Exodus 6

Dirava ese Mose e haḡania

Iehova ese MOse e hereva henia, eto, Harihari Farao ede baina kara henia toma do ba itaia: mai imana goadana ida ia ese baine siaidia lao; moibe, mai imana goadana ida ia ese ena tano amo baine luludia lasi.

Dirava ese Mose ma e hamaoroa, eto, Lau binai Iehova. Abraham bona Isaak bona Iakob vairadiai na hedinarai, Siahu-idoinai Diravana; a ladagu korikori IEHOVA asina hadibadia. ? Na gwau henidia hamata danu, Kanaan tanona, edia noho-hedoa gabuna, vada baina henidia nato. Israel taudia, Aigupto taudia ese e hahisidiamu, edia taitai vada na kamonai; bona egu gwauhamata vada na laloamu. Taunabunai, Israel taudia ba hamaorodia: Lau binai Iehova; Aigupto taudia pa-gamui ai e ato madunadia na emui amo baina abi oho; vada e ḡuimui, a lau ese baina ruhamui nege; imagu goadana amo bona hahemaoro karadia metaudia amo do baina hamaurimui. Egu bese ai baina halaomui, bona emui Dirava ai bainala; vada ba diba, lau na Iehova, emui Dirava, Aigupto taudia edia maduna amo name hamaurimui Diravana Abraham bona Isaak bona Iakob na gwaurai henidia hamata tanona lalonai baina hakaumui vareai; vada baina henimui, emui tano korikori. Lau binai Iehova. Mose ese ina hereva Israel taudia e hamaorolaidia, to asie kamonai henia, daradia e doko bona edia maduna na metau dainai.

10 Bena Iehova ese Mose e haduaia, eto, 11 A raka vareai, Farao, Aigupto pavapavana, ba hamaoroa, Israel taudia na baine kahudia nege, ena tano bae rakatania. 12 A Mose ese Iehova e haere henia, eto, Mani a laloa, Israel taudia asie kamonai henigumu; hari Farao ese bibinagu na e metaumu taugu ede baine kamonai henigu toma? 13 A Iehova ese Mose bona Aaron na haheḡani e henidia, Tsrael taudia bae haḡanilaidia bona Farao, Aigupto pavapavana, bvae haḡanilaia, Israel taudia na Aigupto tanona amo bae raka lasi.

Israel ikwaradia taudia

14 Tamadia edia iduhu ikwaradia taudia ladadia bini. Ruben, Israel natuna roboana, natudia bini: Hanok bona Palu bona Hesron bona Karami. Ruben ena iduhu bunai.

15 Simeon natuna bini: Iemuel bona Iamin bona Ohad bona Iakin bona Sohara bona Kanaan hahinena natuna Saul. Simeon ena iduhu bunai.

16 Levi natuna ladadia bini, edia uru ta ta ai: Gereson bona Kohat bona Merari. Levi ena mauri laḡanidia na sinahu-ta toi-ahui hitu. 17 Gereson natuna bini: Libni bona Simei, edia iduhu taudia ida. 18 Kohat natuna bini: Amram bona Isahara bona Heberon bona Usiele. Kohat ena mauri laḡanidia na sinahu-ta toi-ahui toi. 19 Merari natuna bini: Mali bona Musi. Levi ena iduhu bunai, uru ta ta ai.

20 Amram ese lalana Iokedbed e adavaia. Natudia be Aaron bona Mose. Amram ena mauri laḡanidia na sinahu-ta toi-ahui hitu. 21 Isahara natuna bini: Kora bona Nefeg bona Sikri. 22 Usiele natuna bini: Misael bona Elsafan bona Sitiri. 23 Aaron ese Elisebae adavaia: ia na Aminadab natuna, Nason taihuna. Ia ese e havaradia memerodia be Nadab bona Abihu bona Eleasara bona Itamara. 24 Kora natuna bini: Asiri bona Elkana bona Abiasafa. Kora ena iduhu bunai. 25 Eleasara, Aaron natuna, ese Putiele natuna kekenina ta e adavaia; ia ese Fineha e havaraia. Levi ena iduhu ai ruma ikwaradia taudia bunu.

26 Hari Aaron bona Mose be Iehova ese e haḡanidia, eto, Israel taudia na iduhu ta ta amo ba hakaudia lasi, Aigupto tanona bae rakatania. 27 Idia raruosi ese Farao, Aigupto pavapavana, e hereva henia, Israel taudia ihakaudia herevana e hamaorolaia, hari Aaron bona hari Mose ese.

28 Iehova ese Mose Aigupto tanona ai e hereva henia dinana ai, 29 ia ese Mose e hamaoroa, eto, Lau binai Iehova: vada na hamaorolaimu herevadia iboudiai na Farao, Aigupto pavapavana, ba hamaorolaia. 30 A Mose ese Iehova e haere henia, eto, Bibinagu na eme metau; Farao na ede baine kamonai henigu toma?

Copyright information for `MEU