Exodus 40

Dubu e hahelaḡaia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Hua gini-gunana dinana gini-gunana ai hebou kalagana mai dubuna ida ba hagini. ? Lalonai taravatu mauana bavatoa bona ba sesea ahu. Pata helaḡana danu lalonai bavatoa, mai kohuna idoinai, ḡau ta ta ena gabu ena gabu ai. Lamepa patana danu lalonai bavatoa; bona ena lamepa ba ha-ara. Muramura patana,gold ḡauna, na taravatu mauana vairanai bavatoa; bena dubu ba sesea ahu. Ihaboulaina patana na dubu vairanai bavatoa, hebou kalagana lalonai; bona hurihuri dihuna, mai ranuna, na hebou kalagana bona ihaboulaina patana padadiai bavatoa. Maḡu dabuadia danu ba tau dae heḡeḡe, bona maḡu ba sesea ahu. Bena dehoro helaḡana bavabia, dubu mai kohuna idoinai ba nevaridia: unu ba hahelaḡadia toma, bena bae helaḡa. 10 Ihaboulaina patana danu mai kohuna ida ba nevaridia: unu ba hahelaḡadia toma; hari ihaboulaina patana baine helaḡa herea. 11 Hurihuri dihuna danu mai ihahelai-kauna ḡauna ida ba nevaridia, vada bae helaḡa. 12 Bena Aaron mai natuna ida hebou kalagana iduarana ai bae gini bou. Ba hadigudia; 13 bena Aaron na dabua helaḡadia do ba hadokilaia. Bena ba horoa, baine helaḡa; lauegu hahelaḡa tauna ai bainela. 14 Natuna danu bavabidia, ba hadokilaidia; 15 bena ba horodia, tamadia o horoa heḡereḡerena, egu hahelaḡa taudia ai baela. Ihorodia dainai idia na hahelaḡa taudia ai baela, edia uru iboudiai, ela bona hanaihanai.

16 Mose na unu e kara toma. Iehova ese haḡania heḡereḡerena, unu mo e kara toma. 17 Laḡani iharuana gini-gunana dina na gini-gunana ai dubu na e haginia. 18 Mose ese dubu e haginia: hahelaikau ḡaudia na gabudia ai e atodia; haba kahadia e hagini; raroraro e toi hanai; bona du e holo. 19 Bena dubu na kalaga amo e koua heḡeḡe, bona guhi dabuana amo e ḡovaia ahu, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena. 20 Bena taravatu nadidia e abi, maua helaḡana ai e uda. Maua ena maduna e toi hanai, bona ikaruhina amo e karuhia ahu. 21 Bena maua na dubu lalonai e huaia vareai, bona e sesea ahu, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena. 22 Pata helaḡana na hebou kalagana ai e atoa, dubu mirigini kahana ai, seseahu murimurinai; 23 bona flaoa helaḡana na pata latanai e dabaraia, Iehova vairanai, Iehova ese e haḡania heḡere=herena. 24 Bena lamepa patana na hebou kalagana ai e atoa, pata helaḡana e havaira henia, dubu diho kahana ai; 25 bena lamepa e ha-ara Iehova vairanai, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena. 26 Bena muramura patana,gold ḡauna, na hebou kalagana ai e atoa, seseahu vairanai; 27 bona muramura mai bonadia ia latanai e gabu, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena. 28 Bena dubu e sesea ahu. 29 Bena hebou kalagana dubuna iduarana vairanai ia ese ihaboulaina patana e atoa, bona ḡole-oho boubouna bona flaoa boubouna ia latanai e ato, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena. 30 Bena ihaboulaina patana bona hebou kalagana padadiai ia ese hurihuri dihuna e atoa, bona ranu e seia, 31 Mose bona Aaron bona Aaron natuna imadia bona aedia ihurilaidia ranuna. 32 Hebou kalagana ai e raka vareai bona ihaboulaina patana e raka henia kahi negadia iboudiai idia na unu e digu tomava, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena. 33 Bena maḡu dabuadia e tau dae heḡeḡe, dubu bona ihaboulaina patana e ḡeḡe ahu, bona e sesea ahu. Mose ena ḡaukara idoinai unu e haḡuḡurua toma.

34 Bena ori ese hebou kalagana e ḡovaia ahu, bona Iehova diaridiarina ese dubu e hahonua. 35 Taunabunai Mose na asi ena dala hebou kalagana ai baine raka vareai, badina be ori ese e ḡovaia ahu, bona Iehova diaridiarina ese dubu e hahonua. 36 Edia laolao iboudiai ori ese dubu e daetania negadia ai, Israel taudia na e tore isi, edia laolao ela. 37 A ori ese e ḡovaia ahu negadia ai, idia na asie tore isi, asie laolao, ela bona ma e daetania. 38 Badina be edia laolao iboudiai lalodiai Iehova ena ori ese dubu e ḡovaia ahu dina ai, bona hanuaboi ai lahi na ia lalonai, Israel taudia iboudiai vairadiai.

Copyright information for `MEU