Genesis 15

Dirava ena gwau-hamata Abram enai

Unu ḡau muridiai, Iehova ena hereva na Abram enai e kau, mata hanai ai. Iehova eto, Abram, basio gari, lau na oiemu kesi, ahumu danu baine bada. Bena Abram eto, Ḡaubada Iehova e, dahaka ba henigu? Lau na asi natugu; dihigu be hari Eliesere, Damasko tauna. Abram ma eto, Natugu ta so henigu dainai, hesiai merona egu ruma ai e vara na dihigu ai bainela. Bena Iehova ena hereva enai ma e kau, eto, Ina tau na dia oi dihimu; natumu adorana do baine vara, dihimu ai bainela. Bena e hakaua lasi murimuri ai, eto, A gaga dae, guba ba itaia, hisiu ba duahidia diba eiava lasi: oi garamu danu unu bae hutuma toma. Bena Abram ese Iehova e abidadama henia; una dainai maorona e gwauraia.

Bena Iehova ese e hereva henia lou, eto, Lau Iehova ese Uru, Kaldea hanuana, amo na hakaumu lasi, ina tano baina henimu halaoreana, emu tano korikori ai bainela. Abram eto, Ḡaubada Iehova e, ede baina diba toma ina na egu tano korikori ai bainela? Iehova eto, Boromakau hahinena ta bavabia, laḡani toi ḡauna, bona nani hahinena ta, laḡani toi ḡauna, bona mamoe maruanena ta, laḡani toi ḡauna, bona kerea ta bona pune natuna ta. 10 Ini iboudiai e abi, e ivadia parara, ahu rua ai e habou, a manu na se ivadia. 11 Bena galo na unu vamu ai e roho kau, to Abram ese e luludia.

12 Dina e diho, bena Abram matana e mahuta, bona gari bada ese e butua tao. 13 Bena Iehova ese Abram e hereva henia, eto, Ba diba ḡoevaḡoeva: garamu be sinahu-hani idau tano ai bae noho, daḡedaḡe taudia isiaidia bae lao heni; 14 a isiaina bae lao heni besena lau ese baina hahemaoro henia; bena ia bogaragina amo bae raka lasi, mai edia taḡa. 15 Oi be tubu tama dekedia do baola mai mainomu ida: burukamu ai ba mase, bena bae gurimu. 16 A idia be uru ihahanina ai ina tano bae lou henia, badina be Amoro taudia ese edia kara havara do asie haḡuḡuru.

17 Dina e kerekere, hanua e boi; bena Abram ese lahi mai kwalahuna e itaia, e kara kede na heto, unu vamu ahu rua padadiai. 18 Una dina ai Iehova ese Abram e gwau henia hamata, eto, Lau ese ina tano na oi garamu vada na henidia, Aigupto sinavaina amo ela bona sinavai badana, ladana na Eufrate: 19 Kene taudia edia tano, Kenisi taudia edia tano, Kadamono taudia edia tano, 20 Hiti taudia edia tano, Perisi taudia edia tano, Refaim taudia edia tano, 21 Amoro taudia edia tano, Kanaan taudia edia tano, Girigasa taudia edia tano, bona Iebusu taudia edia tano.

Copyright information for `MEU