Exodus 7

Mose bona Aaron Farao vairanai

Iehova ese Mose e haere henia, eto, A kamonai: lau ese Dirava heḡereḡerena ai baina halaomu Farao enai, bona kakamu Aaron ese emu peroveta tanua ai bainela. Baina haḡanilaimu herevadia iboudiai na ba gwaurai; kakamu Aaron ese Farao baine hamaoroa, ia ese Israel taudia do baine kahudia nege, ena tano amo bae raka lasi. A Farao lalona baina ha-aukaia; ena be toa bona hoa karadia baina hahohodia Aigupto tanona ai, to Farao basine kamonai henimui. Taunabunai lau ese imagu Aigupto latanai baina atoa kau, bena egu orea, egu bese, Israel taudia, Aigupto tanona amo baina hakaudia lasi, mai hahemaoro karadia badadia ida. Bena imagu Aigupto latanai baina atoa kau bona taudia na bogaragidia amo baina hakaudia lasi negana ai, Aigupto taudia vada bae diba lau binai Iehova.

Bena Mose bona Aaron unu e kara toma; Iehova ese e haḡanidia heḡereḡerena, unu mo e kara tona. Iehova ena hereva Farao e hamaorolaia negana ai Mose ena mauri laḡanidia be taurahani-ahui, a Aaron ena be taurahani-ahui toi.

Bena Iehova ese Mose bona Aaron ma e hereva henidia, eto, Farao ese baine hamaoromui, baineto “Hoa karana ta a karaia, baina dibamui”, una negana ai oi ese Aaron ba haduaia, baoto, “Emu itotohi avabia, Farao vairanai ba negea dobi tano ai, gaigai ai bainela”.

10 Taunabunai, Mose bona Aaron na Farao dekena ela, Iehova ena hahedua heḡereḡerena e karaia. Aaron ese ena itotohi e negea dobi, Farao bona ena hesiai taudia vairadiai, bena gaigai ai ela. 11 Bena Farao ese aonega taudia bona mea taudia e boiridia; bena idia danu, hari Aigupto mea taudia, ese una kara heḡereḡerena ma e kara, edia mea diadiai. 12 Badina be ta ta ese edia itotohi e nege dobi, bena gaigai ai ela. A Aaron ena itotohi ese idia edia itotohi e hadonodia. 13 A Farao lalona na dounu auka, ia ese se kamonai henidia, Iehova ena hereva heḡereḡerena.

Hahehisi gini-gunana: Rara

14 Bena Iehova ese Aaron bona Mose e hamaorodia, eto, Farao lalona vada e aukamu, taunimanima na basine kahudia nege. 15 Daba ai, Farao dekena baola, ranu baine lao henia negana ai. Sinavai isena ai ba naria, itotohi danu, gaigai ai ela ḡauna, bavabia kau. 16 Bena ba hamaoroa, baoto “Iehova, Heberu taumai emai Dirava, vada eme siaigu dekemu ai, e tomu: Egu orea taudia a kahudia nege, tano ḡaḡaena ai bae toma henigu diho. A oi ese do so kamonai henia. 17 Taunabunai, Iehova ma e tomu: Ini amo ba diba lau be Iehova; a itaia, Nilo sinavaina na ina imagu ai e miamu itotohina amo baina botaia, bena rara ai bainela; 18 bena Nilo sinavaina gwarumedia bae mase ore bona ranuna baine bodaga; bena Aigupto taudia na Nilo sinavaina ranuna bae dadaraia, basie inua”. 19 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, Aaron ba haduaia, baoto “Emu itotohi imamu ai bavabia, ba toia roro Aigupto ranudia daediai, bona edia sinavai badadia bona edia sinavai maraḡidia daediai, bona edia gohu daediai bona edia koupa iboudiai daediai, bena rara ai baela; Aigupto tanona idoinai rara mo baine mia, popou ai bona hodu ai”.

20 Bena Mose bona Aaron ese Iehova ena hahedua heḡereḡerena e karaia. Farao vairanai bona ena hesiai taudia vairadiai ia ese ena itotohi e abia, Nilo sinavaina ranuna e botaia; bena Nilo sinavaina ranuna idoinai rara ai ela. 21 Bena Nilo sinavaina gwarumedia iboudiai e mase ore, ranuna danu e bodaga; Aigupto taudia na Nilo sinavaina ranuna bae inua na lalodia asie heḡereḡere. Aigupto tanona idoinai rara mo e aruva. 22 A Aigupto mea taudia na una kara heḡereḡerena ma e kara, edia mea daidai. Bena Farao ese lalona ma e ha-aukaia, se kamonai henidia, Iehova ena hereva heḡereḡerena. 23 Hari Farao na e lou, ena ruma ela, se helalo. 24 Bena Aigupto taudia iboudiai ese guri e ḡei, sinavai isena ai, inuinu ranuna e tahua, badina be sinavai ranuna na se heḡereḡere bae inua.

25 Iehova ese sinavai e botaia murinai dina hitu vada ela.

Copyright information for `MEU