Genesis 13

Abram bona Lot e haheparara

Abram ese Aigupto tanona e rakatania, ia mai adavana ida. Ena kohu idoinai e laohaia; Lot danu e hakaua lao. Idia na diho kahana amo e lou.

Abram ena boromakau na momo herea, enasilver bona enagold danu momo herea. Diho kahana amo e laolao ela, Betele ai e kau, ena taruha gabuna gunana ai ma e taruha, Betele bona Ai padadiai; gunaguna ihaboulaina patana e larebaia gabuna bunai. Unuseni ai Abram ese Iehova ladana e hahanea. Lot danu, Abram e bamoa tauna, ena mamoe bona ena boromakau na momo, ena dabua kalagadia danu momo. Taunabunai una tano na dia heḡereḡere idia raruosi gabu tamona ai bae noho hebou, badina na edia kohu na momo bona gabu na dia bada. Bena Abram ena boromakau ireḡudia taudia na Lot ena boromakau ireḡudia taudia ida e heai. Una negana ai Kanaan taudia bona Perisi taudia na una tano ai e nohova.

Bena Abram ese Lot e hamaoroa, eto, Mani ita raruosi basita heai, eda boromakau ireḡudia taudia danu basie heai, badina be ita na varavara. Tano idoinai na oi vairamu ai mia, ani? Mani emu kara, egu ai ba raka siri; oi na lauri kahana boma lao, lau be idiba kahana bama lao; eiava oi na idiba kahana boma lao, lau be lauri kahana bama lao. 10 Bena Lot na e gaga isi, Ioridane kourana e itaia, idoinai mai ranuna: Iehova ese Sodoma bona Gomora do se habua tari negana ai una tano na Iehova ena imea na heto, eiava Aigupto tanona, Soara dalana ai e laomu, na heto. 11 Bena Lot na Ioridane kourana idoinai e abia hidi, mairiveina kahana ela. Idia raruosi na e haheparara. 12 Abram na Kanaan tanona ai e noho; bona Lot na taora hanuadia ela, Sodoma kahana ai e taruha. 13 A Sodoma taudia na didika, Iehova vairanai e kara havara.

14 Bena Lot e raka oho murinai Iehova ese Abram e hereva henia, eto, A gaga isi; o ginimu gabuna ai ba roha roha, mirigini kahana ai, diho kahana ai, mairiveina kahana ai, tahodiho kahana ai. 15 Badina be o itaiamu tanona idoinai baina henimu, bona oi garamu baina henidia ela bona hanaihanai. 16 Oi garamu na tano ḡahuna na heto baina hahutumadia; taunabunai, tau ta tano ḡahuna dimura-dimuradia iduahidia bema diba, ia na oi garamu iduahidia bema diba. 17 A tore isi, ina tano ba rakaia hanai, latana amo, lababana amo; badina be lau ese baina henimu. 18 Bena Abram na ena dabua kalagana e lokua, e tore isi, ela, Heberon ai e taruha, Mamare ena au helaḡadia badidiai. Unuseni ai ihaboulaina patana ta e larebaia, Iehova ena.

Copyright information for `MEU