Genesis 46

Dirava ese Iakob e gwau henia hamata

Israel na eha laolao, ena kohu idoinai e abi kau, Bere-sieba ai e kau, unuseni ai tamana Isaak ena Dirava e boua. Bena hanuaboi ai Dirava ese nihi ai Israel e hereva henia, eto, Iakob e, Iakob e! Ia eto, Lau o ina. Ma eto, Lau be Dirava, tamamu ena Dirava: Aigupto baola, basio gari, badina be unuseni ai bese badana ai baina halaomu. Lau ese baina bamomu ela bona Aigupto, ma baina hakaumu lou; bona ba mase negana ai Iosef ese matamu baine hakapua.

Bena Iakob ese Bere-sieba e toretania. Israel natudia ese tamadia Iakob bona natudia maraḡidia bona adavadia e abidia, Farao ese e henidia reruedia ai e udadia, e laohaidia. Edia boromakau danu, bona edia kohu idoinai, Kanaan tanona ai e abi, vada e laohai, ela Aigupto ai e lasi. Iakob mai ena iduhu idoinai ela: natuna mamaruanedia bona tubuna mamaruanedia, natuna hahinedia bona tubuna hahinedia, bona varavarana ibouboudiai. Iboudiai Aigupto e laohaidia.

Iakob garana

Israel garana, Aigupto ela taudia, ladadia bini, Iakob mai natuna iboudiai ida. Ruben be Iakob natuna roboana. Ruben natuna be Hanok bona Palu bona Hesron bona Karami. 10 Simeon natuna be Iemuel bona Iamin bona Ohad bona Iakin bona Sohara bona Saul. Saul be hane Kanaan natuna. 11 Levi natuna be Gereson bona Kohat bona Merari. 12 Iuda natuna be Ere bona Onan bona Sela bona Perese bona Sera; a Ere bona Onan be Kanaan tanona ai e mase. Perese natuna be Hesron bona Hamulu. 13 Isakara natuna be Tola bona Puva bona Iobo bona Simron. 14 Sebulun natuna be Sered bona Elon bona Ialeel. 15 Ini iboudiai bona natuna hahinena Daina be Lea natuna bona tubuna, Iakob ese iena amo e abidia Padan-aram ai. Iboudiai be toi-ahui toi.

16 Gad natuna be Sifion bona Hagi bona Suni bona Esbon bona Eri bona Arodi bona Areli. 17 Asere natuna be Imna bona Isva bona Isvi bona Beria, taihudia Sera ida. Beria natuna be Hebere bona Malkiel. 18 Ini na hesiai hahinena Silpa natuna; Laban ese natuna Lea e henia hahinena bunai. Iakob ese natuna bona tubuna gwauta-tauratoi iena amo e abidia.

19 Iakob adavana Rahela natuna bini: Iosef bona Beniamina. 20 Iosef ese natuna rarua, Manase bona Efraim, na Aigupto tanona ai e abidia, Ono ena hahelaḡa tauna Potifera natuna Asenat bogana amo. 21 Beniamina natuna bini: Bela bona Bekere bona Asbel bona Gera bona Naaman bona Ehi bona Ros bona Mupim bona Hupim bona Arad. 22 Ini iboudiai be Rahela natuna bona tubuna, Iakob ese iena amo e abidia. Iboudiai be gwauta-hani.

23 Dan natuna be Husim. 24 Napatali natuna be Iaseel bona Guni bona Iesere bona Silem. 25 Ini be hesiai hahinena Bilha natuna; Laban ese natuna Rahela e henia hahinena bunai. Iboudiai be hahitu.

26 Iakob ida Aigupto ela taunimanimadia iboudiai, ia ese e havaradia taudia, be tauratoi-ahui tauratoi; a ravana be se duahidia. 27 Bona Iosef ese Aigupto ai e abidia memerodia be rarua. Iakob ena iduhu taudia Aigupto ela iboudiai be hitu-ahui.

Iakob Aigupto ai

28 Iakob ese Iuda e siaia guna, Gosen bainela, Iosef baine hadibaia. Bena Gosen ai e lasi. 29 Bena Iosef ese ena kariota e heḡaeḡaelaia, Gosen ela, tamana ida bae hedavari; enai e kau, bena aiona ai e hegagiu dae, e tai. 30 Bena Israel ese Iosef e hereva henia, eto, Harihari aina mase be namo, badina be mai maurimu ida vada na davarimu lou.

31 Bena Iosef ese tadikakana bona tamana ena orea taudia e hamaorodia, eto, Lau bainala, Farao baina hamaorolaia, bainato “Tadikakagu bona tamagu ena orea taudia na Kanaan tanona amo vada ema, lau dekegu ai. 32 Idia be mamoe bona boromakau ireḡudia taudia, edia mamoe seridia bona edia boromakau seridia bona edia kohu idoinai vada e mailai”. 33 Bena Farao ese baine boirimui bona baine nanadaimui, baineto “Emui ḡaukara be dahaka?” 34 Una negana ai umui ba haere, baoto “Ai oi isiaimu ilao-henina taumai na meromai negana amo boromakau vada e reḡudia, senemai bamodia”. Unu amo Gosen bavabia diba, emui tano ai ba halaoa; badina be Aigupto taudia ese seri ireḡudia taudia e dadaraidiamu.

Copyright information for `MEU