Ezekiel 10

Iehova hairaina ese ena dubu e rakatania

Bena na roha lao, na itaia, kerubi daediai, unu kerubi daedia gubana ai, ḡau ta e hedinarai, sapairo
Sapairo na herahera nadina ta ladana.
nadina na heto, oromana na terono ta hetomana.
Bena ia ese hari dabua aukana e hahedokilaia tauna e hamaoroa, eto, Hari e hegiro-hegiromu ava-keikeidia bogaragidiai baola, kerubi henudiai, imamu ruaosi na gida hururu-hururudia amo ba hahonudia, kerubi bogaragidiai; bena hanua latanai ba petadia rohoroho.

Bena ia na lau vairagu ai e raka vareai.
Hari kerubi na dubu diho kahana ai e giniva, una tau e raka vareai negana ai; bona ori ta ese laloma maḡuna e hahonuava. Bena Iehova hairaina na kerubi edia amo e dae lao, dubu raka-vareaina e lao henia; ori ese dubu e hahonua, bona Iehova hauaina diaridiarina ese maḡu e hahonua. Kerubi hanidia hudia na murimuri maḡuna ai e kamonai; unu hu na Siahu-idoinai Diravana gadona, e herevamu negadia ai, na heto.

Bena ia ese hari dabua aukana e hahedokilaia tauna e hagania eto “Lahi na e hegiro-hegiromu ava-keikeidia padadia amo bavabia, kerubi bogaragidiai” negana ai, ia na ela, ava-keikei ta badibadinai e gini. Bena kerubi ta ese imana e toia roro, hari kerubi bogaragidiai e arava lahina amo gida e abi, una dabua aukana e hahedokilaia tauna imana ai e ato; bena una tau ese e abi, e raka lasi. Hari kerubi hanidia henudiai na ḡau ta, ita-itana na taunimanima imana hetomana.

Bena na roha lao, ava-keikei hani na itadia unu kerubi badibadidiai; ava-keikei ta ta kerubi ta ta badibadidiai. Hari ava-keikei ita-itadia na krusolito
Krusolito na herahera nadina ta ladana.
nadidia kiama-hamadia na heheto.
10 Haniosi ita-itadia na heḡereḡere; oromadia na tamona, ava-keikei ta ava-keikei ta lalonai na heto. 11 E hekei laova negana ai, ena be asie hegiro to kaha haniosi ilao-henidia mai dibadia, a edena kaha ai vaira ava-keikeina ese e vaira henia, murina kahana ḡaudia na ia murinai ela, bona laodia ai asie hegiro. 12 Isedia auridia kuborodia bona ito'o-tao auridia bona ava-keikei na mata ai e honu, kerubi hahaniosi ava-keikeidia bunu. 13 Na kamonai, unu ava-keikei na e gwauraidia “E hegiro-hegiromu ava-keikeidia”. 14 Idia ta ta vairadia na hani: vaira gini-gunana na kerubi vairana; vaira iharuana na tau vairana; vaira ihatoina na leona vairana, bona vaira ihahanina na ugava vairana.

15 Hari kerubi na e dae ela; idia na unu mauri ḡaudia, Kebara sinavaina isena ai na itadia ḡaudia. 16 Bena kerubi e laova negadia ai na hari ava-keikei danu idia badibadidiai e laova; bena kerubi ese hanidia e idi roro, tano amo bae roho isi totona, negadia ai, hari ava-keikei na idia badibadidia amo asie hekei oho. 17 Idia na e gini negadia ai, unu danu e gini; bona idia na e dae negadia ai, unu danu e dae; badina be unu mauri ḡaudia laumadia na idia lalodiai.

18 Bena Iehova hairaina na dubu raka-vareaina amo e raka lasi, kerubi daediai e miava. 19 Bena kerubi ese hanidia e idi roro bona raka lasidia ai tanobada amo e dae ela, lau vairagu ai; bona ava-keikeidia na idia badibadidiai. Bena idia na Iehova ena dubu mairiveina kahana ikoukouna iduarana enai e gini; bona Israel Diravana hairaina na idia daediai.

20 Unu mauri ḡaudia Israel Diravana henunai na itadia ḡaudia, Kebara sinavaina isena ai; bena na diba idia na kerubi. 21 Idia ta ta vairadia na hani hani amo, bona hanidia danu na hani hani amo, bona hanidia henudiai na ḡau haida, ita-itadia na taunimanima imadia hetomadia. 22 Vairadia ita-itadia na Kebara sinavaina isena ai na itadia ḡaudia vairadia ita-itadia heḡereḡeredia. Idia na ta ta e lao vaira.

Copyright information for `MEU