Exodus 30

Muramura Patana

Pata helaḡana ta ba karaia, muramura mai bonadia igabudia ḡauna; kela audia amo ba karaia. Pata na latana bona lababana bae heḡereḡere. kiubit tamona; harana ena lata na kiubit rua; doana na ia ida au tamona amo bae koro. Kopina nagold namo-hereana amo ba ḡovaia, pata bona aena bona doana; bona digina nagold amo ba haheraia heḡeḡe. Ring ruagold amo ba kara, pata digina henunai ba kokodia kau, ta pata kahana ai, ma ta kahana ai, maduna itoi-hanaidia ḡaudia, bae huaia negadia ai. Maduna rua danu ba kara, kela audia amo, bonagold amo ba ḡovadia. Taravatu mauana bona e karuhia ahu ikaruhina, taravatu nadidia e karuhidia ahu ḡauna, baina hahedinarai henimu gabuna, seseahuna vairanai, bavatoa. Daba iboudiai, lamepa baine haḡoevadia negana ai, Aaron ese muramura mai bonadia baine gabu, una pata ai. Adorahi iboudiai danu, lamepa baine ha-ara negana ai, ma baine gabu lou; unu amo bona namodia bae dae hanaihanai Iehova vairanai, ela uru idoidiai. Una pata ai muramura idauna ta basie gabua, ḡole-oho boubouna eiava flaoa boubouna danu basie atoa kau; bona inuinu boubouna basio seia. 10 Laḡani ta ta lalodiai dina tamona ai Aaron ese kara dika itahunidia karana baine karaia una pata doana ai: kara dika boubouna rarana amo baine dahudia, laḡani ta ta amo, ela uru iboudiai; ia na helaḡa herea Iehova enai.

Kara dika itahunidia

11 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 12 Israel taudia ladadia ba tore negana ai, tatau ta ta ese edia mauri davana na Iehova bae henia, lada itoredia lalonai gorere ese baine aladia na garina. 13 Ini bae henia toma: ladadia bae tore taudia iboudiai na ta ta sekele kahana kahana bae heni, gabu helaḡana ena sekele
“Sekele” bona “gera” be Heberu taudia edia metau hahetoho ḡaudia. Sekele ta be 16 grams na. Sekele ta lalonai gera be 20.
heḡereḡerena; una sekele anina be gera ruahui. Ina na herahia ḡauna, Iehova ena.
14 Ladadia bae tore tataudia iboudiai, laḡani ruahui vada e hanai tataudia, una herahia ḡauna Iehova bae henia. 15 Taḡa tauna basine habadaia, ogoḡami tauna basine hamaraḡia, sekele kahana mo bae henia, emui kara dika itahunidia herehiana Iehova ba henia negadia ai. 16 Ina kara dika itahundia monina na Israel taudia ediai bavabia, hebou kalagana monina ai ba halaoa: ia na helalo-tao ḡauna ai bainela Israel taudia edia, Iehova vairanai, bona emui kara dika itahunidia ḡauna ai bainela.

Hahelaḡa Taudia Ihaḡoevadia

17 Iehova ese Mose na e hamaoroa, eto, 18 Dihu ta auri labora-labora amo ba karaia, hurihuri ḡauna mai ihahelai-kauna ḡauna, ia danu auri labora-labora. Hebou kalagana bona ihaboulaina patana padadiai ba haginia. Ia lalonai ranu ba seia. 19 Aaron mai natuna ida imadia bona aedia na una ranu ai bae huri: 20 hebou kalagana ai bae raka vareai hegadia iboudiai ranu amo unu bae haheḡoeva toma, bae mase garina. Ihaboulaina patana bae raka kahi henia negadia ai, Iehova ibouna ḡaudia bae haḡole oho totona, 21 imadia bona aedia bae huri, bae mase garina. Mia-hanaihanai haheḡanina binai, idia edia, Aaron mai rarana ida edia, ela uru idoidiai.

Dehoro Helaḡana

22 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 23 Muramura namo-hereadia bavabi: muro ranuna, metauna na sekelesinahu-ima; kinamomo mai gaihona, metauna na sekele sinahu-rua imahui; kane mai gaihona, metauna na sekele sinahu-rua imahui; 24 bona kida,
MURO, KINAMOMO, KANE, KIDA. Ini na muramura mai bonadia ladadia. Sekele sinahu-ima na 8 kilograms sisivana. Sekele sinahu-rua imahui na 4 kilograms sisivana.
metauna na sekele sinahu-ima; iboudiai gabu helaḡana ena sekele heḡereḡeredia; bona olive dehorona hini
“Hini” be Israel taudia edia hahetoho ḡauna ta: hini ta anina be 6 litres sisivana.
ta.
25 Ini na ba bulodia, dehoro delaḡana ai baela. Ba bulodia namonamo, muramura ikarana tauna korikori ese e karaimu na heto; bena dehoro helaḡana ai bainela. 26 Ina dehoro amo hebou kalagana ba nevaria; bona taravatu mauana ba nevaria, 27 bona pata mai ena ḡau iboudiai, bona lamepa patana mai kohuna idoinai, bona muramura patana, 28 bona ihaboulaina patana mai ena ḡau iboudiai, bona ranu dihuna mai ihahelai-kauna ḡauna ida, iboudiai ba nevaridia. 29 Ba hahelaḡadia, bae helaḡa vaitani, bona ediai bae dau kau ḡaudia danu bae helaḡa. 30 Aaron mai natuna ida danu ba horodia, ba hahelaḡadia; lau isiaigu bae lao heni, egu hahelaḡa taudia. 31 Bena Israel taudia ba hamaorodia, baoto “Ina na Iehova ena dehoro helaḡana, uru iboudiai; 32 taunimanima kavakava na kopidia basio dahulaidia, bona ia heḡereḡerena na basio karaia; ia na helaḡa, bona baine helaḡa emui ai. 33 Tau ta ese dehoro ia heḡereḡerena baine kariai, idau tauna baine dahulaia, ia na ena iduhu amo bae negea daure.”

34 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, Muramura mai gaihodia bavabi: natafa bona sekelete bona kelebena bona libano
NATAFA, SEKELETE, KELEBENA, LIBANO. Ini be Heberu taudia edia muramura haida ladadia.
ḡoevaḡoevana, iboudiai metaudia heḡereḡeredia bavabi.
35 Ba bulodia, muramura ikarana tauna korikori ese e karaimu heḡereḡerena; bena damena ida ma ba bulodia, baine ḡoevaḡoeva bona baine helaḡa. 36 Bena taina bavabia, ba hodoa dimura-dimura; bena taravatu mauana vairanai bavatoa diho, hebou kalagana lalonai, baina hahedinarai henimu gabuna ai. Ia na baine helaḡa herea emui ai. 37 Muramura ia heḡereḡerena na basio karaia sibomui emui; ia na baine helaḡa Iehova ena. 38 Tau ta muramura ia heḡereḡerena baine karaia ia sibona ena, ia be ena iduhu amo bae negea daure.

Copyright information for `MEU