Genesis 14

Abram eha tuari

Amarafel ese Sinara tanona e lohiaia, Ariok ese Elasara tanona e lohiaia, Kedoralaomere ese Elam tanona e lohiaia bona Tidala ese Goimi tanona e lohiaia negana ai, idia hahaniosi eha tuari, Bera, Sodoma pavapavana, bona Birisa, Gomora pavapavana, bona Sinab, Adma pavapavana, bona Semebere, Seboimi pavapavana, bona Bela (ladana ta be Soara) pavapavana, e tuari henidia. Ini iboudiai na Sidim kourana ai e tuari: tadi gohuna be unuseni ai. Laḡani gwauta-rua idia ese Kedoralaomere isiaina e lao heniava, a laḡani ihagwauta-toina ai idia na e gwau edeede. Bena laḡani ihagwauta-hanina ai Kedoralaomere bona ia e duruava lohiadia na e tore isi, Refaim taudia na Astaroto-karanaimi ai e hadareredia, bona Susim taudia na Ham ai e hadareredia, bona Emim taudia na Savekiriataimi ai e hadareredia, Hori taudia danu edia ororo, ladana Seiri, ai e hadareredia, bona e hahavadia lao ela bona El-paran, tano ḡaḡaena badinai. Bena e lou ema bona En-mispat (ladana ta be Kade); bena Amalek taudia edia tano e havahua, bona Amoro taudia Hasasono-tamara ai e nohova edia tano danu. Bena Sodoma pavapavana bona Gomora pavapavana bona Adma pavapavana bona Seboimi pavapavana bona Bela (ladana ta be Soara) pavapavana e tore isi, Sidim kourana ela, tuari totona; idia laima-osi ese Kedoralaomere, Elam pavapavana, bona Tidala, Goimi pavapavana, bona Amarafel, Sinara pavapavana, bona Ariok, Elasara pavapavana, hahaniosi na e tuari henidia. 10 Una Sidim kourana na mai kopukopuna, bena Sodoma pavapavana bona Gomora pavapavana e darere negana ai e heau, kopukopu ai eha heau kau, eha mase. A taunimanima oredia na ororo ai e heau mauri. 11 Bena pavapava hahaniosi ese kohu idoinai bona aniani idoinai e dadi ore, Sodoma ai bona Gomora ai; bena e raka oho. 12 Lot, Abram vavana, Sodoma ai e nohova; bena idia ese ia danu e abia mauri, e laohaia, mai ena kohu idoinai.

13 Bena e heau mauri tauna ta ela, Abram, Heberu tauna, e hamaoroa. Ia na Mamare, Amoro tauna, Eskol bona Anere kakadia, ena au helaḡadia badibadi-diai e nohova, bona idia tatoiosi ida e hetura. 14 Abram na e kamonai, vavana vada e abia mauri, bena ia ese ena hesiai taudia, ena taruha ai e nohova taudia, e haboudia, tuari ḡaudia e henidia, una tuari oreana muridia amo e hakaudia lao, ela bona Dan. 15 Hanuaboi ai ena orea e hapararaia, kahana kahana amo e tuari henidia, e hadareredia, e hahavadia ela bona Hoba, Damasko mirigini kahana ai. 16 Kohu idoinai e abia lou, bona vavana Lot mai ena kohu ida, bona hahine, bona hanua taudia loḡora.

Abram bona Melkisedek

17 Kedoralaomere mai bamona ida e hadareredia, bena e lou ai na Sodoma pavapavana ida e hedavari Save kourana ai (Pavapava ena Koura). 18 Bena Melkisedek, Salem pavapavana, Dirava Herea Mikamika ena hahelaḡa tauna, ese flaoa bona vine ranuna e laohai, e dabara. 19 Ia ese Abram e hanamoa, eto, Dirava Herea Mikamika, guba bona tanobada ikaradia Diravana, ena hahenamo be Abram latanai baine mia; 20 Dirava Herea Mikamika danu aita imodaia, badina be ia ese oi inaimu na imamu ai vada e atodia kau. Bena Abram ese e abi kohudia iboudiai e karoadia, karoa gwauta; bena karoa ta Melkisedek e henia. 21 Bena Sodoma pavapavana ese Abram e hamaoroa, eto, Abi-mauri taudia lau ba henigu, a kohu be oi ese bavabi. 22 A Abram ese Sodoma pavapavana e haere henia, eto, Lau ese Iehova, Herea Mikamika Diravana, guba bona tanobada ikaradia Diravana, vada na gwvau henia hamata, 23 dabua varona ta eiava tamaka varona ta oiemu ai basina abia, gabeamo baoto “Lau ese Abram ena taḡa na henia” na garina. 24 Egu memero adia aniani mo ba henigu; a kohu be e bamogu taudia tatoiosi, Anere bona Eksol bona Mamare, ahudia ba henidia, vadaeni.

Copyright information for `MEU