Ezekiel 27

Rohe-ahu Turo latanai

Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto, Taunimanima natuna e, harihari Turo latanai ba rohe ahu. Turo, davara raka-lasi ai e miamu hanuana, kone tanodia momo taudia edia hoihoi gabuna, ba hereva henia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu:

Turo e, vada o hereva, oto
“Hairaigu na ḡoeva-dae”.
Oi hetoamu na davara bogaragidiai,
oi ikaramu taudia ese hairaimu e haḡuḡurua.
Aumu iboudiai na beroso audia,
Seniri ororona amo e abidia.
Sida auna ta Lebanon amo e abia,
au-tubuamu ikaralaina.
Oak
Beroso bona teasuru na au ladadia, Heberu gado ai.Oak na au ta ladana English gado ai.
audia Basan amo na
oi baramu e karalaidia.
Oi reireimu na teasuru audia amo e karadia,
Kupro kone-tanodia amo e abi ḡaudia;
bena aivori
Aivori na elefant doadia amo e abimu ḡauna.
amo e haheradia.
Dabua aukana mai heraherana na
Aigupto amo e abia;
unu amo oi laramu e karaia,
bona pepemu danu.
Dabua vaiuridia bona kakakakadia Elisa kone-tartodia amo na
dina siahuna ilao-ahuna e karalaia.
Sidono taudia bona Aravada taudia na emu bara taudia;
idibaka taudia Semere amo na oi lalomu ai,
idia na emu tari taudia.
Gebala tau-badadia bona ena idibaka taudia na oi lalomu ai,
idia ese reireimu e demadia.
davara lagatoidia iboudiai na oi lalomu ai,
bona lagatoi taudia danu emu hoihoi kohudia e hoihoilai.
10 Parasa bona Lud bona Put taudia na emu tuari taudia, emu tuari oreana lalonai; kesi bona auri kwara ḡauna na oi lalomu ai e taudia dae; idia edia amo hairaimu o abia. 11 Aravada bona Heleke taudia na maḡumu latadiai e gini heḡeḡe, bona Gamada taudia na kohoromu ai; idia ese oi maḡumu heḡege-madai ai edia kesi e taudia dae; oi hairaimu na vada e haḡuḡurua.

12 Tarasisi taudia na emui ai e hoihoiva, emui kohu idau-idau momo herea daidiai;silver bona auri bona auri haraga-haragana bona auri metauna na e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia. 13 Iavan bona Tubal bona Mesek taudia na emui ai e hoihoiva taunimanima bona auri labora-labora ḡaudia na e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia. 14 Bete-togarama taudia ese hosi bona tuari hosidia bona doniki na e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia.

15 Rodo taudia na emui ai e hoihoiva; kone tanodia momo lalodiai emui hoihoi gabudia e miava; idia ese elefant doadia bona eboni audia e matlai, emui ḡau davadia.
Eboni be au aukana namo hereana ta.
16 Edom na emui ai e hoihoiva, emui kohu momo herea daidiai; idia ese samarago
Samarago bona ramoto bona kadakodo na herahera nadidia haida ladadia.
nadidia bona dabua kakakakadia bona dabua mai heraheradia bona dabua aukadia namo-hereadia bona ramoto bona kadokodo nadidia e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia.
17 Iuda bona Israel tanona taudia na emui ai e hoihoiva; idia ese uit, olive, suke huahuadia matamatadia, bada-ranuna, dehoro bona muramura mai bonana e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia.

18 Damasko taudia na emui ai e hoihoiva, emui kohu momo herea bona emui taḡa bada-herea ḡau idau-idau ai daidiai; idia ese Helebono ena vine ranuna, bona mamoe huina kurokurona 19 bona vine ranuna Usala amo e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia; o hoihoilai ḡaudia haida na auri hururu-hururuna bona kida bona kane.
Kida bona kane na Heberu taudia edia muramura ladadia.
20 Dedan taudia na emui ai e hoihoiva, edia hoihoi ḡaudia na hosi dorudia dabuadia. 21 Arabia bona Kedara lohiadia Iboudiai edia hoihoi ḡaudia na o uralai bada: ḡaudia na mamoe natudia bona mamoe mamaruanedia bona nani; ini ḡau na emui ai e hoihoilaiva.

22 Sieba bona Raama edia hoihoi taudia na emui ai e hoihoiva; idia ese aniani mamidia ihanamolaidia muramuradia namo-hereadia idau-idau bona herahera nadidia idau-idau iboudiai bonagold e henimui, emui hoihoi ḡaudia davadia. 23 Haran bona Kane bona Eden bona Asuru bona Kilimada taudia na emui ai e hoihoiva. 24 Idia ese hahedoki namo-hereadia, bona dabua vaiuridia, bona dabua mai heraheradia, bona dabua gedadia, oromadia idau-idau ḡaudia, e loku ḡoevaḡoeva ḡaudia, na emui ai e hoihoilai. 25 Tarasisi lagatoidia na o vatudia, emui hoihoi ḡaudia bae loalai totona.

Taunabunai oi na o honu honu daeva, madunamu e metauva,
davara bogaragidiai;
26 emu bara taudia ese vada e baramu lao,
gadobada ai;
laurabada ese vada e hamutumu,
davara bogaragidiai.
27 Emu taḡa, emu kohu, emu hoihoi ḡaudia,
emu neseriki taudia bona emu tari taudia,
emu demadema taudia, emu hoihoi taudia,
bona emu tuari taudia iboudiai lalomu ai,
mai emu orea idoinai,
bogaragimu ai e nohomu oreana, ida,
ibouboudiai na davara bogaragidiai e mutumu,
ihabua-tarimu dinana ai.
28 Emu tari taudia edia tai e hekamonaimu negana ai,
tano idoinai e heude-heudemu;
29 bona bara taudia iboudiai na
edia lagatoi amo e dihomu.
Neseriki taudia bona tari taudia iboudiai na
kone ai e ginimu;
30 idia ese oi taimu e taimu,
e tai dikadikamu;
ḡahu na kwaradia ai e peta kaumu,
bona kahu ai e hekui-hekuimu.
31 Oi daimu ai huidia e naudiamu,
bona puse dabuadia e riodiamu;
oi taimu e taimu, mai lalo-iditadia ida,
mai lalo-hisihisi idita-hereadia ida.
32 Edia taitai ai e herohe-ahulaimumu;
daimu ai e herohe ahumu, e tomu:
Nega ta ai daika na e hebua tari davara bogaraginai,
Turo na heto a?
33 Emu hoihoi kohudia na davara kahadia idau-idau amo ema negadiai na
bese momo taudia lalodia o hamoaledia;
emu kohu momo bona emu hoihoi ḡaudia amo
tanobada pavapavadia o hataḡalaidia.
34 Harihari davara ese vada e hamutumu,
dobu masemasedia ai;
emu hoihoi kohudia bona emu neseriki taudia iboudiai na
oi ida vada o mutu.
35 Kone tanodia taudia iboudiai na
oi daimu ai kudoudia e hetahamu;
edia pavapava na e gari dikadikamu,
vairadia na e haroromu.
36 Bese idau-idau edia hoihoi taudia ese e nuku henimumu;
mai garimu ida vada o baia,
vada ba boio vaitani ela bona hanaihanai.
Copyright information for `MEU