Ezra 7

Esera mai ena orea ida Ierusalem ai e kau

Una murinai, Aratasasta, Parasa pavapavana, e lohiava negana ai, Esera na e dae lao. Una Esera na Seraia natuna, Seraia na Asaria natuna, Asaria na Hilkia natuna, Hilkia na Salumu natuna, Salumu na Sadok natuna, Sadok na Ahitubu natuna, Ahitubu na Amaria natuna, Amaria na Asaria natuna, Asaria na Meraioto natuna, Meraioto na Serahia natuna, Serahia na Usisi natuna, Usisi na Buki natuna, Buki na Abisua natuna, Abisua na Fineha natuna, Fineha na Eleasara natuna, Eleasara na Aaron, hahelaḡa tauna badana, natuna. Hari Esera na Babulono amo e dae lao. Ia be itorena tauna ta, Mose ena taravatu, Iehova, Israel Diravana, ese e heni ḡauna, dibana herea. Hanua pavapavana ese iena ura idoinai e henia, badina be Iehova, ena Dirava, imana na ia latanai.

Bena King Aratasasta ena lohia laḡanina ihahituna ai, Israel taudia haida danu Ierusalem e dae lao, bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia haida, bona ane-abi taudia bona ikoukou igimadia taudia, bona gabu helaḡana ena hesiai taudia. Ia be hua iha-imana lalonai Ierusalem ai e kau, hanua pavapavana ena lohia laḡanina ihahituna ai. Badina be hua gini-gunana dinana gini-gunana ai ia na Babulono tanona amo e dae lao matama, bona hua iha-imana dinana gini-gunana ai Ierusalem ai e kau, badina be ena Dirava imana namona na ia latanai. 10 Badina be Esera ese lalona vada e hadaia, ia ese Iehova ena taravatu baine haeroa bona karana baine karaia, bona ena taravatu bona ena hahedua herevadia na Israel ai baine hahedibalai.

11 King Aratasasta ese revareva ta Esera, hahelaḡa tauna bona itorena tauna, Iehova ena haheḡani bona ena taravatu Israel latanai mai dibana tauna, e henia. E henia revarevana herevadia bini:

12 Aratasasta, pavapava edia pavapava, vada e torea revarevana, hahelaḡa tauna Esera, guba Diravana ena taravatu itorena tauna, enai. 13 Lau vada na hahedua, Israel taudia eiava edia hahelaḡa taudia eiava Levi taudia egu basileia lalonai daika daika ena urakwalimu dainai Ierusalem lao e uramu na oi ida baola. 14 Badina be hanua pavapavana mai ena hahealo taudia hahituosi ese vada e siaimumu, Iuda bona Ierusalem henanadaidia ba kara, emu Dirava ena taravatu, oi imamu ai e miamu ḡauna heḡereḡerena; 15 bona hanua pavapavana mai ena hahealo taudia ida edia herahia ḡaudia,silver bonagold , idia ese Israel Diravana, Ierusalem ai e nohomu, vada e henia ḡaudia na oi ese ba laohai; 16 bonasilver bonagold idoinai, Babulon tanona iboudiai ba davari gaudia, bona taunimanima bona hahelaḡa taudia edia herahia gaudia, mai lalo-namodia ida vada e gwaurai hamata edia Dirava, Ierusalem ai e nohomu Diravana, ena dubu ena. 17 Taunabunai, ina moni ba gaukaralaia balaheni, boromakau mamaruanedia bona mamoe mamaruanedia bona mamoe natudia, mai edia flaoa boubouna ḡaudia bona inuinu boubouna ḡaudia ida, na ba hoi, bena emui Dirava ena dubu ena ihaboulaina patana Ierusalem ai latanai ba hahelaḡadia. 18 Benasilver bonagold oredia na oi mai tadikakamu ida emui lalo-hadai bona emui Dirava ena ena ura heḡereḡeredia ai ba gaukaralai. 19 Hari emu Dirava ena dubu gaukaradia ikaralaidia ḡaudia vada a henimui na ba laohai, Ierusalem Diravana vairanai bavato. 20 Bona dahaka ḡau dahaka ḡau ai o dabumu, emu Dirava ena dubu ena, bavabi, bena hanua pavapavana ena moni amo davadia do ba kara.

21 Ina danu, lau King Aratasasta ese moni inarina taudia iboudiai Sinavai Badana unukahana basileiana lalonai, na haḡanimuimu: dahaka dahaka hahelaḡa tauna Esera, guba Diravana ena taravatu itorena tauna, ese emui ai baine gwaurai, vada ba kara balaheni, 22 ela bonasilver talent sinahu-ta bona uit koro
“Talent” bona “koro” bona “bata” na Heberu taudia edia hahetoho ḡaudia haida.
sinahu-ta bona vine ranuna bata sinahu-ta bona damena asi hahetohona.
23 Dahaka dahaka guba Diravana ese baine haganilai, vada ba kara ḡuguru, guba Diravana ena dubu ena, iena badu na hanua pavapavana mai natuna ida edia basileia latanai baine kau na garina. 24 Ai na a hadibamuimu danu, hahelaḡa taudia, eiava Levi taudia, eiava ane-abi taudia, eiava ikoukou igimadia taudia, eiava gabu helaḡana ena hesiai taudia, eiava hari Dirava ena dubu ena hesiai taudia haida, na ta ena amo heaiva monidia eiava kohu davadia eiavatax monidia basio abi.

25 Oi danu, Esera e, emu Dirava ena aonega, imamu ai e miamu ḡauna, heḡereḡerena ai, hahemaoro taudia maraḡidia bona badadia ba duanaidia; idia ese Sinavai Badana unukahana basileiana taudia. emu Dirava ena taravatu mai dibadia taudia, iboudiai na bae hahemaoro henidia. A asi dibadia taudia ba hadibadia. 26 Daika ese emu Dirava ena taravatu bona hanua pavapavana ena taravatu basine badinaia, hahemaoro aukana na ia latanai bae karaia, bena baine mase, eiava tano amo baine raka oho, eiava ena kohu bae heabi oho, eiava dibura rumana ai baine hekou ahu.

27 Iehova, ita seneda edia Dirava, aita hanamoa, badina be ia ese kara unuhetomana na hanua pavapavana lalona ai e havaraia, Iehova ena dubu Ierusalem ai ihahairaina; 28 ia ese danu hanua pavapavana mai ena hahealo taudia vairadiai bona hanua pavapavana ena heitatao taudia mai siahudia vairadiai ena hebogahisi vada e henigu. Lau na boga auka, badina be Iehova, egu Dirava, imana na latagu ai; bena Israel tau-badadia na haboudia, lau ida baia dae lao totona.

Copyright information for `MEU