Genesis 20

Abraham Gerara ai

Una negana ai, Abraham na e tore isi, eha laolao, diho kahana ela, Gerara ai e noho, Kade bona Suru padadiai. Bena Abraham ese Sara e herevalaia, eto, Ia na taihugu. Bena Abimelek, Gerara pavapavana, ese e abia. Bena Dirava ese Abimelek e hahedinarai henia nihi ai, eto, A kamonai: oi na mase tauna, hari o abia hahinena dainai, badina be ia na tau ta adavana. A Abimelek na hahine do se raka henia kahi. Bena ia eto, Ḡaubada e, kara maoromaoro besena ba hamasea a? Hari tau ese e hamaorogu, eto “Ina na lau taihugu”, ani? Bona hahine ese danu e hamaorogu, eto “Ia na lau taihugu”. Mai lalogu maoromaorona bona mai imaḡu ḡoevaḡoevadia ida ina kara vada na karaia. Bena Dirava ese nihi ai e haere henia, eto, Lau dibagu oi na mai lalomu maoromaorona ida vada o karaia. Lau danu vada na rumu, vairagu ai ba kerere na garina; una dainai na laomu ahu, so raka henia kahi. Taunabunai, una tau adavana ba henia lou, badina be ia na peroveta tauna; bena ia ese oi daimu ai baine ḡuriḡuri. bena ba mauri. A basio henia lou, ba diba momokani vada ba mase, oi bona emu ruma taudia iboudiai.

Taunabunai Abimelek na daba vaburana ai e tore isi, ena hesiai taudia iboudiai e boiridia, unu ḡau e hamaoro-laidia: bena gari ese e butudia tao. Bena Abimelek ese Abraham e boiria, eto, Ede vada o karamai toma? Ede na hadikamu toma dainai lau bona egu basileia ini vada o hakereremai toma? Hegwau-tao karana ta vada o kara henigu. 10 Abimelek ese Abraham ma e nanadaia, eto, Dahaka dainai ina kara vada o karaia? 11 Bena Abraham e haere, eto, Badina be na laloa nato ina gabu ai Dirava imatauraina na lasi, bena adavagu dainai bae alagu nato. 12 Bona ina danu, ia na momokani lau taihugu: tamamai na tamona, a sinamai be idau; bena raruosi a headava. 13 A Dirava ena hahedua dainai, tamagu ena ruma na rakatania negana ai lau ese na hamaoroa, nato, Ini ba bogagu hisi toma: baita lao heni gabudia iboudiai ba herevalaigu, baoto “Ia na lau taihugu”. 14 Bena Abimelek ese mamoe bona boromakau bona hesiai taudia bona hesiai hahinedia na Abraham e henia; bena ia adavana Sara e henia lou. 15 Abimelek danu eto, A itaia, egu tano idoinai na oi vairamu ai; emu ura gabuna ba noholaia. 16 Ia ese Sara danu e hamaoroa, eto, A itaia,silver monidia daha-ta oi taihumu vada na henia, emu hemarai iabi-ohona taunimanima iboudiai vairadiai; iboudiai vairadiai bae gwauraimu maoro. 17 Bena Abraham ese Dirava e ḡuria; bena Dirava ese Abimelek e hamauria, bona adavana bona ena hesiai hahinedia danu e hamauridia, bena natudia e havaradia. 18 Badina be Iehova ese Abimelek ena ruma hahinedia iboudiai vada e hagabanidia, Sara, Abraham adavana, dainai.

Copyright information for `MEU