Exodus 35

Mose ese Israel taudia e haḡanidia

Mose ese Israel hegogona idoinai e haheboudia, e haḡanidia, eto, Iehova ena hahe-gani emui ai bini: Dina taura-toi ba ḡaukara, a dina ihahituna na baine helaḡa emui ai, Dina Helaḡa bona laḡa-ani dinana ai bainela, Iehova ena; una dina ai baine ḡaukara tauna na bavalaia. Lahi be basio ha-ara emui ruma ai Dina Helaḡa ai.

Mose ese Israel hegogona idoinai ma e haḡanidia edia hebou ai, eto, Iehova ena hahedua binai: emui herahia ḡaudia ba hulala, Iehova ena. Taigadia nanamo taudia iboudiai ese edia herehia bae mailai:gold bonasilver bona auri labora-labora; dabua vaiuridia bona mia-kakadia bona kakakakadia bona kurokurodia; nani huidia; mamoe kopidia, e hakakakakadia ḡaudia, bona nani kopidia; kela audia; lamepu dehorona, bona dehoro helaḡana muramuradia, bona muramura mai bonadia, bae gabu ḡaudia; onuku nadidia, bona hahelaḡa taudia edia hahedoki bona edia vaina ihaheralaidia nadidia.

10 Bena karakara taudia iboudiai bae hebou, Iehova vada e haḡanilai ḡaudia iboudiai bae kara: dubu 11 mai kalagana bona mai guhina ida; ena igau bona ena haba kahadia bona ena raroraro bona ena du, mai ihahelai-kaudia ḡaudia ida; 12 maua helaḡana, mai ikaruhina bona mai ena maduna ida, bona iseseahulaina seseahuna; 13 pata helaḡana, mai ena maduna bona mai ena kohu idoinai ida, bona flaoa helaḡana; 14 lamepa patana mai ena kohu idoinai, bona ena lamepa bona ena lamepa dehorona; 15 muramura patana mai ena maduna ida, bona dehoro helaḡana, bona muramura mai bonaida; dubu iduarana seseahuna; 16 ihaboulaina patana mai iha-aukana auri labora-laborana, mai ena maduna bona ena kohu idoinai ida; auri labora-labora dihuna, mai ihahelai-kauna ḡauna ida; 17 maḡu dabuadia, bona maḡu duna mai ihahelai-kaudia ḡaudia ida, bona maḡu ikoukouna seseahuna; 18 dubu bona maḡu ikokodia, mai kwanaudia ida; 19 gabu helaḡana dabuadia mai heraheradia ida, bona Aaron, hahelaḡa tauna, ena dabua helaḡadia, bona ia natuna hahelaḡa karadia bae kara negadia ai bae doki dabuadia.

20 Bena Israel hegogona idoinai e didi karoho, Mose vairana amo e raka oho. 21 Bena taigadia nanamo taudia na laumadia ese e hagoadadia heḡereḡerena ta ta ena herahia ena herahia e mailai, Iehova ena, hebou kalagana ḡaudia bona kohudia bona dabua helaḡadia ikaralaidia ḡaudia. 22 Idia na ema, lalo-namo tataudia bona hahinedia iboudiai,gold ḡaudia idau-idau e mailai: pini bona gadei bona vaḡivaḡi bona ageva. Ibouboudiai ese ediagold e herahialai, Iehova ena. 23 Mai edia dabua taudia danu, vaiurina eiava mia-kakana eiava kakakakana eiava kurokurona, vada e heni. Haida danu nani huidia bona mamoe kopidia, e hakakakakadia ḡaudia, bona nani kopidia e heni. 24 Mai ediasilver bona mai edia auri labora-labora taudia iboudiai ese danu ediasilver eiava edia auri labora-labora Iehova e henia. Bona mai eida kela audia, una ḡaukara heḡereḡerena, taudia iboudiai ese e heni. 25 Dabua ḡaukaradia mai dibadia hahinedia iboudiai ese danu dabua e hatu, bena imadia ḡaukaradia e heni: dabua vaiuridia bona mia-kakadia bona kakakakadia bona kurokurodia. 26 Bona mai dibadia hahinedia ese nani huidia e moḡe, bena e hatu. 27 Iduhu lohiadia ese onuku nadidia, bona hahelaḡa taudia edia hahedoki bona edia vaina ihaheralaidia nadidia, 28 bona muramura, bona lamepa dehorona, bona dehoro helaḡana, bona muramura mai bonadia, e heni. 29 Israel taudia bona hahinedia iboudiai ese edia lalo-namo dainai edia herahia ḡaudia Iehova e henia, Iehova ese Mose e haḡanilaia ḡaukaradia ikaradia totona.

30 Bena Mose ese Israel taudia e hamaorodia, eto, A itaia, Iehova ese Besalele, Uri natuna, Huru tubuna, Iuda iduhuna tauna, vada e abia hidi. 31 Dirava ena Lauma ese vada e rohea, lalo-parara bona aonega vada e henia, bona ima karakara daladia idau-idau vada e hadibaia; 32 ḡau namo-hereadia ikaradia daladia baine haero,gold amo bonasilver amo bona auri labora-labora amo baine kara. 33 Herehera nadidia iutudia danu, bona au ikorodia, bona ima karakara daladia iboudiai baine diba. 34 Siahu danu ia vada e henia, bona Oholiab, Ahisamaka natuna, Dan iduhuna tauna, danu vada e henia, raruosi ese haida ma bae hadibadia ini ḡaukara ai. 35 Aonega vada e henidia, ima karakara daladia iboudiai bae haero bona bae kara; dabua ḡaukaradia danu bae diba: dabua vaiuridia bona mia-kakadia bona kakakakadia bona kurokurodia bae hatu bona bae turi. Ima karakara ḡaudia iboudiai bae haero ḡoevaḡoeva bona bae kara ḡoevaḡoeva.

Copyright information for `MEU