Genesis 24

Isaak e headava

Abraham vada e buruka: ena mauri laḡanidia na diaḡau. Bona Iehova ese vada e harihari henia, ḡau momo momo vada e henia. Bena Abraham ese ena hesiai tauna badana, ena kohu idoinai e reḡuava tauna, e haduaia, eto, Imamu na mamugu ai bavatoa kau, Iehova, guba Diravana bona tanobada Diravana, ladana ai ba gwau hamata, natugu Isaak adavana na ini Kanaan taudia, bogaragidiai na noho hedoamu taudia, natudia ulatodia ta basio abia; a egu tano korikori baola, varavaragu dekediai, unuseni ai natugu Isaak adavana bavabia. Bena una hesiai tauna e haere henia, eto, O, hane-ulato na reana lalona basine heḡereḡere lau baine bamogu ina tano baiama; unu bema heto, oi natumu bama hakaua lao, o rakatania tanona baiala, namo eiava? Abraham ma eto, Lasi vaitani, natugu na basio laohaia, una tano na basinela. Iehova, guba Diravana, ese tamagu ena ruma amo e abigu oho, egu tano korikori amo e hakaugu lasi, bona e gwau henigu hamata, eto “Ina tano na oi garamu baina henidia”; bena ia ese ena aneru oi vairamu ai baine siaia, bena natugu adavana una tano ai do bavabia. A hane-ulato bema gwau edeede, basinema bamomu, emu gwau-hamata bema heruha. Ḡau tamona, natugu na basio laohaia, unu basiola. Bena hesiai tauna ese imana na Abraham mamuna ai e atoa kau, e gwau henia hamata, unu baine kara toma eto.

10 Bena una hesiai tauna na biaguna ena kamelo gwauta e abidia, bona kohu namodia haida danu, biaguna ena, e abi. Bena e tore isi, eha laolao, Mesopotamia tanona ela, hanua ta ladana Nahoro ai eha kau. 11 Bena adorahi ai, hahine na ranu utu ela negana ai, ia ese kamelo e hahekuredia ranu gurina badibadinai, una hanua murimurina kahana ai. 12 Bena e ḡuriḡuri, eto, Iehova e, biagugu Abraham ena Dirava e, na noimumu, hari ina dina ai egu ḡaukara ba hanamoa, bona biagugu Abraham ba bogaia hisi. 13 Ame itagu, lau binai ranu gurina badibadinai na nohomu; a hanua ulatodia na ranu utu be maimu. 14 Na noimumu, hane-ulato ta baina hamaoroa, bainato “Emu hodu bavatoa diho, ranu kuri ta ba henigu, baina inua”, bena ia baineto “Madi ba inua; emu kamelo danu baina ha-inulaidia”, haneulatona bunai oiemu. abi-hidi ulatona, emu hesiai tauna Isaak ba henia ulatona mo. Unu amo baina diba oi na biagugu vada o bogaia hisimu.

15 Ena ḡuriḡuri do se ore ai, hane-ulato ta ladana Rebeka ena hodu e ehea ema. Ia na Betuel natuna; tubuna hahinena na Milka, Abraham tadina Nahoro adavana. 16 Ia na haneulato rami-hebou namo-hereana: tau ta ese do se adavaia. Ia na guri ela, ena hodu e hahonua, ma ema. 17 Bena hari hesiai tauna e heau ela, e hereva henia, eto, Emu hodu ranuna kuri ta mani aina inua. 18 Hane-ulato na eto, Ḡauka e, a inua. Bena ranu e seia, e ha-inulaia. 19 Ma eto, Ranu ma aina utu, emu kamelo baina ha-inulaidia. 20 Bena ena hodu ranuna orena na dihu-lata lalonai e seia, bena ranugurina ma e loulou henia ela bona kamelo iboudiai e ha-inulaidia vaitani. 21 Hari hesiai tauna ese e raraia tao, se hereva, baine diba eto, Iehova ese ena laolao anina vada e havaraia eiava. 22 Bena ena kamelo na ranu e inu vaitani murinai, ia esegold gadeina ta, metauna na sekele kahana, bonagold vaḡivaḡidia rua, metaudia na sekele gwauta, e vai. 23 E nanadaia, eto, Oi be daika natuna? Tamamu ena ruma na mai gabuna, ai baia noho, eiava? 24 Hane-ulato na e haere, eto, Lau na Betuel natuna; tubugu hahinenana Milka, Nahoro adavana. 25 Ma eto, Uit momona bona rei kakoro momo dekemai ai mimia, emui mahuta gabuna ta danu mia. 26 Bena hari hesiai tauna e igo diho, Iehova e imodaia, 27 eto, Iehova, biagugu Abraham ena Dirava, na imodaiamu; ena hebogahisi bona ena momokani biagugu enai vada e hesiriumu, taunabunai ia ese egu dala ai vada e hakaugu maoro, ema bona biagugu varavarana edia ruma.

28 Bena hane-ulato na e heau ela, unu ḡau haridia na sinana ena rumataudia e hamaorolaidia. 29 Hari Rebeka na mai taihuna ta, ladana na Laban; bena ia na e raka lasi haraḡa, una tau dekena ela, ranu gabuna ai. 30 Ia ese taihuna Rebeka ena gadei bona imana vaḡivaḡidia e ita, bena e raka lasi, hari ranu gabuna ai ena kamelo e naridiava tauna dekena ela. 31 Bena e hereva henia, eto, Iehova ese vada e hanamomu taumu e, mani a dae kau. Dahaka dainai murimuri ai o nohomu? Badina be egu ruma vada na lailaia, bona kamelo edia gabu danu. 32 Bena una hesiai tauna na ruma ai e raka vareai. A Laban ese kamelo edia maduna e ruha, bena uit momona bona rei kakoro e henidia; bona hesiai tauna ranu e henia, ia mai bamona ida aedia bae huri. 33 Bena aniani e dabaraia ia vairanai; to ia eto, Basina aniani ela bona egu laolao badina aina gwauraia guna. Idia eto, A hereva.

34 Bena ia eto, Lau na Abraham ena hesiai tauna. 35 Iehova ese biagugu vada e hanamoa badabada, lohia badana ai vada e halaoa; mamoe seridia bona boromakau seridia vada e henia, bonasilver bonagold , bona hesiai taudia bona hesiai hahinedia, bona kamelo bona doniki. 36 Biagugu adavana Sara na burukana ai natuna e abia; bena Abraham ese ia dihina ai vada e halaoa. 37 Bena biagugu ese e haduagu baina gwau hamata; eto “Natugu adavana na Kanaan taudia, bogaragidiai na noho hedoamu taudia, natudia ulatodia ta basio abia, 38 a tamagu ena ruma baola, varavaragu bogaragidiai natugu adavana bavabia”. 39 Bena biagugu na hamaoroa, nato “O hane-ulato na basine bamogu reana, bena ede baina heto?” 40 Bena ia eto “Iehova, vairanai na rakamu Diravana, ese ena aneru baine siaia, baine bamomu bona emu dala baine lailaia; bena varavaragu bona tamagu ena ruma taudia bogaragidiai natugu adavana do ba davaria. 41 Unu amo emu gwauhamata baine heruha, varavaragu dekediai ba kau negana ai; a idia na hane-ulato bema rua basiema henimu negana ai danu emu gwauhamata bema heruha”. 42 Bena hari dina ai ranu gabuna ai na kau, bena na ḡuriḡuri, nato: Iehova e, biagugu Abraham ena Dirava, boma ura egu laolao anina namona boma havaraia, 43 ini boma hamomokania toma: ina ranu gabuna ai na nohomu ai hane-ulato ta ranu utu bainema bena baina hereva henia, bainato “Emu hodu ranuna kuri ta a henigu, aina inua”, bena ia baineto 44 “Mani a inua, bona emu kamelo edia ranu danu baina utua”, baina diba hane-ulatona bunai, Iehova ese vada e abia hidi biagugu natuna baine adavaia ulatona. 45 Bena dounu na ḡuriḡuriva ai, Rebeka na hodu e ehea ema; e diho ela, guri ai ranu e utua. Bena na hamaoroa, nato “Mani emu kara, ranu kuri ta a henigu, aina inua”. 46 Bena ena hodu e atoa diho haraḡa, eto “A inua, bena emu kamelo edia ranu danu baina utua”. 47 Bena na nanadaia, nato “Oi be daika natuna?” Bena ia e haere, eto “Lau na Betuel natuna; tubugu na Nahoro bona ia adavana Milka”. Bena gadei na udu-baubauna ai na atoa, bona vaḡivaḡi imana ai. 48 Bena na igo diho, Iehova, biagugu ena Dirava, na imodaia, badina be ia ese e hakaugu maoro, biagugu tadina tubuna baina abia ia natuna baine adavaia helaoreana. 49 Benaini, mani a hereva, biagugu ba bogaia hisi bona ihanamona karana ba karaia, eiava lasi; bena baina diba ede baina raka toma, idiba kahana amo eiava lauri kahana amo.

50 Bena Laban bona Betuel e haere, eto, Ina na Iehova ena amo; ai na basia haere henimu diba, basiato “Oibe” eiava “Lasi.” 51 A itaia, Rebeka na vairamu ai gini: avabia, ba hakaua lao, biagumu natuna baine adavaia, Iehova ena hereva heḡereḡerena.

52 Abraham ena hesiai tauna una hereva e kamonai, bena tano ai e goru diho, Iehova e imodaia. 53 Bena ia ese herahera ḡaudia,gold ḡaudia bonasilver gaudia bona dabua e hulala, Rebeka e henia; taihuna bona sinana danu herahia ḡaudia namo-hereadia e henidia. 54 Bena ia mai bamona ida e aniani, e inuinu, bena e mahuta. Daba ai e tore isi, eto, Mani a kahugu nege, biagugu baina lou henia. 55 A hane-ulato taihuna bona sinana eto, Hane-ulato na mani dekemai ai baine noho pura ta eiava dina gwauta, bena bainela. 56 A ia eto, Asio rugu: Iehova ese egu laolao anina vada e havaraia; mani a kahugu nege, biagugu baina lou henia. 57 Bena idia eto, Hane-ulato aita boiria, ia baine hereva. 58 Taunabunai, idia ese Rebeka e boiria, bena e nanadaia, eto, Lalomu vada eme heḡereḡere a, ina tau ida ba raka? Ia eto, Vada e heḡereḡere. 59 Taunabunai taihudia Rebeka, mai ena hesiai hahinena ida e kahudia nege, Abraham ena hesiai tauna mai bamona ida danu. 60 Idia ese Rebeka e hanamoa, eto, Taihumai e, daha daha oiemu amo bae vara: oi garamu ese inaidia do bae hadareredia. 61 Bena Rebeka bona ena hesiai hahinedia e tore isi, kamelo ai e gui, hesiai tauna ida ela. Hari hesiai tauna ese Rebeka e hakaua lao.

62 Una negana ai Isaak na diho kahana ai e nohova; bena tano gagaena ai eha laolao, ranu gurina ta, ladana Bere-lahai-roi, ela. 63 Adorahi ta taora ai eha loaloa, dina kerekerena ai, bena e roha isi, kamelo e maiva e itadia. 64 Rebeka danu e roha isi, Isaak e itaia; bena ena kamelo amo e diho, 65 hesiai tauna e nanadaia, eto, Una taora ai e maimu tauna be daika? Hesiai tauna eto, Biagugu bunai. Bena Rebeka ese dabua ta e abia, vairana e govaia ahu. 66 Bena hesiai tauna ese ena kara idoinai Isaak e hamaorolaia. Bena Isaak ese Rebeka e hakaua lao, sinana Sara ena dabua rumana ai e hakaua vareai, e adavaia. Bena ia iura-henina ese lalona e hamarumarua,sinana taina e taiva negadia ai.

67 

s. 22. sekele kahana = 8 grams sisivana; sekele gwauta = 160 grams sisivana

Copyright information for `MEU