Genesis 41

Farao ena nihi

Laḡani rua vada e lao bubuni, bena Farao e nihi. Ena nihi ai ia na sinavai badana isena ai e gini. Bena boromakau hitu sinavai badana amo e dae, taudia nanamo bona mai digaradia, sinavai isena ai e anianiva. Idia muridiai boromakau idaudia hitu sinavai badana amo ma e dae, taudia didika bona vavaroda-vavaroda, hari mai digaradia ḡaudia badibadidiai e gini. Bena hari boromakau varoda-varodadia hituosi ese boromakau mai digaradia hituosi e anidia ore. Bena Farao na e noga.

Ma e mahuta lou, e nihi. Ena nihi iharuana ai ia ese uit tuhutuhuna tamona amo anidia hitu e tubu e itadia, unu uit anidia be nanamo bona babada. Idia muridiai uit tuhutuhuna ta amo anidia hitu ma e tubu, unu uit anidia be didika bona mamaraḡi, lai mairiveina ese e hamarai ḡaudia. Bena hari uit anidia dikadia ese uit anidia namodia e anidia ore. Bena Farao na e noga, vada e diba nihi mo.

Daba ai kudouna e hetaha; bena ia na e hesiai, Aigupto ai babalau taudia iboudiai bona aonega taudia iboudiai e boiridia. Bena Farao ese ena nihi e hamaorolaidia, to idia iboudiai na anidia igwauraidia asi dibadia.

Bena vine ranuna iseina memerodia ireḡudia tauna ese Farao e hamaoroa, eto, Lau ese egu kerere hari name laloa. 10 Farao ese ena hesiai taudia e badu henidia negana ai na lau bona flaoa igabuna memerodia ireḡudia tauna raruosi dibura rumana igimana tauna imana ai o atomai. 11 Bena hanuaboi ai raruosi a nihi, ta ta ena nihi ena nihi na mai anidia. 12 Tau eregabe ta be dekemai ai, ia na tau Heberu, dibura rumana igimana tauna ena hesiai merona. Bena ai raruosi emai nihi a hamaorolaia; bena anidia ia ese e hadibamai, ta ta ena nihi ena nihi anidia. 13 Taunabunai, nihi anidia ia ese e gwaurai vada e momokani: lau be o halougu egu dagi ai, a bamogu be e taua dae ela bona e mase.

14 Bena Farao e hesiai, Iosef eha boiria. Bena idia ese dibura rumana amo e hakaua lasi haraḡa-haraḡa; ia ese aukina huina e abia bona ena dabuae boloa, bena Farao dekenai e raka vareai. 15 Bena Farao ese Iosef e hereva henia, eto, Vada na nihi, to nihi anina ihahedinaraina be asi tauna; a harimu vada na kamonai, nihi anidia ihahedinaraidia na mai dibamu. 16 Iosef ese Farao e haere henia, eto, Dia lau, a Dirava ese Farao baine haere henia, maino herevana ai.

17 Bena Farao ese Iosef e hamaoroa, eto, Egu nihi ai sinavai badana badibadinai na gini; 18 bena boromakau hitu na sinavai amo e dae, taudia nanamo bona mai digaradia, bena sinavai isena ai e anianiva. 19 Gabeamo boromakau idaudia hitu ma e dae, taudia didika bona vavaroda-vavaroda, Aigupto tanona idoinai boromakau dikadia unuhetomadia na hata asina itadia. 20 Bena boromakau dikadia mai varoda-varodadia ese boromakau mai digaradia hituosi e dae guna ḡaudia na e anidia ore; 21 ḡau tamona, e anidia ore murinai tau ta basinema diba idia ese vada e anidia, badina be idia na dounu varoda-varoda. Bena na noga. 22 Bena egu nihi ta ai, uit tuhutuhuna tamona na itaia, e tubu mai anina hitu, babada bona nanamo; 23 gabeai ta ma e tubu anina hitu, didika bona mamaraḡi, lai mairiveina ese e hamarai ḡaudia. 24 Bena uit dikadia ese uit namodia e anidia ore. Lau ese babalau taudia vada na hamaorolaidia, to anina ihahedinaraina na ta asi dibana.

25 Bena Iosef ese Farao e hamaoroa, eto, Farao ena nihi be tamona mo; Dirava ese ena kara ta baine karaia e tomu be Farao vada e hamaorolaia guna. 26 Boromakau namodia hituosi be l=agani hitu, bona uit anidia namodia hituosi be laḡani hitu: nihi na tamona mo. 27 Boromakau hituosi dikadia mai varoda-varodadia gabeai e dae ḡaudia be laḡani hitu, bona uit anidiadikadia hituosi, lai mairiveina ese e hamarai ḡaudia, idia danu laḡani hitu, doe laḡanidia. 28 Farao hari na hamaoroa heḡereḡerena, Dirava ese ena kara ta baine karaia e tomu be Farao vada e hamaorolaia guna. 29 Laḡani hitu be gini daemu, Aigupto tanona idoinai baine madinamo; 30 gabeamo doe laḡanidia hitu do bae gini dae, madinamo idoinai Aigupto tanona ai do bae laloa boio, badina be doe baine bada herea. 31 Taunimanima ese madinamo negana na basie laloa une, doe bada lalonai bae dabu vaitani dainai. 32 Farao na harua e nihi, badina be Dirava ese ina ḡau vada e gwauraia, bona asi vanahana ia ese baine havaraia. 33 Namona binai: Farao ese lalo-parara bona aonega tauna ta baine tahua, Aigupto tanona biaguna ai baine halaoa. 34 Farao na unu baine kara toma, bona tano ita-taona taudia baine gwauraidia danu: unu madinamo laḡanidia ai aniani ḡaudia iboudiai ina Aigupto tanona ai bae karoadia, karoa ima, bena karoa ta roge ai bae haboua. 35 Madi-namo laḡanidia anianidia iboudiai bae habou, Farao imana ai, bae mia, hanua hanua lalodiai. 36 Una aniani na roge ai baine mia ela bona doe laḡanidia hituosi na Aigupto ai bae gini dae; bena ina tano taunimanimadia na basie hitolo mase.

37 Farao mai ena hesiai taudia ida ese una hereva e abia dae. 38 Bena Farao ese ena hesiai taudia e hereva henidia, eto, Edeseni ai tau ta baita davaria ina tau heḡereḡerena: Dirava ena Lauma be ia lalonai ani? 39 Bena Farao ese Iosef e hereva henia, eto, Dirava ese ina idoinai vada e hahedinarai henimu, bona asi tauna ta mai ena lalo-parara bona mai ena aonega oi heḡereḡeremu. 40 Una dainai, oi ese egu ruma ba halohiaia, egu basileia idoinai oi eremu bae kamonai; lau hanua pavapavana taugu mo ese oi baina hereamu. 41 Farao ese Iosef ma e hereva henia, eto, A kamonai lau ese Aigupto tanona idoinai lohiana ai name halaomu. 42 Bena Farao ese ia imana kwakikwakina vaḡivaḡina imana amo e abia, Iosef imana kwakikwakina ai e toia vareai; dabua namo-hereadia danu e hahedokilai, bonagold agevana na aiona ai e atoa kau. 43 E haduaia danu, kariota iharuana, iena kariota murinai e heauva ḡauna, latanai baine gui. Haida danu ia vairanai e heau, e boiboi, eto, Dala a lailaia. Unuhetomana ia ese Aigupto tanona idoinai lohiana ai e halaoa.

44 Bena Farao ese Iosef e hamaoroa, eto, Lau binai Farao; oi basio hereva negana ai tau ta ese kara ta basine karaia ina Aigupto tanona idoinai. 45 Bena Farao ese Iosef ladana e hatoa Safenat-panea; Asenat danu e henia,baine adavaia; una Asenat na Ono ena hahelaḡa tauna, ladana Potifera, natuna. Bena Iosef na Aigupto tanona idoinai e rakaia hanai.

Iosef Aigupto lohiana

46 Iosef ena mauri laḡanidia na toi-ahui, ia Farao, Aigupto pavapavana,vairanai e gini negana ai. Bena Iosef na Farao vairana amo e raka lasi, Aigupto tanona idoinai e rakaia hanai. 47 Bena madinamo laḡanidia hituosi lalodiai uma anidia vada e bada herea. 48 Unu laḡani hitu lalodiai Iosef ese aniani idoinai e haboua, hanua hanua rogedia ai. Hanua ta ta umadia anianidia na unu hanua ta ta rogedia ai e habou. 49 Taunabunai, Iosef ese uit e habou, kone mirina na heto, ela bona iduahina e hadokoa, badina be asi iduahina dalana.

50 Doe negana na do se gini dae ai, Iosef natuna mamaruanedia rarua e vara, Asenat, Ono ena hahelaḡa tauna Potifera natuna, bogana amo. 51 Roboana na Iosef ese ladana e hatoa Manase;
“Manase” anina be “Helalo-boio”.
eto, Dirava ese egu hekwarahi bona tamagu ena ruma ilalolaidia na egu amo vada e abi oho.
52 A tau muritai ladana e hatoa Efraim;
“Efraim” anina be “Anina na momo”.
eto, Hisi na ani tanona ai Dirava ese besegu vada e henigu.

53 Madinamo laḡanidia hituosi vada e ore Aigupto ai, 54 bena doe laḡanidia gini-gunana vada e gini dae, Iosef ena hereva heḡereḡerena. Bena tano idau-idau iboudiai lalodiai taunimanima e hitolodiava; a Aigupto ai aniani na mia. 55 Bena Aigupto tanona idoinai taunimanima e hitolodiava ai idia ese Farao e tai henia, aniani baine henidia. Bena Farao ese e hamaorodia, eto, Iosef dekena aola, ia ede baine hamaoromui toma vada ba karaia. 56 Tanobada idoinai doe vada e bada. Bena Iosef ese ena roge iboudiai e keho, Aigupto taudia ese aniani e hoia, moni davana; badina be doe na bada herea Aigupto tanona ai. 57 Bena tano idau-idau iboudiai amo e hesiai ela, Aigupto ai aniani e hoi, Iosef dekenai; badina be doe na bada herea, tanobada idoinai.

Copyright information for `MEU