Genesis 4

Ala-ala

Adam na adavana Heva ida e eno bou: bena Heva e rogorogo, e mara, Kain e abia; eto, Tau ta Iehova ena amo vada name abia. Ma e rogorogo lou, e mara, tadina Abel e abia. Abel na mamoe ireḡudia tauna a Kain na biru tauna.

Nega ta ai Kain ese tano anidia e mailai, Iehova ena boubou ḡauna ai baine halaoa eto. Abel danu ena mamoe serina roboadia mai digaradia e mailaidia. Bena Iehova ese Abel ena boubou ḡauna e haḡerea, a Kain ena boubou ḡauna se hagerea. Kain na e badu dikadika, bena vairana e huaia. A Iehova ese Kain e gwau henia, eto, Badina be dahaka o badumu? Dahaka dainai vairamu o huaiamu? Boma kara namo, basinama abimu dae a? Basioma kara namo, kara havara be iduara badinai e narimumu; e ura henimumu, to oi ese ba hadarerea. Bena Kain ese tadina Abel e hereva henia, eto, Aitala uma. Bena raruosi na uma ai e nohova negana ai Kain ese tadina Abel e heatu henia, e alaia mase. Bena Iehova ese Kain e nanadaia, eto, Tadimu Abel be edeseni ai? Ia na e haere, eto, Lau na asi dibagu; be, lau na tadigu igimana tauna a? 10 Iehova ma eto, Dahaka vada o karaia? Tadimu rarana gadona na tano amo vada e tai henigumu. 11 Harihari ela, uduna e haḡaia tadimu rarana imamu amo e abia tanona ese baine hadikamu. 12 Harihari ela, ba biru negadia ai na tano ese anina basine henimu. A oi na heau bona loa kava tauna ai do baola tanobada ai. 13 Bena Kain ese Iehova e hamaoroa, eto, Egu dika davana na metau herea; egu haheauka basine heḡereḡere. 14 A laloa, oi ese hari dina ai tanobada kopina amo vada o lulugu oho, vairamu danu egu amo vada o hunia. Lau na heau bona loa kava taugu ai bainala tanobada ai; taunabunai, baine davarigu tauna ese baine alagu mase. 15 Bena Iehova ese Kain e hamaoroa, eto, Kain baine alaia tauna na davana bae henia hahitu. Bena Iehova ese Kain enai toa ta e atoa, lau ta ese idavarina negana ai bema alaia na garina.

16 Bena Kain na Iehova vairana amo e raka lasi, Nod tanona ai eha noho, Eden mairiveina kahana ai. 17 Bena Kain na adavana ida e eno bou; bena hahine na e rogorogo, e mara, Enok e abia. Bena Kain ese hanua ta e hadaia, una hanua ladana e hatoa Enok, natuna ladana heḡereḡerena. 18 Enok natuna na Irad. Irad ese Mehuiael e havaraia, bona Mehuiael ese Metusael e havaraia, bona Metusael ese Lamek e havaraia.

19 Lamek e hodara: adavana ta ladana na Ada, ma ta ladana na Sila. 20 Ada e mara, Iabal e abia: ia na dabua kalagadia ai e nohomu bona boromakau e reḡudiamu taudia senedia. 21 Ia tadina ladana na Iubal: ia na gitara bona ivilikou e hataimu taudia senedia. 22 A Sila na e mara, Tubala-Kain e abia: ia na auri-laboralabora bona auri iḡaukaralaidia tauna ai ela. Hari Tubala-Kain taihuna ladana na Naamaha. 23 Bena Lamek ese adavana raruosi e hereva henidia, eto,

Ada bona Sila, a hakala henigu!
Adavagu raruosi e, egu hereva a kamonai!
Tau ta ese e haberogu, na alaia;
Tauhau ta ese e botagu, na alaia mase.
24 Kain dainai dava bae henia hahitu e tomu;
Benaini, Lamek dainai dava bae henia hahitu-ahui hitu.
25 Bena Adam na adavana ida ma e eno bou: bena hahine e rogorogo, e mara, mero ta e abia, ladana e hatoa Set: eto, Dirava ese natugu ta vada eme henigu, Abel Kain ese e alaia mase tauna, ibolona. 26 Bena Set ese natuna e havaraia, ladana e hatoa Enos. Una negana ai taunimanima ese Iehova ladana e hahanea matama.

Copyright information for `MEU