Exodus 3

Dirava ese Mose e hahedinarai henia

Mose ese ravana Ietero, Midian hahelaḡa tauna, ena seri e reḡuava. Ia ese seri e hakaua lao tano ḡaḡaena unukahana ai, Dirava ena ororo, ladana Horeb, ela. Bena Iehova ena aneru ese e hahedinarai henia, lahi hururu-hururuna ai, lahi na au ginigini ai. Mose ese e itaia, lahi na au amo e hururu lasiva, to au na lahi ese se araiava. Bena Mose eto, Aina raka siri, ina kara idauna baina itaia, au ginigini na edeheto se ara ore.

Iehova ese e itaia, ia na vada e raka siri. Bena Dirava ese au ginigini amo e boi henia, eto Mose e! Ia na e haere, eto, Lau o ina. Dirava eto, Basio raka kahi mai, emu tamaka danu aemu amo ba koko oho, badina be o ginimu gabuna na tano helaḡana. Ma eto, Lau na tamamu ena Dirava, Abraham ena Dirava, Isaak ena Dirava, Iakob ena Dirava. Bena Mose na vairana e koua, Dirava baine itaia na garina.

Iehova ma eto, Momokani, egu bese edia hisihisi Aigupto ai vada na itaia, bona edia taitai, biagudia ese e hahekwarahidiamu dainai e taimu, vada na kamonai; badina be edia hisihisi vada name diba. Lau vada name diho, Aigupto taudia imadia amo baina hamauridia, una tano amo baina hakaudia lasi ela bona tano namo-hereana ai, taora badana ai, bae kau; una tano ai rata bona bada-ranuna e arumu, Kanaan taudia edia tano bunai, Hiti taudia edia, bona Amoro taudia edia, bona Perisi taudia edia, bona Hivi taudia edia, bona Iebusu taudia edia. Momokani, Israel taudia edia taitai egu ai vada e kau, bona Aigupto taudia ese e hahisidia karadia vada na ita. 10 Aoma, lau ese oi baina siaimu Farao dekenai, egu bese taudia Israel na Aigupto amo ba hakaudia lasi helaoreana.

11 Bena Mose ese Dirava e haere henia, eto, Lau be daika Farao dekena bainala bona Israel taudia Aigupto amo baina hakaudia lasi? 12 Dirava ma eto, Momokani, lau ese baina bamomu, bona na siaimumu toana binai: oi ese Istarel taudia Aigupto tanona amo ba hakaudia lasi murinai, ina ororo ai umui ese Dirava ba toma henia diho.

13 Bena Mose ese Dirava ma e hereva henia, eto Lau na Israel taudia dekedia bainala, baina hamaorodia, bainato “Tamamui edia Dirava ese vada e siaigu dekemui ai”, bena idia ese bae nanadaigu, baeto “Ia ladana be daika?”, lau be ede baina haere henidia toma? 14 Bena Dirava ese Mose e hamaoroa, eto, LAU BINAI NA NOHOMU. Ma eto, Israel taudia ba haere henidia, baoto “LAU NA NOHOMU ese e siaigu dekemui ai.” 15 Dirava ese Mose ma e hamaoroa lou, eto, Israel taudia ba hamaorodia, baoto “Iehova, senemui edia Dirava, Abraham ena Dirava, Isaak ena Dirava, Iakob ena Dirava, vada e siaigu dekemui ai”. Lau ladagu binai ela hanaihanai; uru iboudiai lalodiai ini ba lalogu toma. 16 Aola, Israel tau-badadia ba haboudia, ba hereva henidia, baoto “Iehova, senemui edia Dirava, Abraham ena Dirava, Isaak ena Dirava, Iakob ena Dirava, ese vada e hahedinarai henigu, eto: Momokani, lau ese vada na haḡeremui, Aigupto ai e kara henimui karadia vada na ita; 17 vada na gwau hamata danu, Aigupto hisihisidia amo baina hakaumui lasi, Kanaan taudia bona Hiti taudia bona Amoro taudia bona Perisi taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia edia tano ai baina hakaumui vareai, rata bona bada-ranuna e arumu tanona bunai”. 18 Bena Israel tau-badadia ese bae hakala henimu, bae bamomu, Aigupto pavapavana dekena baola, baoto “Iehova, Heberu taumai emai Dirava, na vada e hahedinarai; taunabunai, mani ba kahumai nege, dina toi baia laolao tano ḡaḡaena ai, unuseni ai Iehova, emai Dirava, baia boua”. 19 A lau dibagu Aigupto pavapavana na basine kahumui nege ela bona lau imagu metauna bae mamia toho. 20 Taunabunai lau na imagu do baina toia roro, egu hoa karadia amo Aigupto taudia baina hadareredia; una murinai ia ese baine kahumui nege. 21 A ina bese taudia baina hanamodia Aigupto taudia vairadiai, bena ba raka lasi negana ai umui na imamui asi anidia ai basiola. 22 Badina be hahine ta ta na dekedia hahinedia bona edia ruma ai e nohomu hahinedia ediai bae noinoi,silver heraheradia bonagold heraheradia bona dabua bae gwaurai; bena natumui mamaruanedia bona natumui hahinedia ba haheralaidia bona ba hahedokilaidia, Aigupto taudia edia kohu namodia vada ba dadihaidia.

Copyright information for `MEU