Ezekiel 31

Hereva heḡereḡerena: Sida auna badana

Laḡani ihagwauta-tana huana ihatoina dinana ginigunana ai, Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto, Taunimanima natuna e, Farao, Aigupto pavapavana, mai ena hutuma ida, ba hamaorodia, baoto:

Emu herea-dae ai
oi na daika heḡereḡerena?
A itaia, lau ese Lebanon sida-auna ta ida baina haheḡereḡeremu,
mai rigina namo-hereadia bona mai ikerukeruna ida;
ia na ḡaulatalata,
dorina na ori lalodiai.
Ranu ese e ubua,
ranu dobudia ese e halataia,
e hadoa gabuna na
sinavaina ese e ha-arua heḡeḡe,
sinavai-sinavaidia na e ha-arudia lao,
uda audia iboudiai ediai.
Taunabunai ia na e tubu daga dae,
uda audia iboudiai e lahedia tao,
rigina na e tubu badabada,
e tubu latalata,
ranu momo na tuhutuhuna ai e dae dainai.
Atai manudia iboudiai ese
edia ruma na ia rigina ai e kara;
ia rigina henudiai tano paka boromadia iboudiai ese
natudia e havaradia;
ia ikerukeruna ai
bese badadia iboudiai na e nohova.
Vada e bada herea bona rigina na lalata dainai
ia hairaina na herea;
badina be ramuna na e diho e laova,
ranu momo gabudia ai.
Dirava ena imea sida-audia ese asie hereaia,
bona beroso audia rigidia ese ia rigina asie hereadia;
tidara
“Beroso” bona “tidara” na au rua ladadia, Heberu gado ai.
audia rigidia na ḡau pipikidia,
ia rigina ida asie heḡereḡere.
Dirava ena imea ai asi auna ta
mai hairaina ia hairaina heḡereḡerena.
Lau ese rigina momo amo
na hahairaia;
Eden audia iboudiai,
Dirava ena imea ai e varava ḡaudia, ese
ia e vaḡeḡe henia.
10 Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be ia na e tubu daga dae ela bona dorina na ori lalodiai, bona lalona ese ena lata e heaḡilaia, 11 una dainai lau ese bese idau-idau edia siahu-herea tauna imana ai baina atoa; ia ese ena kara dika davana baine henia. Lau ese vada na negea daure. 12 Idau taudia, hahegari herea besena, ese baine utua, bena baine rakatania. Ia rigina na ororo ai bona koura iboudiai lalodiai bae moru; rigina haida na kwaidudia ai bae mia, tano ena koupa iboudiai lalodiai; tanobada besedia iboudiai na ia ikerukeruna amo bae raka lasi, bae rakatania. 13 Hegigi-dobina ai, atai manudia iboudiai na ia latanai bae noho, bona tano paka boromadia danu ia rigina latadiai. 14 Ini kara anidia be sinavai isedia audia haida basie tubu daga dae ela bona doridia na ori lalodiai bona ranu e inumu audia haida edia lata na idia edia lata ida basie heḡereḡere helaoreana; badina be iboudiai na bae mase, taunimanima bogaragidiai baela, mase gabuna ai, guri ai e dihomu taudia ida.

15 Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Mase gabuna ai baine diho negana ai, lau ese ranu dobudia baina haḡanidia, bae tailaia; bona sinavaina baina laodia ahu, ranu momo danu bae helao ahu. Lebanon na baina havaburaia, ia dainai, bona tano paka audia iboudiai na ia dainai bae marai. 16 Mase gabuna ai baina negea dobi, guri ai e dihomu taudia ida, negana ai, lau ese bese idau-idau baina haheude-heudedia, ena moru guruna amo; bona Eden audia iboudiai, Lebanon audia namo-hereadia, ena abi-hidi audia, ranu e inumu ḡaudia iboudiai, na tauhalo bae davaria, mase gabuna ai. 17 Idia danu ia ida mase gabuna ai bae diho, dare ai e mase taudia ida; oibe, bese idau-idau bogaragidiai ia ikerukeruna ai e nohova taudia na bae mase. 18 Taunabunai, Eden audia bogaragidiai oi na edena heḡereḡerena, hairai ai bona herea-dae ai? Eden audia ida mase gabuna ai do ba diho; asie peritomedia taudia ida, dare ai e mase taudia ida, do ba hekure.

Ḡaubada Iehova na e tomu, Farao mai ena hutuma ida na unuheheto.

Copyright information for `MEU