Genesis 40

Iosef na dibura rumana ai

Ini ḡau muridiai, vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna bona flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna Farao ena ruma ai na raruosi ese Farao e habadua. Bena Farao ese ena hesiai taudia raruosi, hari vine ranuna iseina memerodia bona flaoa igabuna memerodia ireḡudia taudia, na e badu henidia, dibura rumana ai e koudia, hegima taudia biagudia imana ai, Iosef e nohova gabuna ai. Bena hegima taudia biagudia ese Iosef e hamaoroa, baine naridia; bena ia ese raruosi e naridia. Idia na nega taina daudau dibura rumana ai e nohova.

Unu tatau raruosi na hanuaboi tamona ai e nihi: Farao ena vine ranuna iseina memerodia iregudia tauna bona ena flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna na ta ta ena nihi ena nihi e nihirai, dibura rumana ai. Daba ai, Iosef na e raka vareai, idia raruosi dekediai, bena toadia e ita, lalodia e hisihisiva. Bena ia ese hari Farao ena hesiai taudia, ia ida e dibura hebouva taudia, e nanadaidia, eto, Badina be dahaka vairamui o huamu? Idia eto, Ai na vada a nihi, bona asi tauna ta ese emai nihi anidia baine hahedinarai. Bena Iosef eto, Nihi anidia ihahedinaraidia na Dirava mo sibona: emui nihi mani a gwaurai hedinarai.

Bena vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna ese ena nihi Iosef e hahedinarai henia, eto, Egu nihi ai vine auna ta na itaia; 10 rigina na toi. Bena e gara kau, burena e vara, huahuana e dobi. 11 Farao ena kehere na imagu ai, bena vine huahuadia na abi, bena na gigi, ranuna na Farao ena kehere ai e diho. Bena kehere na Farao imana ai na atoa.

12 Bena Iosef eto, Emu nihi anina binai: vine rigi toiosi be dina toi. 13 Dina toi baela, bena Farao ese baine abimu dae, dagimu baine henimu lou; bena Farao ena kehere na imana ai do bavatoa, gunaguna ena vine ranuna iseina memerodia o reḡudiava negana ai heḡereḡerena. 14 A oiemu dala baine namo negana ai ba lalogu, ani? Ba bogagu hisi, Farao ba hereva henia daigu ai, ina dibura rumana amo ba hakaugu lasi. 15 Badina be momokani lau na Heberu taudia edia tano ai e abigu mauri; iniseni ai danu kerere ta asina karaia, a dibura rumana ai e kougu kava.

16 Flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna vada e diba hari nihi anina be namo, bena ia ese Iosef e hamaoroa, eto, Lau danu na nihi; egu nihi lalonai flaoa boseadia toi kwaragu ai na ato, na oradia loaloa; 17 bena atai boseana lalonai na flaoa e gabu ḡaudia idau-idau mimia, Farao ana, a manu haida e roho ema, e ani.

18 Bena Iosef eto, Emu nihi anina binai: bosea toiosi be dina toi. 19 Dina toi baela, bena Farao ese dibura rumana amo baine abimu, au ta ai baine taumu dae, bena manu bae roho mai, tau-animu bae ania.

20 Dina ihatoina be Farao ena vara dinana, bena ia ese aria ta e karaia, ena hesiai taudia iboudiai e vavedia; hari vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna bona flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna danu e vavedia. 21 Bena vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna ena dagi e henia lou; ia ese kehere Farao imana ai ma e atoa. 22 A flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna na e taua dae ela bona e mase, Iosef ena hereva heḡereḡerena. 23 A hari vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna ese Iosef se laloa tao; e laloa boio.

Copyright information for `MEU