Ezekiel 40

Esekiel ena mata-hanai

Dauhai e hanohomai laḡanina iharuahui-imana matamana ai, hua dinana ihagwautana ai, hanua badana e hadarerea murinai laḡani gwauta-hani vada e lao bubuni ai, una dina lalonai Iehova imana na vada latagu ai; bena Dirava ese e henigu mata-hanaidia ai Israel tanona e laohaigu, ororo badana ta dorina ai e haginigu diho, ḡau ta, ita-itana na hanua badana ta na heto, hevaira-hehenina ai. Unuseni ai e haginigu diho negana ai, tau ta na itaia, ita-itana na auri labora-labora na heto, mai ena hahetoho varona bona ena hahetoho sirihona imana ai. Ia na ikoukou ai e gini. Bena una tau ese e hereva henigu, eto, Taunimanima natuna e, lau ese baina haheitalaimu ḡaudia iboudiai na matamu amo ba itadia, bona taiamu amo ba kamonai bona lalomu amo ba haerodia, badina be ini ḡau baina haheitalaimu totona e mailaimu iniseni ai. Ba ita ḡaudia iboudiai na Israel besena taudia ba hamaorolaidia.

Bena na itaia, maḡu ta ese dubu tanona e ḡeḡea dae. Hari hahetoho sirihona una tau imana ai latana na kiubit badadia tauratoi.
Kiubit hadadia tauratoi = 3 metres sisivana.
(Unu kiubit badadia ta anina be kiubit idoinai ta bona ima-palapala lababana ta). Bena ia ese maḡu udunana e hahetohoa, hahetoho sirihona auta heḡereḡerena; harana latana danu hahetoho sirihona auta heḡereḡerena.
Bena mairiveina kahana e vaira henia ikoukouna idae-lao-henina ai, vadavadana amo e dae; bena ikoukou raka-vareaina e hahetohoa, lababana na hahetoho sirihona auta heḡereḡerena. Ohe daiutudia danu latadiai na hahetoho sirihona auta, bona lababadia danu hahetoho sirihona auta. Daiutu padadia na kiubit ima. Ikoukou raka-vareaina, ikoukou dehena laloma kahana ai, na hahetoho sirihona auta heḡereḡerena. Bena ia ese ikoukou dehena e hahetohoa: ia na kiubit taurahani; bona ena ihua-ihua danu, idia na kiubit rua. Hari ikoukou dehena na laloma kahana ai. 10 Mairiveina kahana ikoukouna ohena kahana kahana na daiutu toi toi amo; toiosi edia bada na heḡereḡere; bona ohe kahana kahana ihua-ihuadia edia bada danu heḡereḡere. 11 Bena ia ese ikoukou raka-lasina e hahetohoa, kiubit gwauta; bona ikoukou idoinai lababana, kiubit gwauta-toi. 12 Ohe kahana kahana daiutudia na mai seaseadia lababadia kiubit tamona, bona hari daiutu na kiubit tauratoi, ohe kahana kahana ai. 13 Bena ikoukou na e hahetohoa, ohena ta daiutuna durana iduarana amo ela bona ma ohena ta daiutuna durana iduarana, lababa idoinai na kiubit ruahui-ima, iduara amo ela bona iduara. 14 Dehe danu e hahetohoa, kiubit ruahui; maḡu ta ese ikoukou dehena e ḡeḡea dae. 15 Ikoukou vaira-kahana raka-vareaina ela bona ikoukou lalona kahana dehena na kiubit imahui. 16 Ikoukou heḡeḡemadai ai na gaba-mauru haida; ihua-ihua padadia na hahaga murimuri kahadia ai bona i'iora laloma kahadia at; bona dehe danu mai gaba-mauruna laloma kahana hegegemadai ai. Ihua-ihua ai be pamu audia laulaudia.

17 Bena ia ese murimuri kahana maḡuna lalonai e hakaugu vareai; unuseni ai daiutu haida bona nadi ariarana ta na itadia, maḡu e ḡegea dae; daiutu toi-ahui ese hari nadi ariarana e vaira henia. 18 Hari nadi ariarana na ikoukou badibadidiai ela; lababana na hari ikoukou lababadia heḡereḡeredia. Una nadi ariarana na henu ariarana. 19 Bena ia ese hari henu ikoukouna ena laloma kahana bona laloma maḡuna ena murimuri kahana padadia e hahetohoa; padadia na kiubit sinahu-ta.

Bena ia na lau vairagu ai ela, mirigini kahana ala;
20 unuseni ai ikoukou ta ese mirigini kahana e vaira henia; una na murimuri kahana maḡuna ikoukouna. Ia ese latana bona lababana e hahetohodia. 21 Ena ohe daiutudia, toi kahana ai toi kahana ai, bona ena ihua-ihua bona ena dehe edia bada na ikoukou gini-gunana ena heḡereḡeredia; latana na kiubit imahui bona lababana na kiubit ruahui-ima. 22 Ena gaba-mauru, ena dehe bona ena pamu audia laulaudia edia bada na hari mairiveina kahana e vaira henia ikoukouna ena heḡereḡeredia. Vadavada moi-kaudia auhitu amo e dae henia; bona dehena na ena laloma kahana ai. 23 Hari mirigini kahana ikoukouna hevaira-hehenina ai na laloma maḡuna ikoukouna ta, mairiveina kahana ḡauna heḡereḡerena; bena ia ese padadia e hahetohoa, ikoukou ta ela bona ikoukou ta padadia na kiubit sinahu-ta.

24 Bena ia ese diho kahana ma e hakaugu lao; bena ikoukou ma ta na itaia diho kahana ai. Ena ihua-ihua bona ena dehe e hahetohodia; edia bada na unu haida edia heḡereḡeredia. 25 Gaba-mauru ese ia bona ia dehena e haheḡeḡedia dae, unu haida edia gaba-mauru heḡereḡeredia; ia latana na kiubit imahui bona lababana na kiubit ruahui-ima. 26 Vadavada moi-kaudia auhitu amo e dae henia, bona dehena na ena laloma kahana ai; ena ihua-ihua ai na pamu audia laulaudia, ta ohena ta ai, ma ta ohena ta ai. 27 Laloma maḡuna ena diho kahana na mai ikoukouna. Bena ia ese padadia e hahetohoa, ikoukou ta amo ela bona ikoukou ta, diho kahana ai; padadia na kiubit sinahu-ta.

28 Bena ia ese laloma maḡuna lalonai e hakaugu vareai, diho kahana ikoukouna amo. Bena ia ese diho kahana ikoukouna e hahetohoa; ena bada na unu haida edia heḡereḡeredia. 29 Ena ohe kahana kahana daiutudia, ena ihua-ihua bona ena dehe na unu haida heḡereḡeredia; gaba-mauru ese ia bona ia dehena e haheḡeḡedia dae; ia latana na kiubit imahui bona lababana na kiubit ruahui-ima. 30 Dehe haida ma e ḡegea dae, latadia na kiubit ruahui-ima bona lababadia na kiubit ima. 31 Dehena na murimuri kahana maḡuna e vaira henia; ena ihua-ihua ai na pamu audia laulaudia; vadavada moi-kaudia taurahani amo e dae henia.

32 Bena ia ese laloma kahana maḡuna ai e hakaugu vareai, mairiveina kahana ai. Ia ese ikoukou e hahetohoa; ena bada na unu haida edia heḡereḡeredia. 33 Ena ohe kahana kahana daiutudia, ena ihua-ihua bona ena dehe edia bada na unu haida edia heḡereḡeredia. Gaba-mauru ese e haheḡeḡea dae. Ia latana na kiubit imahui, bona lababana na kiubit ruahui-ima. 34 Ia dehena ese murimuri kahana maḡuna e vaira henia. Ena ihua-ihua ai na pamu audia laulaudia, ta ohena ta ai, ma ta ohena ta ai. Vadavada moi-kaudia taurahani amo e dae henia.

35 Bena ia ese ma e hakaugu lao, mirigini kahana ikoukouna ala. Bena e hahetohoa; ena bada na unu haida edia heḡereḡeredia. 36 Ena ohe kahana kahana daiutudia, ena ihua-ihua bona ena dehe edia bada na unu haida edia heḡereḡeredia. Gaba-mauru ese e haheḡeḡea dae. Ia latana na kiubit imahui, bona lababana na kiubit ruahui-ima. 37 Ia dehena ese murimuri kahana ikoukouna e vaira henia. Ena ihua-ihua ai na pamu audia laulaudia, ta ohena ta ai, ma ta ohena ta ai. Vadavada moi-kaudia taurahani amo e dae henia.

38 Daiutu ta iduarana na ikoukou dehena ai; unuseni ai ḡole-oho boubouna na bae huria. 39 Ikoukou dehena ai danu na pata rua, ohe kahana kahana ai; idia latadiai ḡole-oho bona kara dika bona kerere boubou ḡaudia bae aladia mase. 40 Dehe murimurina kahana ai, mirigini kahana ikoukouna raka-vareaina ai, na pata rua; hona ikoukou dehena kahanadanu pata rua. 41 Pata hani na laloma kahana ai bona pata hani na murimuri kahana ai, ikoukou raka-vareaina ai; pata taurahaniosi latadiai boubou ḡaudia na bae aladia mase. 42 E utu hata nadidia patadia hani danu mimia, ḡole-oho boubou ḡaudia patadia. Latadia na kiubit ta mai kahana, lababadia danu kiubit ta mai kahana, bona haradia latadia be kiubit tamona. Ḡole-oho bouboudia bona boubou haida ialalaidia ḡaudia na unu pata latadiai bae heato. 43 Igau haida danu, edia lata na ima-palapala ta lababana heḡereḡerena, na lalonai e hetau dae heḡeḡe. Unu pata latadiai na boubou ḡaudia hidiodia bae atodia.

44 Bena ia ese murimuri kahana amo e hakaugu vareai, laloma maḡuna lalonai; unuseni ai daiutu rua na itadia, laloma maḡuna lalonai. Ta be mirigini kahana ikoukouna badibadinai, diho kahana e vaira henia. Ma ta be diho kahana ikoukouna badibadinai, mirigini kahana e vaira henia. 45 Ia ese e hamaorogu, eto, Ina diho kahana e vaira heniamu daiutuna na hahelaḡa taudia, dubu e biaguamu taudia, edia; 46 bona mirigini kahana e vaira heniamu daiutuna na hahelaḡa taudia, ihaboulaina patana e biaguamu taudia, edia. Unu na Sadok garana; Levi garana iboudiai bogaragidiai amo idia sibodia ese Iehova bae raka henia kahi, isiaina ilao-henina totona. 47 Bena ia ese maḡu e hahetohoa: ena lata na kiubit sinahu-ta bona ena lababa na kiubit sinahu-ta; kahana haniosi na heḡereḡere. Ihaboulaina patana na dubu vairanai.

48 Bena ia ese e hakaugu lao, dubu dehena ala. Ia ese dehe ihua-ihuana e hahetohodia; idia na kiubit ima, ohe kahana kahana ai. Ikoukou lababana na kiubit gwauta-hani; bona ikoukou ohena habadia na kiubit toi, ohe kahana kahana ai. 49 Dehe ena lata na kiubit ruahui, bona ena lababa na kiubit gwauta-rua. Vadavada moi-kaudia gwauta amo e dae henia; bona ihua-ihua badibadidiai na au-tubua, ohe kahana kahana ai.

Copyright information for `MEU