Exodus 4

Bena Mose e haere, eto, Mani a laloa, idia na basie kamonai henigu, egu hereva basie abia dae, baeto “Iehova ese se hahedinarai henimu”, Bena Iehova eto, Ena na dahaka imamu ai? Ia e haere, eto, Itotohi. Iehova eto, Tano ai avatoa diho. Tano ai e atoa diho, bena itotohi na gaigai ai ela; bena Mose ese e heautania. A Iehova ese Mose e haduaia, eto, Imamu a toia roro, iuna ai avabi. (Taunabunai, ia ese imana e toia roro, e abia, bena itotohi ai ma ela ia imana ai.) Bena bae diba Iehova, senedia edia Dirava, Abraham ena Dirava, Isaak ena Dirava, Iakob ena Dirava, ese vada e hahedinarai henimu.

Iehova ese ma e haduaia, eto, Imamu na emu hahedoki lalonai a toia vareai. Ia ese imana ena hahedoki ai e toia vareai; bena e veria lasi negana ai imana na kuroka-kuroka, lepra tauna imana na heto. Dirava ma eto, Imamu na emu hahedoki lalonai ma a toia vareai lou. (Taunabunai, ia ese imana ma e toia vareai lou ena hahedoki ai, bena e veria lasi negana ai e itaia, vada e namo, kopina gunana heḡereḡerena.) Bena basie kamonai henimu, toa gini-gunana basie abia dae, readia iharuana bae abia dae. A toa ruaosi basiema abi dae bona eremu basiema kamonai, sinavai ranuna do bavabia, tano ai ba seia, bena sinavai amo bavabia ranuna na rara ai bainela tano ai.

10 Mose ese Iehova ma e hereva henia, eto, Egu Ḡaubada e, lau na hereva ai malagu seme haraḡa, gunaguna, bona harihari oi ome hereva henigu negana ai danu; badina be lau na hereva manau taugu, malagu danu se haraḡamu. 11 Bena Iehova ese e haere henia, eto; Taunimanima ududia daika ese e kara? Daika ese tau ta uduna e hakapuamu, eiava taiana e hakudimaiamu? Daika ese matana e hapapaiamu eiava e hakepuluamu? Lau binai Iehova, ani? 12 Taunibunai, oi baola, lau be udumu ai baina noho, ba gwaurai herevadia baina henimu. 13 A Mose eto, Egu Ḡaubada e, mani emu kara idauna ta ba siaia.

14 Bena Iehova ese Mose e badu henia, eto, Kakamu Aaron, Levi iduhuna tauna, se nohomu a? Lau dibagu ia na mai haroro dibana. Ina harihari ia na vada e raka lasi, e maimu dekemu ai; baine itamu negana ai ia baine moale. 15 Oi ese ba hereva henia, ia uduna herevadia ba henia; a lau be oi udumu ai bona ia uduna ai baina noho, raruosi baina hadibamui ede ba kara toma. 16 Ia ese oiemu hereva taunimanima baine hamaorolaidia; ia na oi udumu ai bainela, oi be Dirava heḡereḡerena ai baola ienai. 17 Hari itotohi danu imamu ai bavabia, toa ba karalaia.

Mose Aigupto e lou lao

18 Bena Mose ela, ia ravana Ietero dekena e lou lao, e hamaoroa, eto, Mani a kahugu nege, lau varavaragu Aigupto ai dekedia baina lou lao, baina diba idia dounu mamauri eiava lasi. Ietero ese Mose e haere henia, eto, Mai mainomu ida aola. 19 Bena Iehova ese Midian tanona ai Mose e hereva henia, eto, Aigupto ba lou henia, badina be emu mauri bae abia oho e tomava taudia na iboudiai vada e mase. 20 Bena Mose ese adavana bona natuna e abidia, doniki ai e hahelaidia kau, Aigupto tanona e lou henia. Dirava ena itotohi danu imana ai e abia kau.

21 Bena Iehova ese Mose e haduaia, eto, Aigupto ba lou henia negana ai, hoa karadia iboudiai Farao vairanai ba kara, lau ese siahu vada na henimu heḡereḡerena. To lau ese ia lalona baina ha-aukaia, taunabunai ia ese Heberu taudia basine kahudia nege. 22 Bena Farao ba hamaoroa, baoto “Iehova na ini e gwau tomamu: Israel be natugu roboana, 23 taunabunai na haḡanimumu, natugu a kahua nege, lau isiaigu baine lao heni helaoreana; a boma dogoa tao, oi natumu roboana bama alaia mase.”

24 Dala ai, adorahi ta ai e taruhava gabuna ai, Iehova ese e ginia ahu, baine alaia eto. 25 Bena Sipora na vasiga e abia, natuna e peritomea, kopina e ivaia ḡauna amo Mose aena palapalana e dahua, eto, Momokani, rara ai vada ta headava. 26 Taunabunai, Iehova ese e kahua nege. Una negana ai hahine na eto, Rara ai vada ta headava, peritome dainai.

27 Una negana ai Iehova ese Aaron e hereva henia, eto, Tano ḡaḡaena aola, Mose ida ba hedavari. Bena ia na ela, Dirava ena ororo ai Mose e davaria, bena e harahua. 28 Bena Iehova ese Mose e siailai herevadia bona e hahedualai toadia na Mose ese Aaron e hamaorolaia. 29 Bena Mose bona Aaron ela, Israel tau-badadia iboudiai e haboudia. 30 Iehova ese Mose e hamaoro-laia herevadia iboudiai Aaron ese e gwaurai hedinarai, bona hari hari toa danu Israel taudia iboudiai vairadiai e kara. 31 Idia na e kamonai; bena vada e diba Iehova ese Israel besena taudia vada e vadivadi henidia bona edia hisihisi vada e itaia dainai idia na e igo diho, e toma henia diho.

Copyright information for `MEU