Galatians 4

Hesiai tauna ida:. natu-adorana idau

Lau na tomamu tau ta dihina, ena be ia na ḡau iboudiai biagudia, to merona negana ai ia be hesiai merona na heto; ia na hahediba taudia bona heregu taudia henudiai, ela bona tamana ese e gwauraia guna negana baine kau. Ita danu unuheto: maraḡida negadia ai tanobada ena ḡaruḡaru herevadia ese hesiai iḡuidia ai e dogoda taova; a nega vada e ḡuḡuru, Dirava ese ia Natuna e siaia, hahine bogana ai e vara, taravatu henunai danu e vara, taravatu henunai e nohomu taudia baine hamauridia bona ita na ia natuna ai baitala totona. Bona umui na ia natuna dainai, Dirava ese Natuna ena Lauma ita laloda ai vada eme siaia; bena e lolomu, e tomu, “Aba e, Tamamai e”. Taunabunai, Dirava dainai oi na dia hesiai tauna, to natuna; bona dia natuna mo, to dihina danu.

Gunaguna, Dirava asi dibamui negana ai, umui ese dirava koikoidia isiaidia o lao heniva. A harihari umui na Dirava dibamui, Dirava danu dibana umui. Matona, tanobada ena ḡaruḡaru herevadia mamoka-manokadia bona kavakavadia ma o lou henidiamu, bae dogomui tao luo o tomu a? 10 Dina bona hua bona aria negadia bona laḡani o badinamu. 11 Lau na umui daimui ai na garimu, vada na hekwarahilaimui kava na garina.

12 Varavaragu e, na nolmuimu, umui lau ida baita heḡereḡere, badina be lau na umui ida vada na heḡereḡere. Umui ese asio hadikagu. 13 Dibamui lau na nega gunana ai gorere dainai sivarai namo na harorolai henimui. 14 Ḡau tamona asio dadaraigu bona asio ihi-ihiraigu egu gorere daimai: o abigu dae, Dirava ena aneru na heto, eiava Keriso Iesu na heto. 15 Emui hahenamo be edeseni ai? Lau dibagu una negana ai, bema mai dalana, umui ese matamui boma vai lasi, boma henigu. 16 Be, hereva momokani na hamaoromuimu dainai, inaimui ai vada nala a? 17 Idia ese e ura henimuimu, to lalodia na dia mamaoro; e uramu ai emai amo bae laimui oho, bena umui ese idia ba ura henidia. 18 Kara namo iura-henina dainai ba ura henigu na nega idoidiai namo, dia dekemui ai na nohomu negadia ai mo. 19 Natugu e, hisi na animu, hekamonai hisidia na heto, ela bona Keriso na lalomui ai baine vara. 20 Harihari umui dekemui ai bama noho, ere idauna ai bama hereva, bema namo; badina be lalogu na e hekwarahimu umui daimui ai.

21 Umui taravatu henunai ba noho o tomu taumui, ba hamaorogu, taravatu asio kamonai heniamu a? 22 Buka Helaḡa ai ini e torea loma: Abraham natuna na rarua; ta be hesiai hahinena natuna, a ta be ura-kwalimu hahinena natuna. 23 Hesiai hahinena natuna na tau-anina ena kara ai e vara, a ura-kwalimu hahinena natuna na gwau-hamata dainai e vara. 24 Una na hereva heḡereḡerena: unu hahine raruosi na herohemaino ruaosi heḡereḡeredia. Ta be Sinai ororona amo ema, hesiai memerodia e havaradia: una na Hagara. 25 Hari Hagara be Sinai ororona ladana ta, Arabia tanona ai: ia na ina harihari e miamu Ierusalemana heḡereḡerena; mai natuna ida hesiai iḡuidia ai e nohomu. 26 A atai ai e miamu Ierusalemana na urakwalimu hanuana; ita sinada bunai. 27 Vada e torea,

Gabami hahinemu e, ba moale;
Hekamonai hisidia asi dibamu hahinemu e, ba hisi dae;
Badina be vado hahinena natuna na hutuma,
A e headava hahinena natunal na dia hoho.
28 Varavaragu e, umui na gwauhamata memeromui, Isaak heḡereḡerena. 29 A unu dinadia ai heḡereḡerena tau-anina ena kara ai e vara merona ese Lauma ena amo e vara merona e daḡedaḡe heniava, harihari danu unu mo heto. 30 Buka Helaḡa ai ede e torea toma?

Hesiai hahinena mai natuna ida ba luludia oho;
Badina be hesiai hahinena natuna na dihi ai basinela,
Ura-kwalimu hahinena natuna ida ahuna basine abia.
31 Benaini, varavaragu e, ita na dia hesiai hahinena natuna; ita be urakwalimu hahinena natuna.

Copyright information for `MEU