Genesis 12

Dirava ese Abram e abia hidi

Una negana ai Iehova ese Abram e hamaoroa, eto, Emu tano bona varavaramu bona tamamu ena ruma ba rakatanidia, lau ese baina hamaorolaimu tanona baola. Lau ese bese badana ai baina halaomu; baina hanamomu, ladamu baina imodaia, hahenamo tauna ai baola. Oi bae hanamomu taudia na baina hanamodia, a oi baine hadikamu tauna na baina hadikaia. Oi daimu ai tanobada besedia idoidiai do bae namo.

Bena Abram na vada ela, Iehova ese e haduaia heḡereḡerena; Lot danu ia ida ela. Abram ena mauri laḡanidia na hitu-ahui ima, Haran e rakatania negana ai. Abram ese adavana Sarai bona vavana Lot e hakaudia lao, edia kohu iboudiai bona edia hesiai memerodia Haran ai e davaridia danu e laohaidia; e tore tore isi, Kanaan tanona baela eto. Bena Kanaan tanona ai e kau. Abram ese tano e rakaia hanai ela Sekem, ela bona au helaḡana ladana More. Una negana ai Kanaan taudia na dounu e nohova una tano ai. Bena Iehova na Abram vairanai e hedinarai, eto, Lau ese ina tano na oi garamu baina henidia. Bena Abram ese ihaboulaina patana ta e larebaia, Iehova ena, Iehova ese ia vairanai e hedinarai gabuna ai. Bena ia ese una gabu e rakatania, ororo ta, Betele mairiveina kahana ai, ela, unuseni ai e taruha; Betele na tahodiho kahana ai, Ai na mairiveina kahana ai. Unuseni ai danu ihaboulaina patana ta e larebaia, Iehova ena. bona Iehova ladana e hahanea. Ma eha laolao, diho kahana ela.

Abram Aigupto ela

10 Una tano ai doe vada e vara dainai, ia na diho kahana ma ela, Aigupto ai baine hanoho eto, badina be doe na bada herea. 11 Bena Aigupto vada e kahira ai, ia ese adavana Sarai e hereva henia, eto, Momokani, oi na hane namo: 12 lau na tomamu Aigupto taudia bae itamu negana ai, idia baeto “Ina na ia adavana”, bena lau bae alagu mase bona oi bae abimu mauri. 13 Benaini, baoto oi na lau taihugu, bena oi daimu ai baina namo bona baina mauri danu. 14 Taunabunai, Abram na Aigupto ai e kau negana ai, Aigupto taudia ese hahine na e itaia, ia na hane namo. 15 Farao ena lohia taudia ese danu e itaia, bena idia ese Farao vairanai e heatolaia. Bena e hakaua dae Farao ena ruma ai. 16 Bena Farao ese Abram e kara namo henia, hahine dainai: mamoe bona boromakau bona doniki bona hesiai taudia bona hesiai hahinedia bona kamelo e henia momomomo.

17 A Iehova ese hisihisi dikadia amo Farao mai ena ruma taudia ida e hahisidia, Sarai, Abram adavana, dainai. 18 Bena Farao ese Abram e boiria, e gwau henia, eto, Ede vada o karagu toma? Dahaka dainai oi so hamaorogu ia na oi adavamu? 19 Edeheto o koigu, oto ia na oi taihumu; bena na adavaia? Vadaeni, adavamu binai: bavabia, ba raka oho. 20 Bena Farao ese ena hesiai taudia e haduadia, bae hakaua lao; bena e hakaua ela, ia mai adavana mai ena kohu idoinai ida.

Copyright information for `MEU