Genesis 47

Bena Iosef na Farao dekena ela, eto, Tamagu bona tadikakagu na Kanaan tanona amo vada ema, mai edia mamoe seridia bona edia boromakau seridia bona edia kohu idoinai. Idia na harihari Gosen tanona ai. Bena kakana laima e hakaudia vareai, Farao vairanai. Bena Farao ese e nanadaidia, eto, Emui ḡaukara be dahaka? Idia eto, Ai oi isiaimu ilao-henina taumai be mamoe ireḡudia taumai, senemai bamodia. Bena idia ese Farao e noia, eto, Ai na vada ama, ina tano ai baia noho a tomamu, badina be Kanaan tanona na asi reina emai seri bae ania. Mani emu kara a hereva, emu hesiai taudia na Gosen tanona ai baia noho. Bena Farao ese Iosef e hamaoroa, eto, Tamamu bona tadikakamu na dekemu vada ema. Aigupto tanona idoinai be vairamu ai; gabu namo-hereana ta ba henidia, bae noholaia. Gosen tanona ai do bae noho, bona bema goada taudia haida idia bogaragidiai, egu boromakau ireḡudia taudia ai ba halaodia.

Iosef ese tamana Iakob e hakaua vareai Farao vairanai; bena Iakob ese Farao e hanamoa. Farao ese e nanadaia, eto, Emu mauri laḡanidia be hida? Iakob e haere, eto, Egu laolao laḡanidia ina tanobada ai na sinahuta toi-ahui; egu mauri laḡanidia na dia hoho bona mai hisihisidia, dia tamagu bona tubugu heḡereḡeredia, idia edia laolao laḡanidia tanobada ai na hoho. 10 Bena Iakob ese Farao e hanamoa, bena e rakatania.

11 Bena Iosef ese tamana bona tadikakana edia gabu e lailaia bona edia tano e henidia, Aigupto tanona namo-hereana ta ai, ladana Ramese, Farao ena hahedua heḡereḡerena. 12 Bena Iosef ese tamana bona tadikakana bona tamana ena orea taudia iboudiai e ubudia, ruma ta ta taudia adia e henidia.

Aigupto taudia e ogogamiva

13 Tano idoinai doe na bada herea; taunabunai Aigupto idoinai bona Kanaan idoinai aniani na lasi vaitani. 14 Moni idoinai Aigupto ai bona Kanaan ai na uit ihoilaina ai e ore, idoinai Iosef mo imana ai. Bena ia ese Farao ena ruma ai e haboua. 15 Bena Aigupto ai bona Kanaan ai moni e ore vaitani murinai Aigupto taudia na Iosef dekena ela, eto, Aniani a henimai; oi o uramu ai na oi vairamu ai baia mase a? Ai na asi emai moni. 16 Iosef eto, Emui boromakau a henigu; lau na uit baina henimui, emui boromakau davadia, asi emui moni dainai. 17 Taunabunai edia boromakau e laohai Iosef dekenai; bena ia ese aniani e henidia, edia hosi bona edia mamoe bona edia boromakau bona edia doniki davadia.

18 Una l=agani e ore, bena laḡani iharuana ma e lou mai ia dekenai, eto, Lohia taumu e, ai na asia koimumu: emai moni vada e ore, emai boromakau iboudiai vada o abi; ḡau ta dia mia baia henimu, tau-animai bona emai tanomo vadaeni. 19 Ai na oi vairamu ai baia mase bona emai uma bae vahu a? Ai bavabimai, emai tano danu bavabi, aniani ba henimai. Bena ai bona emai tano ese Farao isiaina baia lao heni. Uhe danu ba henimai, bena emai tano na basine vahu.

20 Taunabunai, Iosef ese Aigupto tanodia iboudiai e abi, Farao ena; badina be Aigupto taudia iboudiai ta ta ena tano ena tano e hoi, aniani davana, edia hitolo na bada dainai. Unuhetomana tano idoinai na Farao ena tano ai ela. 21 Taunimanima danu e abidia, Aigupto hanuadia iboudiai, atai ela bona henu, hesiai taudia ai e halaodia. 22 Ḡau tamona hahelaḡa taudia edia tano ia ese se abi, badina be hahelaḡa taudia na Farao ese e ubudiava; taunabunai Farao ena heubu ḡaudia dekediai mimia dainai idia be edia tano bae hoi na asi badina. 23 Bena Iosef ese taunimanima e hamaorodia, eto, Hari dina ai umui vada na hoimui bona emui tano vada na hoi. Uhe bini, vada ba hado. 24 Bena uit ba utua negana ai, ba karoa, karoa ima; karoa ta Farao ba henia, a karoa hani be emui hadohado bona amui aniani ḡaudia, emui ruma taudia bona natumui maraḡidia iubulaidia. 25 Bena idia ese e haere henia, eto, Momokani, oi ese vada o hamaurimai; oi baia imodaimu bona Farao isiaina baia lao heni. 26 Unuhetomana Iosef ese taravadia e atua, hari taravatu na doini mia ema bona harihari: karoa ima lalodiai karoa ta be Farao ena. Ḡau tamona, hahelaḡa taudia edia tano ia ese se abi.

27 Israel be Aigupto taudia bogaragidiai e nohova, Gosen ai. Unuseni ai idia na kohu momo e habouva; e hutuma e laova, bona edia taḡa e bada e laova. 28 Iakob na laḡeni gwauta-hitu Aigupto ai e nohova: ena mauri laḡanidia na sinahu-ta hari-ahui hitu. 29 Ena mase vada e kahira-kahira ai, ia ese natuna Iosef e boiria, e hereva henia, eto, Boma lalokau henigu, imamu na mamugu ai boma atoa kau, boma gwau hamata, Aigupto ai basio gurigu, 30 a tubu tama dekedia bainala negana ai, Aigupto amo ba laohaigu, idia edia gara ai ba gurigu. Bena Iosef eto, Unu baina kara toma. 31 Bena Iakob eto, A gwau hamata. Bena Iosef ese e gwau henia hamata. Bena Israel na ena mahuta patana duna badina ai e ḡuriḡuri.

Copyright information for `MEU