Genesis 39

Iosef Aigupto ai

Iosef na Aigupto e laohaia, unuseni ai Aigupto tauna ta, lohia ta Farao ena ruma ai, ladana Potifara, ese e hoia, hari Ismael taudia, e hakaua lao taudia, edia amo. A Iehova ese Iosef e haḡerea, bena vada e namo: ia ese biaguna, Aigupto tauna, ena ruma ai e nohova. Bena biaguna ese e itaia, Iehova ese e bamoava bona ena kara iboudiai anidia e havara; ena hesiai ḡaukaradia danu vada e ita, vada e namo herea. Bena ia ese ena ruma ita-taona tauna ai e halaoa, ena kohu idoinai baine reḡua. Bena ena ruma ita-taona bona ena kohu ireḡuna tauna ai e halaoa dinana amo Iehova ese Aigupto tauna e hanamoa, Iosef dainai: Iehova ena hahenamo na ena ruma latanai bona ena uma latadiai e miava. Ena ḡau idoidiai Iosef imana ai e ato: ḡau ta se laloa, ana aniani vairanai e dabaraia mo, vadaeni.

Hari Iosef na raho-namo merona.
Bena nega ta ia biaguna adavana ese e ḡahusia, bena e hamaoroa, eto, Aita eno bou. A Iosef na se ura; e haere henia, eto, Vada o itaia, biagugu na egu ḡaukara ruma ai se itaia taomu, ena kohu idoinai danu lau imagu ai vada e atoa. Tau ta se hereagumu ina ruma ai; egu ai ḡau ta se ruamu, oi mo e rumumu, badina be oi na ia adavana. Ina kerere badana baina karaia, Dirava vairanai baina kara havara, be edeheto? 10 A hahine ese dina ta ta amo Iosef lalona e ania, raruosi bae eno bou eto; to ia ese se kamonai heniava.

11 Nega ta, ia na ruma lalonai e raka vareai; ruma na asi tauna. 12 Bena hahine ese ena dabua e dogoa tao, e veria, eto, Aoma, aita eno bou. A ia ese ena dabua na hahine imana ai e rakatania, ruma amo e heau lasi. 13 Hahine na e itaia, ena dabua na ia imana ai vada e rakatania, vada e heau lasi: 14 bena ia ese ruma taudia e boiridia, e hamaorodia, eto, O itaia, ia ese ina Heberu tauna vada e abia dae, ita ihakavakavada. Ia na lau dekegu ai e raka vareai, baia eno bou eto: na lolo, 15 bena gadogu e kamonai negana ai ena dabua na imagu ai e rakatania, e heau lasi. 16 Bena hahine na hari dabua e dogoa tao ela bona Iosef biaguna ema. 17 Bena ma e hamaoroa, eto, Ina Heberu tauna eda ruma ai o abia dae, eda hesiai ilao-henina, na egu ai e raka vareai, baine hakavakavagu eto; 18 bena na lolo negana ai ia ese ena dabua e rakatania, e heau lasi. 19 Ruma tauna ese adavana ena hereva e kamonai, ena hesiai tauna unu vada e kara toma eto, bena e badu dikadika. 20 Bena Iosef biaguna ese Iosef e dabaia tao, dibura rumana ai e koua, hanua pavapavana ena iḡui taudia e koudia gabuna ai. Bena dibura rumana ai e nohova.

21 A Iehova ese Iosef e haḡerea, e bogaia hisi, dibura rumana igimana tauna lalona e hanamoa ia enai. 22 Bena dibura rumana igimana tauna ese dibura taudia iboudiai na Iosef henunai e atodia, edia ḡaukara iboudiai Iosef ese e reḡudia. 23 Dibura rumana igimana tauna ese ḡau ta se laloa ena hereḡu ai; badina be Iehova ese Iosef e hagerea, bona ena ḡaukara iboudiai anidia e havara.

Copyright information for `MEU