Ezekiel 19

Rohe-ahu

Israel lohiadia irohe-ahudia ba ladaia ist, baoto:

Sinamu na daka leona hahinena, leona bogaragidiai;
leona natudia bogaragidiai e goru,
natuna e ubudia.
Natuna ta e reḡua,
ia na e bada oho bada oho,
damuna iabina daladia vada e diba,
taunimanima na e anidia.
Bese idau-idau ia dainai e ko,
edia guri ai e abia,
igau amo e hakaua lao,
Aigupto tanona e laohaia.
Leona hahinena e diba vada e baia,
bona ena helaro vada e boio negana ai,
ia ese natuna ta ma e abia,
e reḡua; bena ia na e bada oho bada oho.
Leona bogaragidiai e loa eva-eva;
e bada oho bada oho,
damuna iabina daladia vada e diba,
taunimanima na e anidia.
Edia gabu aukadia na e habuadia tari,
edia hanua na e havahudia;
gari ese tano na e butua tao,
bona lalonai e nohova taudia iboudiai danu,
ena ḡou reḡena dainai.
Bena bese idau-idau ese ia iabina idoadia e oto hegeḡe;
edia huo ai e abia,
edia guri ai e abia.
Mai igauna ida maua ai e udaia,
Babulono pavapavana dekena e laohaia, e koua ahu;
bena ia gadona na basie kamonai lou,
Israel ororodia ai.

10 Sinamu na vine auna na heto,
vine imeana lalonai,
ranu gabuna badibadinai vada e hadoa hanai;
huahuana momo e dobi, rigina danu momo,
badina be ranu momo dainai.
11 Ia badina auka-hereana na
pavapava ena dagi auna ai ela;
e tubu dae,
rigi badadia bogaragidiai;
ia sibona atai ai e noke tao,
mai rigina momo ida.
12 A hari vine auna na badu ai e raḡaia oho,
tano ai e tahoa dobi,
lai mairiveina ese e hakakoroa,
huahuana vada e huhu;
ia badina aukana e kakoro,
lahi ese e araia ore.
13 Harihari ia na tano ḡaḡaena ai vada e hehado hanai,
tano kaukauna ai, ranu mase gabuna ai.
14 Lahi na ia badina amo vada e dae,
rigi bona huahua vada e aradia ore,
bena ia lalonai asi badi aukana ta mia,
asi dagi auna ta, pavapava ena.

Rohe-ahu bunai, e ladaia isi louloumu ḡauna.

Copyright information for `MEU