Ezra 9

Esera ena ḡuriḡuri

Unu ḡaukara muridiai, heitatao taudia na lau dekegu ema, eto, Israel taudia bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia na ini tano taudia, kara dika-herea taudia, Kanaan bona Hiti bona Perisi bona Iebusu bona Amono bona Moab bona Aigupto bona Amoro taudia, edia amo do asie raka oho. Badina be natudia hahinedia haida vada e abidia, idia adavadia bona natudia adavadia ai e halaodia; una kara amo bese helaḡana na ini tano taudia ida vada e hebulo; bona ina hebeatai karana ai heitatao taudia bona hanua tau-badadia vada e guna.

Una hereva na kamonai negana ai, egu dabua bona egu hahedoki badana na dare, bona kwaragu bona aukigu huidia na rakasidia, bena na helai diho, daragu e doko. Mai dara-dokogu ai na helaiva ai, noho-hedoa amo e lou taudia edia gwau hebeatai dainai Israel Diravana ena hereva bagudiai kudoudia e hetaha taudia na dekegu ai e hebou, ela bona adorahi boubouna negana. Bena adorahi boubouna negana ai, lau na egu anivaga amo na tore isi, mai dabuagu bona hahedokigu hedaredia ida; bena tuigu na hadai, imagu na Iehova, egu Dirava, na toi roro henia, nato:

Egu Dirava e, na hemaraimu, vairagu danu e kakakakamu, egu Dirava e, vairagu iabi-isina emu ai na heto'o ahumu; badina be emai kara dika vada e dae kwaramai daediai, bona emai kerere vada e dae ela bona guba.
Senemai negana amo ema bona ina dina, ai na vada a kerere dikadika; bona emai kara dika daidiai ai bona emai pavapava bona emai hahelaḡa taudia na tano haida pavapavadia imadia ai vada e atomai, bona dare bona abi-mauri bona dadidadi bona hemarai bada-herea ediai vada o negemai, ina dina heḡereḡerena ai. A harihari nega kwadogi ai Iehova, emai Dirava, ese vada e hanamomai, ai kwabukwabumai vada e hanohomai, bona emai hekamo-kau gabuna vada e henimai ena gabu helaḡana lalonai, emai Dirava ese matamai baine hadiaridia bona emai igui ai taina baine hagoadamai totona. Badina be ai na iḡui taumai; ḡau tamona emai Dirava ese emai igui ai se rakatanimai, a vada e bogamai hisi Parasa pavapavadia vairadiai, emai goada taidia ma baine hamatamata, bena emai Dirava ena dubu baia haginia lou, bona ena dika gabudia baia banidia, bona imaḡu-ahumai ai bainela, Iudea ai bona Ierusalem ai.

10 A harihari, emai Dirava e, ina murinai ai na ma dahaka baia gwaurai? Badina be emu haheḡani vada a dadaraidia. 11 Unu haheḡani na emu hesiai peroveta taudia edia amo o henimai, oto, O raka vareaimu bona bo ḡaunaiamu tanona na miro, tano taudia edia kara mirodia daidiai; edia kara dika-hereadia ese edia miro amo vada e hahonua, duduna ela bona duduna. 12 Taunabunai, natumui hahinedia na idia natudia mamaruanedia basio henidia, bona idia natudia hahinedia na basio abidia, natumui mamaruanedia edia, bona edia maino eiava noho-namo daladia na nega ta basio tahua; bena ba goada, tano anidia bavani, bona ba rakatani dihimui edia, ela bona hanaihanai. 13 Ina idoinai na ai latamai ai vada e kau, emai kara dikadia bona emai kerere bada-hereadia daidiai; a oi, emai Dirava, ese mata-hakani sisina mo vada o henimai, dia emai kara dika davadia korikori, bona ina kwabukwabumai o hanohomai; 14 mato, ai na emu haheḡani baia tata utu lou, bona hari kara dika-hereadia e karamu taudia ida ma baia headava hanai a? Basioma badu henimai ela bona boma habuamai tari, bena kwabukwabuna ta eiava roho-maurina ta basinema noho, a? 15 Iehova e, Israel Diravana, oi na maoromaoro, badina be ai na kwabukwabumai, a roho mauri taumai, ina dina ai. O itaiamu, ai na oi vairamu ai mai emai kerere; badina be asi tauna ta oi vairamu ai baine gini diba, ina kara dainai.

Copyright information for `MEU