Ezra 2

E lou taudia ladadia

Iuda tanona taudia bini, Nebukadnesara, Babulono pavapavana, ese vada e abidia mauri, Babulono tanona vada e laohaidia, bena edia noho-hedoa amo ma e dae lao. Idia na Ierusalem bona Iuda e lou lao, ta ta ena hanua ena hanua ela. Idia na Serubabele bona lesua bona Nehemia bona Seraia bona Reelaia bona Morodekai bona Bilsan bona Mispara bona Bigvai bona Rehumu bona Baanaha ida ela.

Israel tataudia ihagaudia binai:
Paroso garana, daha-rua sinahu-ta hitu-ahui rua; Sefatia garana, sinahu-toi hitu-ahui rua; Ara garana, sinahu-hitu hitu-ahui ima; Pahatamoab garana (unu na Iesua bona Ioab garadia), daha-rua sinahu-taurahani gwauta-rua; Elam garana, daha-ta sinahu-rua imahui hani; Satu garana, sinahu-taurahanita hari-ahui ima; Sakai garana, sinahu-hitu tauratoi-ahui; 10 Bani garana, sinahu-tauratoi hari-ahui rua; 11 Bebai garana, sinahu-tauratoi ruahui toi; 12 Asgada garana, daha-ta sinahu-rua ruahui rua; 13 Adonikama garana, sinahu-tauratoi tauratoi-ahui tauratoi; 14 Bigvai garana, daha-rua imahui tauratoi; 15 Adini garana, sinahu-hani imahui hani; 16 Atere garana (unu na Hesekia garana), taurahanita-ahui taurahani; 17 Besai garana, sinahu-toi ruahui toi; 18 Iora garana, sinahu-ta gwauta-rua; 19 Hasumu garana, sinahu-rua ruahui toi; 20 Gibara garana, taurahanita-ahui ima; 21 Betelehem garana, sinahu-ta ruahui toi; 22 Netofa taudia, imahui tauratoi; 23 Anatoto taudia, sinahu-ta ruahui taurahani; 24 Asamavete taudia, hari-ahui rua; 25 Kiriat-arimi bona Kefira bona Beroto taudia, sinahu-hitu hari-ahui toi; 26 Rama bona Geba taudia, sinahu-tauratoi ruahui ta; 27 Mikma taudia, sinahu-ta ruahui rua; 28 Betele bona Ai taudia, sinahu-rua ruahui toi; 29 Nebo taudia, imahui rua; 30 Magabisi taudia, sinahu-ta imahui tauratoi; 31 Elam ma ta taudia, daha-ta sinahu-rua imahui hani; 32 Harimi taudia, sinahu-toi ruahui; 33 Lod bona Hadidi bona Ono taudia, sinahu-hitu ruahui ima; 34 Ieriko taudia, sinahu-toi hari-ahui ima; 35 Senaha taudia, daha-toi sinahu-tuaratoi toiahui.

36 Hahelaḡa taudia: Iedaia (Iesua ena iduhu tauna) garana, sinahu-taurahanita hitu-ahui toi; 37 Imere garana, daha-ta imahui rua; 38 Pasahuru garana, daha-ta sinahu-rua hari-ahui hitu; 39 Harimi garana, daha-ta gwauta-hitu.

40 Levi taudia: lesua bona Kadmiele garadia (idia na Hodavia garana), hituahui hani.

41 Ane-abi taudia: Asaf garana, sinahu-ta ruahui taurahani.

42 Ikoukou igimadia taudia garadia: Salumu garana, Atere garana, Talmon garana, Akubu garana, Hatita garana, Sobai garana. Iboudiai na sinahu-ta toi-ahui taurahani-ta.

43 Dubu ena hesiai taudia: Siha garana, Hasufa garana, Tabaoto garana, 44 Kero garana, Siaha garana, Padono garana, 45 Lebana garana, Hagabaha garana, Akubu garana, 46 Hagaba garana, Samalai garana, Hanana garana, 47 Gidele garana, Gahara garana, Re-aia garana, 48 Resini garana, Nekoda garana, Gasama garana, 49 Usa garana, Pasea garana, Besai garana, 50 Asna garana, Meunimi garana, Nefisimi garana, 51 Bakabuku garana, Hakufa garana, Harahuru garana, 52 Basalutu garana, Mehida garana, Harasa garana, 53 Barako garana, Sisera garana, Tema garana, 54 Nesia garana bona Hatifa garana.

55 Solomon ena hesiai taudia garadia: Sotai garana, Hasoferete garana, Peruda garana, 56 Iaala garana, Darakono garana, Gidele garana, 57 Sefatia garana, Hatili garana, Pokerete-hasabaimi garana bona Ami garana.

58 Dubu ena hesiai taudia iboudiai bona Solomon ena hesiai taudia garadia na sinahu-toi taurahanita-ahui rua.

59 Ini na Tele-mela bona Tele-harasa bona Kerubu bona Adana bona Imere amo ema taudia, a edia iduhu bona senedia ladadia ihamomokanidia asi dibadia, idia na Israel besena eiava lasi: 60 Delaia garana, Tobia garana bona Nekoda garana, sinahu-tauratoi imahui rua. 61 Hahelaga taudia garadia danu: Habaia garana, Hakoso garana, Barasilai garana (una tau ese Barasilai tau Gilead natuna hahinedia ta e adavaia, bena idia ladadia ta ai e henemai). 62 Unu na ladadia e tahu, uru ladadia bukadia ai, to asie davaridia; una dainai hahelaḡa dagina amo e atodia tabe, idia na dia ḡoḡoeva dainai. 63 Hanua lohiana ese e hamaorodia, idia na aniani helaḡa-hereana basie ania, ela bona hahelaḡa tauna ta ese Urim bona Tumim
Urim bona Tumim. Esodo 28, s 30 ba itaia.
ediai baine henanadai.

64 Hegogo idoinai be taunimanima gerebu-hani daha-rua sinahu-toi tauratoi-ahui;
Gerebu-hani daha-rua sinahu-toi tauratoi-ahui = 42,360.
65 bona edia hesiai tataudia bona hahinedia danu daha-hitu sinahu-toi toi-ahui hitu; edia ane-abi tataudia bona hahinedia danu na sinahu-rua. 66 Edia hosi na sinahu-hitu toi-ahui tauratoi; edia doniki badadia na sinahu-rua hari-ahui ima; 67 edia kamelo na sinahu-hani toi-ahui ima; bona edia doniki maraḡidia na daha-tauratoi sinahu-hitu ruahui.

68 Iehova ena dubu Ierusalem ai e kau negana ai, iduhu kwaradia haida ese lalo-namo herahiadia e heni, Dirava ena dubu ena, gabuna korikorina ai baine gini helaoreana. 69 Edia taḡa heḡereḡerena idia ese una ḡaukara idurulaina monina e heni,gold darikidia gerebu-tauratoi daha-ta, bonasilver minadia
“Dariki” bona “mina” na Parasa taudia edia moni ladadia. Inigold bonasilver monidia iboudiai na reana K200,000 sisivana.
daha-ima, bona hahelaḡa taudia edia hahedoki sinahu-ta.

70 Hahelaḡa taudia bona Levi taudia bona taunimanima haida na Ierusalem ai bona hetabira tanodia ai e nohova; ane-abi taudia bona ikoukou igimadia taudia bona dubu ena hesiai taudia na edia hanua lalodiai e nohova. Israel taudia iboudiai danu edia hanua lalodiai e nohova.

Copyright information for `MEU