Ezekiel 36

Israel ihamauri-louna

Taunimanima natuna e, Israel ororodia ba peroveta henidia, baoto, Israel ororodia e, Iehova ena hereva ba kamonai. Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be inaimui ese e herevalaimui, eto ‘Aha”, bona “Ororo gunadia doridia vada a ḡaunaidia,” una dainai ba peroveta, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Oibe, badina be idia ese e habuamui tari, bona kaha iboudiai amo e taomui tari, bena bese oredia ese e ḡaunaimui, bona taunimanima ese e herevalaimui bona e hesivarailaimui. Taunabunai, Israel ororodia e, Ḡaubada Iehova ena hereva ba kamonai; ororo badadia bona maraḡidia, bona koura dobudobudia bona koura iboudiai, bona gabu gagaedia bona hanua ahutudia, bese oredia hegegemadai ai ese damudia ai vada e halaodia bona vada e kirikirilaidiamu ḡaudia na Ḡaubada Iehova ese ini e hereva henidia tomamu. Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Egu vaḡeḡe bada lalonai lau ese bese oredia bona Edom idoinai danu na gwau dika henidiamu; idia ese egu tano e ḡaunaia mai moale badana bona mai hedadarai bada-hereana ida, bae abia bona lalonai bae dadidadi totona. Taunabunai, Israel tanona ba perovetalaia, ororo badadia bona maraḡidia, bona koura dobudobudia bona koura iboudiai, ba hamaorodia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, egu vaḡeḡe baduna ai na herevamu; badina be bese idau-idau edia hedunirai herevadia na umui latamui ai. Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Lau na gwau hamatamu, na tomu, e gegemui dae besedia latadiai hedunirai herevadia na bae kau.

A umui, Israel ororodia e, emui au rigidia bae gara kau, bona emui au huahuadia bae dobi, egu bese Israel adia; badina be asi vanahana edia gabu korikori bae lou henia. Badina be, a itaia, lau na umui ida; lau ese baina hageremui, bena bae ruamui bena uhemui bae hado. 10 Bena lau ese taunimanima baina hahutumadia latamui ai, Israel besena idoinai, oibe, idoinai; hanua bae noholaidia, bona e heḡiḡi dobi hanuadia ma bae haginidia lou. 11 Taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia na baina hahohodia umui latamui ai; bae hutuma, bae vara rohoroho. Bae noholaimui taudia baina hahutumadia, nega gunadia heḡereḡeredia, bona baina hanamomui badabada. Bena vada ba diba lau na Iehova. 12 Oibe, baina gwau maoro, bena egu bese, Israel taudia, na latamui ai bae loaloa; bae ḡaunaimui, ahudia ai bae halaomui; bona natudia na mase ai basio abidia oho lou. 13 Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be taunimanima ese e gwau henimuimu, e tomu “Umui ese taunimanima o ha-orediamu bona emui bese taudia natudia na mase ai o abidia ohomu”, 14 una dainai umui ese taunimanina basio ha-oredia lou, bona emui bese taudia natudia na mase ai basio abidia oho lou. Ḡaubada Iehova na e herevamu. 15 Bena lau ese bese idau-idau baina gwaudia tubu, basie lodu henimui lou, bona taunimanima hemaraidia na basio hua lou, bona emui bese na basio hahekwakwanaia lou. Ḡaubada Iehova na e herevamu.

16 Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto, 17 Taunimanima natuna e, Israel besena taudia na edia tano korikori ai e nohova negana ai, idia ese edia dala bona edia kara amo e hamiroa; edia kara lau vairagu ai na mimiro, hahine ta ena rara-kara mirona na heto. 18 Taunabunai egu badu na latadiai na bubua, idia ese rara na tano ai vada e hahebubua bona tano na kaivakuku amo e hamiroa davana. 19 Bese idau-idau bogaragidiai na hakarohodia, bena tano idau-idau lalodiai e karoho rohoroho; edia noho bona edia kara heḡereḡeredia ai na hahemaoro henidia. 20 A bese idau-idau ediai e kau, bena e kau gabudia iboudiai lalodiai idia ese lau ladagu helaḡana e hamiroa; badina be taunimanima ese e herevalaidia, eto, Ina na Iehova ena orea taudia, ḡau tamona iena tano amo e harakadia lasi. 21 A lau ladagu helaḡana, Israel taudia ese ediai e kau besedia bogaragididi e hamiroa ḡauna, na lau ese na helalolaia bada.

22 Taunabunai, Israel besena taudia ba hamaorodia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Israel besena e, lau ba ḡaukaramu na dia umui daimui ai, to lau ladagu helaḡana, ediai o kau besedia bogaragidiai o hamiroa ḡauna, dainai. 23 Lau ladagu hereana ena helaḡa, bese idau-idau bogaragidiai vada e miro badina be umui ese vada o hamiroa ḡauna, na lau ese baina gwauraia maoro; bena umui emui amo egu helaḡa na idia vairadiai baina gwauraia maoro negana ai, bese idau-idau bae diba lau na Iehova. Ḡaubada Iehova na e herevamu. 24 Badina be bese idau-idau bogaragidia amo baina abimui, bona tano iboudiai lalodia amo baina gogomui, bena emui tano korikori ai baina hakamui vareai. 25 Lau ese ranu negarinegarina amo baina sisirimui, bena emui miro idoinai amo ba ḡoeva; bona emui kaivakuku iboudiai edia amo baina haḡoevamui. 26 Lalo matamatana baina henimui, bona lauma matamatana na lalomui ai baina atoa; Ialo-auka na umui lalomui amo baina abia oho, Ialo-manada baina henimui. 27 Egu lauma na lalomui ai baina atoa; egu taravatu lalodiai baina harakamui; bona egu hahemaoro herevadia ibadinadia ai baina hamanadamui. 28 Senemui na henidia tanona ai ba noho; egu bese ai baola, lau danu emui Dirava ai bainala. 29 Emui miro iboudiai amo baina haḡoevamui; bona uma ḡaudia baina haḡanidia, bae vara momo; basina hahitolomui. 30 Au huahuadia bona uma anianidia baina hahohodia; bena bese idau-idau bogaragidiai basio hemarai lou, hitolo dainai. 31 Bena emui dala dikadia bona emui kara dia nanamo ba lalodia tao, bena sibomui ba hedadarai, emui kara havara bona emui kara dika-rohorohodia daidiai. 32 Ḡaubada Iehova na e tomu, Baina ḡaukara, to dia umui daimui ai; una na ba diba. Israel besena taumui e, emui dala daidiai ba hemarai bona ba baia.

33 Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Emui kara havara iboudiai amo baina haḡoevamui dinana ai, lau ese taunimanima na hanua lalodiai baina hanohodia, bona e heḡiḡi dobi hanuadia na bae haginidia lou. 34 E vahu tanona na bae biru henia, bena raka-hanai taudia iboudiai ese vahuna ai basie itaia lou. 35 Bena idia na baeto, Hari e vahu tanona na Ede imeana heḡereḡerena ai vada ela; bona e havahudia, e habuadia tari, e ḡiḡidia dobi hanuadia na haida ese e noholaidiamubona e maḡudiamu. 36 Bena doene e ḡeḡemui daemu besedia na bae diba lau Iehova ese e heḡiḡi dobi hanuadia vada na haginidia lou, bona e vahu tanodia ai vada na hadohado lou. Lau Iehova vada na hereva; bona karana do baina karaia.

37 Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Israel besena taudia baina ha-uradia dainai, ina danu egu ai bae noia; edia taunimanima na baina hahutumadia, mamoe serina na heto. 38 Boubou mamoedia serina na heto, e gwaurai hata negadia ariadia ai Ierusalem ai e habouamu serina na heto, vada e vahu hanuadia na taunimanima seridia ai bae honu. Bena idia bae diba lau na Iehova.

Copyright information for `MEU