena lata na kiubit
“Kiubit” na Heberu taudia edia hahetoho ta, ena lata be 44 centimetres sisivana.
ta mai kahana.
11 Lalona kahanagold amo ba lahasia, bona murina kahanagold amo ba ḡovaia, bonagold amo ba haheraia heḡeḡe. 12 Ring hani nagold amo ba kara, maua daigunina haniosi ai ba koko kau, kahana ai rua kahana ai rua. 13 Maduna danu ba kara, kela audia amo, benagold amo ba ḡovadia. 14 Ini maduna naring amo ba toi hanai, maua kahana kahana ai, ihualaina ḡaudia ai baela. 15 hari maduna naring lalodiai do bae mia, basie veridia lasi. 16 Bena taravatu nadidia, baina henimu ḡauna, do ba udaia maua lalonai. 17 Ikaruhi ta danugold namo-hereana amo ba karaia, ena lata kiubit rua mai kahana, ena lababa kiubit ta mai kahana. 18 Ikaruhi duduna duduna kerubi
“Kerubi” na aneru laulaudia, e koro ḡaudia.
rua ba koro,
19 duduna ta kerubi ta ma duduna ta kerubi ta; ikaruhi bona kerubi raruosi nagold siri tamona amo ba kara. 20 Hari kerubi na hanidia amo ikaruhi bae hakerukerua; idia bae hevaira heheni, bona ikaruhi bae vaira henia. 21 Hari ikaruhi na maua latanai bavatoa kau, hebogahisi teronona ai bainela; bona taravatu nadidia, do baina henimu ḡauna, na maua lalonai ba udaia. 22 Unuseni ai baita hedavari: ikaruhi daenai, taravatu mauana latanai e miamu kerubidia raruosi padadia amo, lau ese baina hereva henimu; haheḡani iboudiai, Israel taudia ba henidia ḡaudia, na baina hadibalaimu.

Pata Helaḡana

23 Pata ta danu, kela audia amo ba karaia, latana na kiubit rua, lababana na kiubit ta, harana ena lata na kiubit ta mai kahana. 24 Gold amo ba ḡovaia, bona ba haheraia heḡeḡe. 25 Digina danu ba karaia, labalaba na tau ta imana palapalana heḡereḡerena, ia danugold namo-hereana amo ba haheraia heḡeḡe. 26 Ring hani danugold amo ba kara, pata aena haniosi ai ba koko kau. 27 Hariring be pata digina henunai ba koko kau, maduna audia bae hetoi hanai. 28 Maduna danu kela audia amo ba kara, bonagold amo ba ḡovadia, pata ihualaina. 29 Pata ḡaudia danu, mereki bona nau bona bio bona kehere, iboudiai nagold namo-hereana amo ba kara. 30 Nega iboudiai flaoa helaḡana na una pata latanai baine hedabara lau vairagu ai.

Lamepa Patana

31 Lamepa patana ta danu ba karaia,gold namo-hereana amo. Aena bona duna nagold amo ba koro: aena bona duna bona kehere bona heraherana, bure bona huahua, iboudiai nagold siri tamona amo ba koro. 32 Rigina bae tauratoi, kahana toi kahana toi. 33 Rigi ta ena kehere bae toi, itadia sakada
“Sakada” be au huahua ta ladana.
huahuadia na heheto, ta ta mai buredia bona mai huahuadia, rigi iboudiai.
34 Duna ai danu kehere bae hani, sakada huahuadia na heheto, ta ta mai buredia bona mai huahuadia. 35 Rigi rua rua amo danu buredia ta ta ba koro: rigi rua bure ta, rigi rua bure ta, rigi bure ta, rigidia henudia kahadia ai. 36 Hari rigi bona bure nagold namo-hereana sirina tamona amo ba koro. 37 Bena lamepa hitu ba kara, gabudia ai bavatodia, edia diari na pata vairana kahana bae hadiaria. 38 Ihaḡoevadia ḡaudia bona momorudia iudadia merekidia iboudiai nagold namo-hereana amo ba kara. 39 Hari lamepa patana, mai kohuna idoinai, ikaralainagold -na ena metau betalent
“Talent” be Hebveru taudia edia metau hahetohona; talent ta ena metau na 54 kilograms sisivana.
ta.
40 Ba heita, ini ḡau ba kara hari ina ororo ai emu ai vada eme hedinarai heḡereḡerena.

Copyright information for `MEU