Exodus 32

Israel taudia ese kaivakuku e karaia

Israel taudia e itaia, Mose na ororo dorina ai e halahe, bena idia na Aaron dekenai eha hebou, e hamaoroa, eto, A tore isi, kaivakuku ba karaia emai, ai vairamai ai bainela; badina be hari Mose, Aigupto amo e hakaumai lasi tauna, na ede ela ai asi dibamai. Bena Aaron ese e hamaorodia, eto,Gold badeidia na adavamui bona natumui taiadia amo ba koki oho, vada ba henigu. Bena taunimanima iboudiai nagold gadeidia taiadia amo e koki oho, Aaron e henia. Bena ia ese ediagold ḡaudia e abi, iboudiai e havevedia kubou; bena e koroa, boromakau natuna laulauna e karaia. Bena idia eto, Israel e, emui dirava binai, Aigupto amo e hakaumui lasi diravana. Aaron ese edia kara e itaia, bena ia ese ihaboulaina patana ta e larebaia, una kaivakuku vairanai, bona hereva e hapiua, eto, Kerukeru aria baita karaia, Iehova ena. Taunabunai, daba matana ai e tore isi, ḡole-oho bouboudia bona herohemaino bouboudia e kara. Bena e ege ege diho, e aniani, vine ranuna e inua; bena e tore tore isi, e gadara.

Bena Iehova ese Mose e haduaia, eto, A diho haraḡa; badina be emu orea taudia, Aigupto amo o hakaudia lasi taudia, vada e kara havara; na haḡanilaidia dalana vada e rakatania haraḡa, boromakau natuna laulauna vada e karaia, vada e toma henia diho, vada e boua, e tomu “Israel e, emui dirava binai, Aigupto amo e hakaumui lasi”. Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, Ina orea taudia vada na itadia, lalo-auka oreana. 10 A siri: egu badu vada eme siahu idia ediai. Idia baine habuadia tari, a oi na bese badana ai baina halaomu.

11 A Mose ese Iehova, ena Dirava, e noia, eto, Iehova e, dahaka dainai emu badu vada eme siahu emu orea taudia ediai, Aigupto amo o hakaudia lasi mai siahumu badana bona mai imamu goadana ida oreana enai. 12 Namona be dahaka Aigupto taudia baeto “Ia ese dala dikana amo e hakaudia lasi, ororo ai e aladia mase, tanobada kopina amo e habuadia tari”. Emu badu amo ba raka siri, bona emu orea taudia ialadia amo ba helalo kerehai. 13 Emu hesiai taudia Abraham bona Isaak bona Israel ba lalodia: sibomu o gwau henidia hamata, oto “Umui garamui baina hahutumadia, guba hisiudia na heheto; ina tano idoinai, vada na gwauraia hamata tanona, umui garamui baina henidia, edia tano ai bainela, ela bona hanaihanai”. 14 Bena Iehova ese ena bese taudia ialadia amo e helalo kerehai.

15 Bena Mose na ororo dorina amo e hekei, taravatu nadidia ruaosi imana ai e kadidiha, unu nadi palakadia na kaha ruaosi ai, vairadia kahadia bona muridia kahadia, revareva vada e hetore. 16 Hari nadi be Dirava ese e kara ḡaudia, bona revareva be Dirava ese e tore revarevadia. 17 Iosua ese heloḡo-heloḡo e kamonai, Israel taudia e lolova, bena ia ese Mose e hamaoroa, eto, Tuari reḡena taruha ai na kamonaimu. 18 Mose eto, Lasi na kamonaimu ḡauna na dia kwalimu dainai asie hisi daemu, bona darere dainai asie ehonimu, to ane e abimu. 19 Taruha e raka henia kahi ai, boromakau natuna laulauna e itaia, bona taunimanima e mavaruva e itadia. Bena Mose e badu dikadika, taravatu nadidia imana amo e tahodia dobi, ororo badi-tanona ai e makohi rohoroho. 20 Bena ia ese boromakau natuna laulauna, idia ese e karaia ḡauna, e abia, lahi ai e gabua, bena e huaria sisi, ranu lalonai e ḡiḡia uda; bena e buloa patapata, Israel taudia e ha-inulaidia.

21 Bena Mose ese Aaron e gwau henia, eto, Ini taunimanima na ede e karamu toma dainai oi ese ini vada o hakaradia dika toma? 22 Aaron eto, Ḡauka e, basio badu henigu; oi dibamu ini taunimanima na mai lebu-lebudia. 23 Badina be idia ese e hamaorogu, eto “Kaivakuku ba karaia emai, ai vairamai ai bainela; badina ba hari Mose, Aigupto amo e hakaumai lasi tauna, na ede ela ai asi dibamai”. 24 Bena lau nato “Mai ediagold taudia na bae koki oho”; bena idia ese e henigu. Lau ese lahi ai na tahoa vareai; bena ina boromakau natuna e lasi.

25 Mose ese taunimanima e itadia, vada e heloḡo-heloḡova; badina be Aaron ese vada e kahudia nege bae heloḡo-heloḡo, inaidia vairadiai bae hemarai helaoreana. 26 Bena Mose na taruha ikoukouna ai e gini, eto, Iehova ena kaha taudia na dekegu aema. Bena Levi natuna iboudiai na ia dekenai e hebou. 27 Bena ia ese e hamaorodia, eto, Iehova, Israel Diravana, ena hahedua binai: unui ta ta ena dare ena dare bavabi, taruha ba rakaia hanai, tadikakamui bona turamui bona dekemui taudia bavaladia mase. 28 Bena Levi natuna ese Mose ena hahedua heḡereḡerena e karaia, taunimanima daha-toi sisivana e aladia mase una dina ai. 29 Bena Mose eto, Hari dina ai umui na sibomui vada o hahelaḡa, Iehova ena hesiai taumui; natumui bona tadikakamui na boubou ḡaudia ai vada o halaodia. Iehova ena hahenamo na latamui ai hari ina dina ai.

30 Kerukeru, Mose ese Israel taudia e hamaorodia, eto, Emui kara dika na bada herea: a lau na Iehova enai baina dara dae, emui kara dika itahunina dalana baina tahua. 31 Bena Mose ese Iehova e lou henia, eto, Ini taunimanima vada e kara havara, edia kaivakuku nagold amo vada e karaia. 32 Edia dika boma gwau tao; a bema lasi, lau ladagu danu vada o torea bukana amo ba rohoa. 33 A Iehova ese Mose e haere henia, eto, Vairagu ai vada e kara havara taudia iboudiai ladadia na egu buka amo bae heroho. 34 A harihari aola, taunimanima ba hakaudia lao, vada na hamaorolaimu tanona ai ba hakaudia vareai. Momokani, egu aneru ese baine gunalaimui. Ḡau tamona, egu hahemaoro dinana baine kau ai, edia dika davadia do baina henidia.

35 Bena Iehova ese Israel taudia e hahisidia, badina be boromakau natuna laulauna Aaron ese e karaia idia ese e toma henia diho.

Copyright information for `MEU