Ezra 5

Dubu e haginia lou

Peroveta taudia Hagai bona Sekaria Ido ese Iuda taudia, Iuda ai bona Ierusalem ai, e haroro henidia, Israel Diravana, idia e biagudia Diravana, ladana ai. Bena Serubabele Sealtiele bona lesua losadak na e tore isi, Dirava ena dubu Ierusalem ai ihagini-louna e matamaia; Dirava ena peroveta taudia na idia ida, e durudiava.

Una negana ai, Tatenai, Sinavai Badana unukahana basileiana lohiana, bona Setara-bosenai, mai bamodia ida, na idia dekediai e kau, e hereva henidia, eto, Daika ese hahedua e henimui, ina dubu ba haginia lou bona maḡuna ba ha-ahua? Ma e nanadaidia, eto, Ina ruma e haginiamu taudia ladadia be daidia? A Iuda tau-badadia na edia Dirava ese e raraidia tao, bena asie hadokodia, ela bona harina na Darauese enai baine kau, bena iena haere na revareva amo bae davaria.

Tatenai, Sinavai Badana unukahana basileiana lohiana, bona Setara-bosenai mai bamona, lohia haida Sinavai Badana unukahana basileiana ai e nohova taudia, ida edia revareva, King Darauese enai e siaia ḡauna, herevadia bini. Idia ese sivarai e torea, ia dekena e siaia, eto:

Revareva King Darauese ena: maino idoinai avabia.
Pavapava taumu vada ba diba, ai na Iuda basileiana ala, Dirava badana ena dubu enai. Ia na nadi bada-hereadia amo e haginia bona au na haba ai heheato; ina ḡaukara na e goadalaiamu, bona idia imadia ai anina e varamu. Bena ai ese unu tau-badadia na ini a nanadaidia toma, ato, Daika ese hahedua e henimui, ina dubu ba haginia bona maḡuna ba ha-ahua? 10 Bena ladadia a henanadailai, oi ihadibalaimu, idia ikwaradia taudia ladadia baia tore ato. 11 Bena idia ese e haere henimai, eto, Ai na guba bona tanobada Diravana ena hesiai taudia, bona laḡani momo vada e lao bubuni Israel pavapavana badana ta ese e haginia bona e ha-orea dubuna na ai ese ma a haginia loumu. 12 A senemai ese guba Diravana e habadua dainai, ia ese Nebukadnesara, Babulono pavapavana, tau Kaldea, imana ai e atodia; bena una tau ese ina dubu e ḡiḡia dobi, bona taunimanima na Babulono kahana e laohaidia. 13 Ḡau tamona, Kurese, Babulono pavapavana, ena lohia laḡanina ginigunana ai, hanua pavapavana ese hahedua herevana e gwauraia, ina Dirava ena dubu baia haginia lou eto. 14 Bonagold bonasilver gaudia, una Dirava ena dubu kohudia, Nebukadnesara ese Ierusalem dubuna amo vada e abi lasi bona Babulono dubuna ai vada e vareailai ḡaudia, na King Kurese ese Babulono dubuna amo e abi lasi, tau ta ladana Sesebasara e henia. Ia ese una tau na lohia tauna ai e halaoa; 15 bona e hamaoroa, eto, Ini ḡau avabidia, baola, Ierusalem dubuna lalonai ma bavatodia; bona Dirava ena dubu na gabuna korikori ai ma bae haginia lou. 16 Bena hari Sesebasara na ema, bona Dirava ena dubu Ierusalem ai badina e hadai. Bena una negana ema bona hari, ihaginina vada a ḡaukaralaia, to do se ore. 17 Taunabunai, hanua pavapavana lalona bema heḡereḡere, pavapava edia pepa e haboumu rumadia Babulono ai lalodiai bae hetahu, bae diba, King Kurese ese hahedua pepana ta e karaia, ina Dirava ena dubu Ierusalem ai ihagini-louna e hahedualaia eiava lasi. Bena hanua pavapavana ese ena ura baine hadibalaimai ina kara ai.

Copyright information for `MEU