Genesis 35

Beniamina e vara

Dirava ese Iakob e hamaoroa, eto, Betele baola, unuseni ai ba ha noho; unuseni ai danu kakamu Esau o heautania negana ai e hahedinarai henimu Diravana ena ihaboulaina patana ba larebaia. Taunabunai, Iakob ese ena orea taudia iboudiai e haduadia, eto, Dirava idaudia dekemui ai mimia vada a negedia, ba haheḡoeva, dabua ḡoevadia ba rio; Betele baitala, unuseni ai egu dika dinana ai e haere henigu bona egu dala iboudiai lalodiai e bamogu Diravana ena ihaboulaina patana baina larebaia. Bena idia ese edia dirava idaudia bona taiadia gadeidia na Iakob e henia. Iakob ese e abidia, au helaḡana Sekem ai henunai e guridia. Bena edia laolao ela; bona hanua hanua taudia ese Dirava garina e gariva dainai idia ese Iakob natuna asie tuari henidia

Bena Iakob na Lusu ai e kau (una na Betele ladana ta) Kanaan tanona ai, ia bona ena orea taudia iboudiai danu. Unuseni ai ia ese boubou patana ta e larebaia, ladana e hatoa El-betele;
“El-betele” anina be “Betele Diravana”.
badina be una gabu ai Dirava ese e hahedinarai henia, ia ese kakana e heautania negana ai.
Una negana ai, Rebeka ena hesiai hahinena, ladana Debora, Rebeka e vara negana amo isiaina e lao heniva hahinena, vada e mase. Bena Betele ai e guria, au helaḡana henunai; una gabu ladana e hatoa Alono-bakutu.
“Alono-bakutu” anina be “Taitai auna”.


Dirava ese Iakob ma e hahedinarai henia lou, Padan-aram amo ema negana ai, e hanamoa, eto, 10 Oi ladamu na Iakob, a ladamu basie hatoa lou Iakob; harihari bainela ladamu bae hatoa Israel. Taunabunai, ladana e hatoa Israel. 11 Bena Dirava ese e hamaoroa, eto, Lau na Siahu-idoinai Diravana: natumu ba havaradia, garamu bae hutuma; bese momo oiemu amo bae vara, bona hanua pavapavadia danu. 12 Abraham bona Isaak na henidia tanona oi baina henimu, bona oi garamu murimu ai bae vara danu baina henidia. 13 Bena Dirava ese ia e rakatania, e hereva henia gabuna danu e rakatania. 14 Bena Iakob ese nadi ta e haginia, pupuna ai e halaoa, Dirava ida e hereva gabuna ai, vine ranuna na latanai e seia, ena boubou, bona dehoro danu latanai e seia. 15 Bena una Dirava ese e hereva henia gabuna ladana e hatoa Betele.

16 Idia na Betele amo eha laolao, ela Efrata vada e kahirakahira, bena Rahela e hekamonai, hisina vada e bada. 17 Ena hekamonai hisidia vada e bada herea ai, hegwaroto hahinena ese e hamaoroa, eto, Basio gari; mero ta do bavabia. 18 Laumana ese e rakatania horana ai (badina be ia na una negana ai e mase), ia ese mero ladana e hatoa Benoni.
“Benoni” anina be “Egu lalo-hisihisi merona”.
Bena hahine na e mase. A tamana ese mero ladana e hatoa Beniamina.
“Beniamina” anina be “Imagu idibana merona”.
19 Unuhetomana Rahela e mase, bena Efrata dalana badinai e guria. Una Efrata ladana ta be Betelehem. 20 Bena Iakob ese nadi pupuna ta e haginia ena gara latanai; ladana na doini e hatoamu “Rahela ena gara pupuna” ema bona harihari.

21 Israel ma e laolao, kohoro ladana Mamoe Kohorona unukahana ai e taruha. 22 Una tano ai e nohova negana ai Ruben na tamana ena hesiai hahinena Bilha ida e eno bou; bena Israel ese harina e kamonai.

23 Iakob natuna mamaruanedia na gwauta-rarua. Lea natuna: Ruben, Iakob natuna roboana, bona Simeon bona Levi bona Iuda bona Isakara bona Sebulun. 24 Rahela natuna: Iosef bona Beniamina. 25 Rahela ena hesiai hahinena Bilha natuna: Dan bona Napatali. 26 Lea ena hesiai hahinena Silpa natuna: Gad bona Asere. Iakob natuna mamaruanedia, Padan-aram ai e abidia, ladadia bunu.

27 Iakob na tamana Isaak dekena ela, Mamare ai, hanua ladana Araba. Una hanua ladana ta be Heberon; Abraham bona Isaak edia noho gabuna bunai. 28 Hari Isaak ena mauri laḡanidia na sinahu-ta taurahani-ahui. 29 Bena Isaak na laumana e heni dae, vada e mase, tubu tama dekediai eha hebou. Ia na tau buruka; ena mauri vada e daudau herea. Ia natuna raruosi, Esau bona Iakob, ese e guria.

Copyright information for `MEU