Genesis 50

Iosef ese Iakob e guria

Iosef na tamana vairanai e igo diho, e tai, bona e harahua. Bena Iosef ese ena hesiai taudia haida, muramura ḡaukaradia mai dibadia taudia, e haduadia, tamana tau-anina bae haḡoevaia, muramura mai bonadia amo bae dahua, bona dabua aukana bae kumilaia. Bena unu e kara toma. Dina hari-ahui vada ela, muramura taudia edia ḡaukara dinadia; bena dina hitu-ahui e tailaia, Aigupto taudia ese.

Taitai dinadia vada e ore, bena Iosef ese Farao ena ruma taudia e noidia, eto, Boma ura henigu, Farao boma hereva henia, boma hamaoroa, tamagu e haduagu dainai na gwau henia hamata. Ia eto “Baina mase negana ai, vada na heḡaeḡaelai garana ai ba gurigu, Kanaan tanona ai”. Taunabunai, ba kahugu nege, tamagu do baina guria, bena ma baina lou mai. Bena Farao eto, Vada aola, tamamu ba guria, emu gwau-hamata heḡereḡerena.

Bena Iosef e tore isi tamana igurina ela. Farao ena hesiai taudia bona ena ruma lohiadia iboudiai ese e bamoa, bona Aigupto lohiadia iboudiai, bona Iosef varavarana iboudiai, bona ena ruma taudia, bona tamana ena ruma taudia. Natudia maraḡidia bona edia mamoe seridia bona edia horomakau seridia mo e rakatanidia Gosen tanona ai. Haida be kariota ai e gui, haida be hosi ai: hutuma bada ia ida ela.

10 Atad ena uit ikwadina gabuna ai e kau, Ioridane unukahanai; unuseni ai Iakob igurina karadia e kara, mai lalo-hisihisidia bona mai taidia ida. Idia ese dina hitu tamadia e tailaia. 11 Una tano taudia, Kanaan taudia, ese edia lalo-hisihisi e itaia, Atad ena uit ikwadina gabuna ai, bena idia eto, Aigupto taudia edia taitai na bada herea. Taunabunai, una gabu ladana e hatoa Abele-misraim:
“Abele-misraim” anina be “Aigupto taudia edia taitai”.
ia na Ioridane unukahanai.
12 Bena natuna na iena hahedua heḡereḡerena e karaia: 13 Kanaan tanona ai e huaia lao, nadi kohuana lalonai e guria, Makapela imeana ai. Una kohua bona imea na Abraham ese Efron tau Hiti ena amo e hoia, ena gara gabuna, Mamare ai. 14 Bena tamana e guria murinai, Iosef, mai tadikakana bona mai bamona ida, e lou lao, Aigupto ela.

Iosef e mase

15 Tamadia ena mase murinai, Iosef kakana na e hereva heheni, eto, Readia Iosef lalona ma baine dika ita edai, bena a kara dika henia karadia davadia do baine henida. 16 Taunabunai, idia ese hereva ta e siaia Iosef dekenai, eto, Tamamu do se mase ai e haḡanimai, eto 17 “Iosef ba hamaoroa, baoto ‘Kakamu edia kerere bona edia kara dika oiemu ai ba lalo nege’; taunabunai ai a noimumu, tamamu ena Dirava isiaina ilao-henina taumai emai dika ba gwau tao”. Ina hereva e kamonai ai, Iosef na e tai. 18 Bena kakana ela ia vairanai e goru diho, eto, Momokani, ai na oiemu hesiai taudia. 19 A Iosef eto, Basio gari; lau be Dirava ibolona a? 20 Umui emui lalo-hadai be ba hadikagu o tomova, to Dirava ese anina namona e havaraia; anina na hari dina ai o itaiamu taunimanima hutuma vada na hamauridiamu. 21 Tauna-bunai, basio gari; umui baina ubumui, bona natumui danu baina ubudia. Bena hereva namodia amo lalodia e hamarumarudia.

22 Taunabunai, Iosef bona tamana ena iduhu taudia iboudiai na Aigupto ai ma e nohova. Iosef ena mauri laḡanidia na sinahu-ta dikoana gwauta. 23 Iosef ese Efraim tubuna e itadia, bona Makiri Manase natuna danu ia tuina ai e helai. 24 Bena Iosef ese tadikakana e hamaorodia, eto, Egu mase negana vada eme kau: a Dirava ese baine lalomui, bona ina tano amo baine hakaumui lasi, ela bona ena gwau-hamata ai Abraham bona Isaak bona Iakob e heni tanona. 25 Bena Iosef ese Israel natudia e haḡanidia, bae gwau hamata. Ia eto, Dirava ese ena gwau-hamata baine hamomokania; una negana ai lau turiagu na ini amo ba laohaidia.

26 Taunabunai Iosef na e mase: ena mauri laḡanidia na sinahu-ta dikoana gwauta. Bena idia ese ia tau-anina e haḡoevaia, muramura e karalaia, bena maua ai e udaia, Aigupto ai.

Copyright information for `MEU