Genesis 44

Iosef ese kakana e dibaganidia

Bena Iosef ese ena ruma ireḡuna tauna e haduaia, eto, Ini tatau edia puse aniani ai ba hahonu, bae honu namonamo, bona edia moni danu edia puse ududia ai ba uda. Bona egu kehere, harisilver ḡauna, taumuritai ena puse uduna ai ba udaia, bona ena uit ihoilaina monina danu. Bena ia ese Iosef ena hereva heḡereḡerena e karaia.

Daba ai, hari tatau mai edia doniki e siaidia lao. Hanua e rakatania, a do asie raka daudau ai, Iosef ese ena ruma ireḡuna tauna e haduaia, eto, A tore isi, a ḡavadia; ba lasidia tao negana ai ba gwau henidia, baoto “Badina be dahaka umui ese namo dika vada o davalaia a? Biagugu ena kehere, ena inuinu bona ena baguhaoro ḡauna, vada o henaoa. Umui vada o kerere dikadika”.

Taunabunai, ia ese e lasidia tao, bena unu e gwau henidia toma. Idia ese e haere henia, eto, Dahaka dainai ḡaubada na unu e gwau tomamu? Emu hesiai taudia na unu asia kara toma. O itaia, emai puse ududia ai a davari monidia na a henimu lou, Kanaan amo a lou mai negana ai: benaini, dahaka dainai biagumu ena ruma aisilver eiavagold baiama henao? A boma davaria oi isiaimu ilao-henina taumai ta unu vada e kara toma, ia na baine mase, bona ai be biagumui ena hesiai taudia ai baiala. 10 Bena ia eto, Benaini, ini baita kara toma: ena puse ai baina davaria tauna be egu hesiai tauna ai bainela, a orena be baina kahumui nege. 11 Bena ta ta ena puse ena puse e abi dobi haraḡa, e ruha. 12 Bena hari tau ese e hetahu, tau guna enai itahuna e matamaia, ela bona tau-muritai enai e hadokoa. Kehere na Beniamina ena puse ai e davaria. 13 Bena edia dabua e dare, edia doniki madunadia dorudia ai ma e ato kau, hanua e lou lao.

14 Iuda mai tadikakana ida Iosef ena ruma ai e gini dae negana ai, Iosef na do ruma ai, bena idia ese ia vairanai e goru goru diho. 15 Bena Iosef ese e gwau henidia, eto, Ede vada o kara toma? Umui asio laloa lau na bagu-haoro taugu a? 16 Bena Iuda eto, Egu lohia e, ede baia hereva henimu toma? Ede baia maoro toma oi vairamu ai? Dirava ese emu hesiai taudia emai kerere vada e hahedinaraia; harihari ai na oi imamu ai, ai bona ena puse ai emu kehere e davaria tauna danu. 17 A Iosef eto, Lasi, unu basina karamui toma; egu kehere e abia tauna hari egu hesiai tauna ai bainela, a umui be tamamui dekena ba lou lao mai mainomui ida.

18 Bena Iuda na e raka henia kahi, eto, Mani emu kara lau binai emu hesiai tauna na biagugu baina hereva henimu; mani emu kara emu badu do baine keruma emu hesiai tauna egu ai: badina be oi na Farao heḡereḡerena. 19 Egu lohia e, emu hesiai taudia o nanadaimai, oto, “Tamamui eiava tadimui nonoho a?” 20 Bena a haere henimu, ato “Tamamai burukana e nohomu, bona mero ta, tau-badana ai e abia; una mero kakana vada emase, sinana natuna tamona mo na ia, una dainai tamamai ese e lalokau henia badamu”. 21 Bena oi ese o haḡanimai, oto “Ba hakaua mai, lau baina itaia”. 22 Bena ai ese a haere henimu, ato “Tamana na basine kahua nege; badina be ia bema raka oho, tamana bema mase”. 23 Bena oi ese o hamaoromai, oto “Tadimui tau-muritai basio hakaua mai, lau vairagu basio itaia lou”. 24 Bena emu hesiai tauna, ai tamamai, dekena a lou lao, lohia taumu emu hereva a hamaorolaia. 25 Bena tamamai eto “A lou lao, ada aniani taina ma bavabia”. 26 Bena ai ato “Tadimai tau-muritai na ai ida baiala be vada baiala; badina be tadimai na ai ida basiala, una tau vairana basia itaia lou”. 27 Bena tamamai eto “Umui dibamui adavagu ese memero rarua e abidia; 28 ta e rakatanigu, bena nato ‘Ḡau ta ese vada e darea patapata’, bena asina itaia lou ema bona harihari. 29 A harihari ina ta danu egu ai bavabia oho, bena dika ta ienai baine kau, lau buruka taugu na umui daimui ai mase gabuna bainala mai lalo-hisihisigu ida”. 30 Taunabunai, emu hesiai tauna lau tamagu dekena bama lou lao, a mero basinama hakaua lao, bena ia bona hari mero na e kara mauri tamona na heto dainai 31 ia baine itamai mero na lasihia negana ai ia na baine mase; oibe tamamai tau-buruka na mase gabuna bainela mai lalo-hisihisina ida. 32 Badina belau ese tamagu na gwau henia hamata, ina mero bagunai, nato “Basina hakaua lou dekemu ai mai maurina ida, kerere na lau latagu ai baine mia ela bona hanaihanai”. 33 Taunabunai na noimumu, lau ese emu hesiai tauna ai bainala, ina mero ibolona, a ia ese kakana ida bae lou lao. 34 Badina be ede baina haheauka toma, tamagu dekena baina lou lao a mero basina hakaua lao, bena dika tamagu enai baine vara be baina itaia?

Copyright information for `MEU