Ezekiel 7

Nega dokona

Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto, Taunimanima natuna e, Ḡaubada Iehova ese Israel tanona na ini e hamaorolaia tomamu: Dokona binai! Dokona vada e kau, tano daigunina haniosi latadiai. Harihari dokona na oi latamu ai vada e kau, egu badu na oiemu ai baina hulalaia, bona emu kara heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henimu, emu kara dika-rohorohodia iboudiai davadia do baina henimu. Lau ese basina hageremu bona basina bogamu hisi; a emu kara davadia baina henimu, emu kara dika-rohorohodia na doini bogaragimu ai mimia negana ai. Bena ba diba, lau na Iehova.

Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Dikadika ta murinai na dikadika ma ta! A itaia, ia na vada e maimu. Dokona vada e kau, dokona korikori vada e kau; anina na emu ai vada hedinarai. A itaia, ia na e maimu!

Tano inoholaina taumu e, emu ai baine kau ḡauna vada e kau; negana vada eme kau; heloḡo-ahuahu dinana vada eme kahikahi, dia moale lolodia dinana ororo latadiai. Asi vanahana egu badu ḡaraḡara na latamu ai baina bubua, egu badu na emu ai baina ha-orea, bona emu kara heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henimu; bena emu kara dika-rohorohodia iboudiai davadia baina henimu. Basina hageremu bona basina bogamu hisi; emu kara davadia baina henimu, emu kara dika-rohorohodia na doini bogaragimu ai mimia negana ai. Bena ba diba, lau na Iehova, herahu-mase Diravana.

10 A itaia, dinana binai! A itaia, ia na e maimu! Emu ai baine kau ḡauna na vada e kau; kara gageva-gageva vada e papa, hekokoroku vada e gara kau; 11 daḡedaḡe vada e tubu, kara dika vada e tubu kau. Idia ta basine noho; edia kohu-momo bona edia taḡa basie mia; bona idia bogaragidiai ta basine herea. 12 Negana vada e kau, dinana vada eme kahikahi. E hoihoimu tauna basine moale, bona kohu e hoihoilaimu tauna lalona basine hisihisi, badina be badu ḡaraḡara na edia-hotuhotu iboudiai latadiai. 13 Badina be kohu e hoihoilaimu tauna ese e hoilaia kohuna basine lou henia, edia mauri dinadia iboudiai. Badina be badu ḡaraḡara na edia hotuhotu iboudiai latadiai, bona basine heabi oho. Ena kara havara dainai tau ta ese sibona ena mauri basine rauaia diba.

14 Kibi vada e hiriria, ḡau iboudiai vada e hegaegaelai; a ta na tuari se laomu, badina be egu badu na edia hotuhotu iboudiai latadiai. 15 Murimuri ai na dare; laloma ai na dai-hanai gorerena bona doe. Tano paka ai e nohomu tauna na dare ai e masemu; hanua ai e nohomu tauna na doe bona dai-hanai gorerena ese e hamaseamu. 16 Haida bema roho mauri, idia na ororo ai bema noho, koura punedia na heheto; iboudiai na bae ḡanaḡana, ta ta ena kara havara ena kara havara daidiai. 17 Ima iboudiai na e mamanomu; tui iboudiai na e heroḡe-herogemu, ranu na heto. 18 Puse dabuadia e riomu, gari ese e hahonudiamu; iboudiai vairadia e hemaraimu, iboudiai kwaradia e naudiamu. 19 Ediasilver na ariara ai e negeamu, bona ediagold na ḡau mirona na heto. Iehova ena badu-ḡaraḡara dinana ai, ediasilver bona ediagold ese basie hamauridia diba; edia hitolo basie ha-orelai diba, bona bogadia basie hakunulai diba. Badina be una na ihahekwakwanailaidia ḡauna edia kara havara ai. 20 Edia herahera mai hairaidia e heagilai, bona edia kaivakuku dika-rohorohodia bona edia ḡau dika-hereadia na unu amo e karadia; taunabunai lau ese ḡau mirona ai baina halaoa idia ediai. 21 Lau ese idau taudia imadia ai baina atoa, idia damudia ai bainela, bona tanobada ena taunimanima dikadia baina henidia, idia dinadia ai bainela; bena idia ese bae hamiroa. 22 Bena idia edia amo baina mede daudau, egu gabu ḡoeva-daena na bae hamiroa totona; dadidadi taudia ese ia lalonai bae raka vareai, bae hamiroa, 23 bona bae havahua.

Badina be tano na rara-hebubu kara dikadia ai e honumu, bona hanua na ala-ala ai e honumu.
24 Bese dika-hereadia baina mailaidia, edia ruma bae ḡaunaidia; edia goada, e heaḡilaiamu ḡauna, baina ha-orea; edia gabu helaḡadia bae hamirodia. 25 Lalo-hisihisi bada baine kau negana ai, idia ese maino bae tahua, to basie davaria. 26 Dikadika na dikadika latanai e kaumu; hari lahulahuna ta na hari lahulahuna ta murinai e maimu. Mata-hanai na peroveta tauna enai e tahuamu; a taratvatu na hahelaḡa tauna enai e boiomu, bona hahealo na hanua tau-badadia ediai e oremu. 27 Hanua pavapavana e taitaimu; hanua lohiana darana e dokomu; bona tano taudia imadia na e hedabarai, gari dainai. Idia edia kara heḡereḡerena ai baina kara henidia, bona idia edia hanemaoro herevadia heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henidia; bena bae diba, lau na Iehova.

Copyright information for `MEU