Genesis 33

Iakob na Esau ida e herohemaino

Bena Iakob na e gaga isi, Esau e itaia, ena orea taudia sinahuhaniosi ida e maiva. Bena ia ese natuna e hididia, Lea natuna bona Rahela natuna bona hesiai hahinedia natudia; hesiai hahinedia mai natudia ida vairai bae raka, idia muridiai Lea mai natuna ida, ma idia muridiai Rahela mai natuna Iosef ida. A ia na e raka guna, nega hahitu tano ai e goru diho, ela bona kakana e raka henia kahi. Bena Esau na e heau ela, e rosia, e harahua; bena raruosi na e taitai.

Bena Esau na e gaga isi, hari hahine mai natudia ida e itadia, bena eto, Idia be daidia? Iakob e haere, eto, Natugu bunu, Dirava ese emu hesiai tauna vada e bogagu hisi, vada e henigu. Bena hari hesiai hahinedia mai natudia ida e raka kahira, tano ai e goru goru diho. Lea danu natuna ida e raka kahira, bona Rahela mai natuna Iosef ida danu, bena idia danu e goru goru diho. Esau ma e henanadai, eto, Unu seri iboudiai dala ai na itadia be edeheto? Iakob na e haere, eto, Una na herahia ḡauna, egu lohia vairamu ai baina mauri helaoreana. A Esau eto, Tadigu e, lauegu na davana, oiemu hari ba dogo tao. 10 Iakob eto, Lasi, bema lalomu vada eme namo egu ai, bavabi, egu lalokau toana; badina be oi vairamu vada na itaia, Dirava vairana bama itaia heḡereḡerena, bona vada o lalo namo henigu. 11 Taunabunai egu herahia ḡaudia bavabi dae, bona egu hahenamo danu; badina be Dirava ese vada e hanamogu badabada, mai dinagu vada nama. Bena e noia goada dainai vada e abi.

12 Bena Esau eto, Mani aita laolao hebou; lau na vairai baina raka. 13 A Iakob eto, Egu lohia dibana natugu na mamaraḡi; egu mamoe hahinedia bona egu boromakau hahinedia haida na mai bogadia, bena dina tamona mo bae luludia haraḡa-haraḡa vada bae mase ore. 14 Taunabunai, egu lohia e, oi na emu hesiai tauna ba gunalaigu; a lau na baina raka metaira-metaira, egu seri bona natugu edia goada heḡereḡerena, ela bona Seiri ai egu lohia baina vasi henimu. 15 Bena Esau eto, Benaini, egu orea taudia haida bavabidia, bae bamomu. A Iakob eto, Una na herevana; egu lohia lalomu vada e namo egu ai vada davana.

16 Taunabunai Esau na una dina ai e lou, Seiri dalana ai e lou ela. 17 A Iakob na Sukoto ela; unuseni ai ia ese ruma auta e hadaia iena, bona kalaga haida e hadai ena boromakau edia. Una dainai gabu ladana e hatoa Sukoto.
“Sukoto” anirla be “Kalaga”.


18 Unuhetomana Iakob na mai maurina ida Padan-aram amo ema, Sekem hanuana ai e lasi, Kanaan tanona ai; bena hanua badinai e taruha. 19 Bena e taruha henia tanona na Hamoro, Sekem e hadaia tauna, natuna edia amo e hoia, davana nasilver monidia sinahu-ta. 20 Unuseni ai boubou patana ta e larebaia, ladana e hatoa El-Elohe-Israel.
“El-Elohe-Israel” anina be “Dirava, Israel Diravana”.


Copyright information for `MEU