Genesis 43

Beniamina Aigupto ai

Tano idoinai hitolo na bada herea. Aigupto amo e mailaia uitina vada e ania ore, bena tamadia ese e hamaorodia, eto, Ma baola, aniani taina ba ha hoia ada. Bena Iuda ese e haere henia, eto, Una tau ena hereva na auka, eto “Tadimui basio hakaua mai, lau vairagu basio itaia”. Taunabunai, tadimai ba siaia, ai ida baiala, aniani baia ha hoia amu; a basio siaia, ai na basiala, badina be una tau eto “Tadimui basio hakaua mai, lau vairagu basio itaia”. Bena Israel eto, Edeheto umui ese lau o hadikagu, tadimui herevana o hahedinaraia? Idia eto, Una tau ese e nanadaimai malakamalaka, eda iduhu herevadia e nanadailai, eto, “Tamamui dounu e mauri nohomu?” bona “Tadimui ta noho?” Bena ai ese a haere henia. Ede baiama diba toma ia baineto “Tadimui ba hakaua mai” a? Bena Iuda ese tamana Israel e noia, eto, Mero na ba siaia, baia tore isi, baiala; unu amo baita mauri, basita mase, oi bona natumai maraḡidia danu. Lau ese do baina naria; lau dekegu ai ba tahua. Basinama loulaia dekemu ai, vairamu ai basinama hakaua, kerere na lau latagu ai bema mia hanaihanai. 10 Basiama halahe, ina laolao iharuana harihari baiama haḡuḡurua.

11 Bena tamadia Israel ese e haere henidia, eto, Bema dala idauna ta lasi, ini ba kara toma: eda tano anidia namo-hereadia bavabi kau, emui maduna ai, muramura mai bonadia, bada ranuna, aniani ihanamodia muramuradia, au-huahuadia aukadia, una tau ena. 12 Moni ikumidia rua rua danu bavabi kau; emui puse ai e uda lou monidia danu ba loulai, badina be e uda taudia na e kerere readia. 13 Tadimui danu ba hakaua lao, una tau do ba lou henia. 14 Siahu-idoinai Diravana ese baine bogamui hisi una tau vairanai baine durumui, bena ia ese tadikakamui ta baine ruhaia nege, bona Beniamina danu baine haloua. A natugu na egu ai bae boio, vadaeni, vada bae boio.

15 Taunabunai, idia ese herahia e abi kau, tamadia ena hereva heḡereḡerena, bona moni ikumidia rua rua amo, bona Beniamina danu e hakaua. Bena e tore isi, Aigupto tanona ela, Iosef vairanai e gini. 16 Iosef ese Beniamina e itaia, bena ena hesiai tauna e haduaia, eto, Ini tatau na ba hakaudia lao egu ruma lalonai; aniani danu ba dabaraia, badina be dina tubua ai idia na lau ida baia aniani hebou. 17 Bena hesiai tauna na Iosef ena hereva heḡereḡerena e hakaudia lao, Iosef ena ruma ai e hakaudia vareai. 18 Bena hari tatau e gari dikadika, Iosef ena ruma ai e hakaudia vareai dainai. Idia na e hereva heheni, eto, Nega gini-gunana ai moni euda lou eda puse ai dainai; ia na ihabadelaida dalana e tahuamu, bena baine ḡuida, ena hesiai ai baine halaoda, eda doniki danu baine abidia iena. 19 Taunabunai idia na Iosef ena hesiai tauna dekena ela, ruma iduarana ai; 20 e hamaoroa, eto, Ḡauka e, nega gini-gunana ama, aniani ihoina moama; 21 to emai taruha gabuna ai a kau, emai puse a keho, bena emai moni a ita, ta ta ena puse ena puse ai e heuda, emai moni idoinai; harihari vada a mailai, baia heni lou a tomu. 22 Bona moni haida danu vada a mailai, aniani ihoilaina. A asi dibamai daika ese emai moni na e uda lou emai puse ai. 23 Bena hari hesiai tauna eto, Maino avabia, basio gari; emui Dirava, tamamui danu ena Dirava, ia ese emui puse e hatagadia; emui moni na lau ese na abi. Bena ia ese Simeon e hakaua lasi dekediai. 24 Bena una hesiai tauna ese ena ruma lalonai e hakaudia vareai, aedia ihurilaidia ranuna e henidia, bona edia doniki danu e ubudia. 25 Bena edia herahia e heḡaeḡaelai, Iosef dina tubua ai bainema bae henia eto, badina be vada e diba idia na unuseni ai bae aniani.

26 Iosef e raka vareai, bena e haḡaeḡaelai ḡaudia vada e henia, bona e goru goru diho tano ai, ia vairanai. 27 Bena ia ese e nanadaidia, eto, Umui be edeheto? Tamamui danu namo a, hari tau buruka vanegai sivaraina o gwauraia; ia dounu mauri eiava? 28 Idia na e haere, eto, Emu hesiai tauna ai tamamai be namo, dounu e mauri nohomu. Bena idia na e igo diho, e hanamoa. 29 Bena ia matana e roha isi, tadina Beniamina e itaia, ia sinana natuna; bena eto, Tadimu tau-muritai benai a, vanegai sivaraina o gwauraia merona? Ma eto, Natugu e, Dirava ese baine bogamu hisi. 30 Bena Iosef lalona e manoka: tadina e bogaia hisi bada dainai ia na e raka vareai ena daiutu lalonai, unuseni ai e tai. 31 Bena vairana e huria, e raka lasi, e haheauka, eto, Aniani a dabaraia. 32 Bena aniani e dabaraia, pata ta ai Iosef ana, pata ta ai idia adia, bona ma pata ta ai Aigupto taudia adia. Badina be Aigupto taudia na Heberu taudia ida basie aniani hebou, mai edia taravatu dainai. 33 Bena edia helai gabudia vada e henidia ia vairanai; edia vara heḡereḡeredia, tau-roboana ela bona tau-muritai. Taunabunai e heita heheni, bona e hoa. 34 Bena Iosef ese aniani iena pata amo e abia, e siaia dekediai, a Beniamina ana ha-ima e siaia. Vine ranuna danu ia ida e inu hebou.

Copyright information for `MEU