Genesis 31

Iakob e heau

Bena Iakob ese Laban natuna mamaruanedia edia maumau e kamonai: idia na e maumau, eto “Iakob ese tamamai ena kohu idoinai vada e abihaia, unu amo ena taḡa idoinai vada e abi”. Iakob danu e itaia. Laban vairana e huaia ienai. Una negana ai Iehova ese Iakob e hamaoroa. eto, Tubumu tamamu edia tano ba lou henia, varavaramu dekedia baola: lau ese baina bamomu. Bena Iakob ese Rahela bona Lea e boiridia, dekena baela, taora ai ena seri e reḡudiava gabuna ai. Bena ia ese e hamaorodia, eto, Vada na itaia, tamamui ese vairana e huaiamu bona lalona e idaumu egu ai; a tamagu ena Dirava ese vada e bamogu. Umui danu dibamui lau ese tamamui isiaina vada na lao heni mai goadagu idoinai. Tamamui ese vada e koigu, nega gwauta davagu vada e ha-idaua, a Dirava ese e laoa ahu dainai ia ese se hadikagu. Ia eto “Mai toutoudia na oiemu”, bena seri idoinai ese mai toutoudia ḡaudia mo e havaradia; ma eto “Mai revarevadia na oiemu”, bena seri idoinai ese mai revarevadia ḡaudia mo e havaradia. Unuhetomana Dirava ese tamamui ena seri iena amo vada e abi oho, lau vada e henigu. 10 Mamoe bona nani hahinedia e rogorogova negana ai na na nihi, egu nihi ai na itadia, mamarauendia mai toutoudia bona mai revarevadia bona koremadia mo ema, hahine dekediai. 11 Bena egu nihi ai Dirava ena aneru ta ese e hereva henigu, eto “Iakob”. Lau nato “Lau o ina.” 12 Ma eto “A itadia, mamoe bona nani hahinedia e harogorogodiamu mamaruanedia iboudiai na mai toutoudia eiava mai revarevadia eiava koremadia: badina be Laban ena kara iboudiai oiemu ai e karamu vada na ita vaitani. 13 Lau binai, Betele Diravana: unuseni ai oi ese boubou nadina dehoro o horolaia, bona o gwau henigu hamata. Benaini, a tore isi, ina tano amo ba raka lasi, o vara gabuna ba lou henia.”

14 Bena Rahela bona Lea ese e haere henia, eto, Ai ahumai be dahaka tamamai ena ruma ai? Ai na dia ia dihina. 15 Ai na idau taudia na heheto ienai, ani? Badina be davamai vada e abi bona vada e hapetapetalai. 16 Taḡa idoinai Dirava ese tamamai ena amo vada e abihaia na ai emai bona natumai edia; taunabunai, Dirava ese vada e hamaoromu heḡereḡerena vada ba karaia.

17 Bena Iakob ese adavana raruosi bona natuna iboudiai na kamelo ai e hahelaidia kau; 18 ena seri iboudiai bona ena kohu idoinai Padan-aram ai e habou danu e siaidia guna; bena e heḡaeḡae, Kanaan tanona bainela, tamana Isaak dekenai.

19 Una negana ai Laban na ena mamoe huidia iutudia ela. Bena Rahela ese tamana ena dirava laulaudia e henao; 20 bona Iakob na e heau hehuni, Laban tau Suria se hadibaia guna. 21 Ia na ela, ena orea taudia bona ena kohu idoinai danu e laohai, sinavai e hanaia, Gilead ororodia dalana ai ela.

22 Dina ihatoina ai Laban na Iakob ena heau harina e kamonai. 23 Bena ia ese varavarana e haboudia, dina hitu Iakob e ḡavaia, ela bona Gilead ororodia ai e ḡavaia tao. 24 A Dirava ese Laban tau Suria nihi ai e hahedinarai henia, eto, Iakob basio hereva henia, hereva namona eiava hereva dikana. 25 Bena Laban ese Iakob e lasia tao. Iakob na ororo ai vada e taruha; bena Laban mai varavarana ida danu Gilead ororodia ai e taruha.

26 Bena Laban ese Iakob e gwau henia, eto, Badina be dahaka o heau hehuni, natugu hahinedia danu abimauri hahinedia na heheto o heaulaidia? 27 Dahaka dainai o heau hehuni, so hadibagu? Boma hadibagu, bena bama kahumu nege mai moale karadia bona mai moale anedia ida, oibe, mai gaba reḡedia bona mai gitara reḡedia ida. 28 A oi ese o laogu ahu, natugu asina harahudia. Vada o kara kava. 29 Harihari, lau na mai siahugu bama hadikamu; ḡau tamona, tamamu ena Dirava ese boi hanuaboi e hahedinarai henigu, eto, “Iakob basio hereva henia, hereva namona eiava hereva dikana.” 30 Harihari tamamu ena ruma o ura henia lalo-dikamu dainai vada bo laomu; to dahaka dainai egu dirava laulaudia o henaodia?

31 Bena Iakob ese Laban e haere henia, eto, Na gari, nato natumu na egu amo ba dadidia oho readia. 32 A emu dirava laulaudia na daika dekenai ba davaridia, ia na baine mase. Ai vairamai ai emu a tahu, bavabi. Badina be Iakob na asi dibana Rahela ese e abidia.

33 Taunabunai Laban ese Iakob ena dabua rumana ai e tahu, bona Lea ena dabua rumana ai, bona hesiai hahinedia raruosi edia dabua rumadia ai, to ḡau ta se davaria. Bena Rahela ena dabua rumana ai e raka vareai. 34 Rahela ese hari dirava laulaudia vada e abi, kamelo e hua modadia ai vada e huni, bena moda latadiai e helai. Bena Laban ese dabua rumana ai e tahu malaka-malaka, a ḡau ta se davaria. 35 Bena hahine ese tamanae hereva henia, eto, Ḡauka, basio badu; vairamu ai asina tore isi, badina be vaia hahine emai kara e goreregumu. Taunabunai e hetahu mase, to ena dirava laulaudia se davaridia.

36 Bena Iakob ese Laban e badu henia, e gwau henia, eto, Egu kerere be dahaka, egu dika be dahaka, bena oi ese daidiai o havagu mai badumu ida? 37 Egu kohu idoinai vada o tahu vaitani, emu o davaria be edena? Lauegu orea taudia bona oiemu orea taudia vairadiai ba vaia dae, bena ita raruosi bae hahemaoro henida. 38 Laḡani ruahui dekemu ai na noho; emu mamoe bona emu nani hahinedia asie mara dika, emu nani mamaruanedia danu ta asina abia, asina ania. 39 Uda boromadia ese e habero ḡaudia danu asina vasilai; sibogu ibolodia na heni. Henao taudia ese dina ai e henao eiava hanuaboi ai e henao ḡaudia danu davadia lauegu amo o gwaurai. 40 Unu na noho tomava: dina ai dina ḡaraḡara ese e hadikaguva; hanuaboi ai keru ese e alaguva; matagu na asie mahutava. 41 Laḡani ruahui emu ruma ai na nohova: laḡani gwauta-hani isiaimu na lao heni, natumu raruosi davadia, ma laḡani tauratoi emu seri davadia. Nega gwauta davagu o ha-idaua. 42 Tamagu ena Dirava, Abraham ena Dirava, Isaak ese e gari heniamu Diravana, basinema bamogu, oi na harihari ima-kavakava boma lulugu. A Dirava ese egu hekwarahi vada e itaia bona imagu ḡaukaradia vada e nene, bena boi hanuaboi e gwaumu tubu.

43 Bena Laban ese e haere henia, eto, Ini hahine na lau natugu; ini memero na lau tubugu; ini seri na lauegu seri; o itamu ḡaudia iboudiai na lauegu. Ma dahaka aina karaia hari dina ai, ini natugu bona tubugu ihanamodia? 44 Aoma, aita herohemaino; eda herohemaino ese baine hahemaoro henida. 45 Bena Iakob ese nadi ta e abia, e haginia, pupuna ai e halaoa. 46 Iakob ese danu ena orea taudia e hamaorodia, eto, Nadi a gogo. Unu e kara toma, bena una nadi senuna latanai e aniani hebou. 47 Bena Laban ese una gabu ladana e hatoa legara-sahaduta;
“legara-sahaduta” anina be “Hereva-hedinarai senuna”, Aramaik gadona ai. “Galeed” anina be “Hereva- hedinarai senuna”, Heberu gadona ai.
a Iakob ese ladana e hatoa Galeed.
48 Bena Laban eto, Hari dina ai ina nadi senuna ese e hahemaoro henidamu. Una dainai ladana na Galeed. 49 Ma ladana ta be Mispa;
“Mispa“ anina be “Hegima kohorona”.
badina be ia eto, Basita heita heheni negadia ai Iehova ese baine gimada.
50 Natugu ba daḡedaḡe henidia, eiava hahine haida ma bavabidia, tau ta ese basine itamu, to Dirava ese baine hahemaoro henida.

51 Laban ese Iakob ma e hereva henia, eto, Ini nadi bona ina pupuna na ita raruosi padadai vada na hagini. 52 Ini nadi anidia binai bona ina pupuna anina binai: lau ese ini nadi basina rakadia hanai, oi ihadikamu, bona oi ese ini nadi bona ina pupuna basio rakadia hanai, lau ihadikagu. 53 Abraham ena Dirava, Nahoro ena Dirava, tamadia ena Dirava danu, ia ese baine hahemaoro henida. Bena Iakob na ia tamana Isaak ese e gari henia Diravana ladana ai e gwau hamata. 54 Bena Iakob ese Dirava e boua
Dirava e boua: Heberu taudia edia kara ta, Dirava ihanamolaina karana, be edia mauri gauna namona ta, boromakau eiava mamoe eiava nani eiava manu, e abia, edia boubou gauna ai e halaoa. Ihaboulaina patana vairanai e alaia mase, bena ihaboulaina patana lahina latanai e atoa kau, lahi ese e golea oho. Unu amo Dirava e boua. Matamana negana ai edia ihaboulaina patadia be nadi ta e haginia eiava nadi haida e lareba. Gabeamo pata korikori edia dubu ai e karaia: Esodo Karoa 27 ba itaia.
una ororo ai, bona ena orea taudia e haduadia, bae aniani. Taunabunai, e aniani, bona ororo ai e noho rani.
55 Daba ai Laban e tore isi, tubuna mai sinadia ida e harahudia bona e hanamodia. Bena e rakatanidia, ena hanua e lou henia.

Copyright information for `MEU