Exodus 33

Iehova ese Mose ma e haduaia, eto, Ina gabu amo ba raka lao, oi bona Aigupto amo o hakaudia lasi taudia, lau na gwauraia hamata tanona baola: Abraham bona Isaak bona Iakob na gwau henidia hamata, nato “Umui garamui baina henidia”, tanona bunai. Aneru ta oi vairamu ai baina siaia; Kanaan taudia bona Amoro taudia bona Hiti taudia bona Perisi taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia baina luludia lasi. Baola, rata bona bada-ranuna e arumu tanona ai ba raka vareai; to umui na lalo-auka taumui dainai lau na basina bamomui, dala ai baina habuamui tari na garina.

Una hari dikana e kamonai ai, Israel taudia na lalodia e hisihisiva: tau ta ena herahera ḡaudia se kara. Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Israel taudia ba hamaorodia, baoto “Umui na lalo-auka taumui; nega kwadogi-kwadogi mo bama vasi, bama habuamui tari. Taunabunai, emui herahera ḡaudia ba kokidia oho, bena baina diba ede baina karamui toma”. Taunabunai, Israel taudia na Horeb ororona ai edia herehera ḡaudia e kokidia oho, asie kara lou.

Hebou Kalagana

Mose ena kara na iniheto: kalaga e haginia taruha murimurinai, taina dauhai; ladana e hatoa Hebou Kalagana. Bena Iehova baine ḡuria e tomava tauna ese una hebou kalagana ela, taruha murimurinai. A Mose na hebou kalagana ela negadia ai, taunimanima iboudiai e tore tore isi, edia kalaga iduaradia ai e gini, Mose e raraia tao ela bona hebou kalagana ai e raka vareai. ? Badina be Mose na hebou kalagana ai e raka vareai negadia iboudiai, ori ta e diho, kalaga iduarana e sesea ahu, bena Iehova na Mose ida e hereva hereva. 10 Taruha taudia ese ori e itaia negadia ai na iboudiai e goru goru diho, ta ta ena kalaga iduarana ena kalaga iduarana ai. 11 Una negana ai Iehova bona Mose e hevaira heheni bona e hereva heheni, tau ta ese turana ida bae hereva hereva na heto. Bena Mose na taruha e lou henia negana ai, ena hesiai tauna, Iosua Nunu, tau eregabe ta, ese hebou kalagana se rakatania.

Mose ena noinoi

12 Mose ese Iehova e hereva henia, eto, Mani a laloa, vada o hamaorogu, oto “Ini taunimanima ba hakaudia lao”; to oi na do so hamaorogu, daika ba siaia baine bamogu. Ma vada o hamaorogu, oto “Ladamu be dibagu, bona na lalo namo henimumu”. 13 Taunabunai, na noimumu, boma lalo namo henigu, emu dala boma hadibalaigu, bama diba oi, emu lalo-namo danu bama diba. Boma laloa danu, ina bese na oiemu orea. 14 Iehova eto, Lau baina bamomu, laḡa-ani baina henimu. 15 Mose ma eto, Basioma bamogu, ini amo basioma siaimai. 16 Badina be ede baina diba toma o lalo namo henigumu bona ina bese taudia o lalo namo henidiamu? Ba bamomai dainai baia, ani? Unu amo lau bona ina bese taudia vada baia idau, tanobada besedia iboudiai bogaragidiai.

17 Bena Iehova ese Mose e haere henia, eto, Emu noinoi heḡereḡerena baina kara henimu, badina be lau ese na lalo namo henimumu, bona ladamu be dibagu. 18 Mose ese ma e noia, eto, Oi hairaimu bama itaia. 19 Ia eto, Egu namo idoinai baina haheitalaimu, bona lau ladagu IEHOVA oi vairamu ai baina gwauraia. Baina harihari henidia na tomu taudia vada baina harihari henidia, bona baina bogadia hisi na tomu taudia vada baina bogadia hisi. 20 To lau vairagu ba itaia na asi dalana, badina be asi tauna ta ese baine itagu bona baine mauri.

21 Iehova ma eto, A itaia, lau badibadigu ai nadi badina ta mia. Ia latanai ba gini. 22 Bena lau hairaigu baine raka hanai negana ai, lau na nadi kohuana lalonai baina atomu vareai, bona imagu amo baina koumu ahu, ela bona baina raka hanai. 23 Bena imagu baina abia oho: dorugu vada ba itaia, a vairagu basio itaia.

Copyright information for `MEU