Galatians 6

Sisiba herevadia

Varavaragu e, tau ta kerere ese baine butua tao, umui lauma ikamonaina taumui ese ba hakaua lou, mai manaumui ida. Nahuamu danu ba tohoa, hedibaḡani ese oi danu baine butumu tao na garina. Umui ta ta emui maduna ba hehua heheni; unu amo Keriso ena haheḡani ba badinaia. Badina be ta sibona baineto “Lau na namo”, a ḡau be dia namo, sibona e hekoimu. Ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara bae diba, a bamona ena basine diba, unu amo sibona ena ḡaukara baine heaḡilaia. Badina be ta ta ena maduna ena maduna bae hua.

E hadibadia taudia ese edia ḡau namodia ai hahediba tauna bae ahulaia. Basio laloa kerere: Dirava na basita koia diba. Taunimanima e hadomu ḡaudia heḡereḡeredia mo bae abi. Tau-anina ena e hadoamu tauna ese tau-anina ena mase baine abia. Lauma ena e hadoamu tauna ese Lauma ena mauri hanaihanai baine abia. Kara namo ikarana basita hesikulaia; badina be bema ita basita manoka, bena nega namona ai huahuada baita abi. 10 Taunabunai, dala baita davaria negadia ai, taunimanima iboudiai baita kara namo henidia; a ekalesia taudia na baita hanamodia herea.

Hahetoni herevadia

11 Mani egu revareva ba itaia, vada na torea badabada. 12 Ina tanobadl ena hahenamo bae abia urana e uramu taudia ese e haḡanimuimu, peritome bavabia e tomu, badina korikori be Keriso ena satauro dainai taunimanima ese bae daḡedaḡe henidia na garina. 13 Idia ese peritome e abiamu, ḡau tamona taravatu asie badinaiamu; to e uramu umui hari peritome bavabia, taumui bae heaḡilai helaoreana. 14 A lau ese ḡau ta basina heaḡilaia, eda Lohiabada Iesu Keriso ena satauro mo sibona; ia bagunai tanobada vada e hasatauroa egu ai, bona lau vada e hasataurogu tanobada enai. 15 Badina be peritome bona asi peritome na asi anidia; a vara matamata hari.

16 Ini e raka tomamu taudia latadiai bona Dirava ena Israel latanai maino bona hebogahisi bae mia. 17 Ina murinai, tau ta ese basine hamareregu, badina be biagugu Iesu ena kipara na kopigu ai e miamu.

18 Varavaragu e, eda Lohiabada Iesu Keriso ena harihari-bada lalomui ai baine mia. Amen.

Copyright information for `MEU