Genesis 6

Nega vada e gini dae taunimanima vada e hutuma tanobada ai, natudia hahinedia danu vada e havaradia. Bena Dirava natuna verina ese taunimanima natudia hahinedia e itadia, i'itadia, nanamo; bena e ura henidia ulatodia na e adavadia. Bena Iehova eto, Lau laumagu na taunimanima lalodiai basine noho hanaihanai, badina be idia na hidio kavakava mo: edia mauri laḡanidia bae sinahu-ta ruahui hona. Una dinadia ai taunimanima ḡaḡau-babadadia tanobada ai e nohova. Dirava natuna verina ese taunimanima natudia hahinedia e adavadia negadia ai na natudia e havaradia: unu na taunimanima ḡaḡau-babadadia nega gunadia ai e nohova; sivaraidia danu babada. Iehova ese taunimanima edia kara havara e itaia, vada e bada herea tanobada ai, edia lalo-hadai iboudiai danu didika. Bena Iehova e helalo, taunimanima e havaradia tanobada ai dainai; lalona e hisihisi danu. Bena Iehova eto, Taunimanima, na karaia ḡauna, na tanobada kopina amo baina abia oho; oibe, taunimanima bona boroma bona tano ai e raumu ḡaudia bona atai manudia danu; badina be na helalomu, na havaridia dainai. A Noa be Iehova ese e lalo namo heniava.

Noa sivaraina binai: Noa na kara maoromaoro tauna, ena uru ai e kara namo ḡuḡuruva. Ia na Dirava ida e havamo heheniva. 10 Noa ese natuna mamaruanedia tatoi e havaradia: Sem bona Ham bona Iafet. 11 Tanobada na dika, Dirava vairanai: tanobada idoinai daḡedaḡe ai e honu honu dae. 12 Dirava ese tanobada e itaia, vada e dika rohoroho; badina be taunimanima iboudiai ese edia kara vada e hadika tanobada ai.

13 Bena Dirava ese Noa e hereva henia, eto, Mauri ḡaudia iboudiai dokodia be lau vairagu ai vada eme kau; badina be idia daidiai tanobada na daḡedaḡe ai veda eme honu honu dae, taunabunai, lau ese baina habuadia tari tanobada ai. 14 A oi na sida audia amo lagatoi auta ba karaia; ia lalonai daiutu ba kara; bona lalona bona murina ba demadia ahu. 15 Ini ba karaia toma: latana na roha hitu-ahui ima; lababana roha gwauta-rua mai kahana; bona harana ena lata na roha hitu mai kahana. 16 Gaba-maurana ba karaia, ena dobu roha kahana mo; iduara danu ba karaia ohena ai, ere danu bae toi, ta henu ai, ma ta ia daenai, ma ihatoina danu iharuana daenai. 17 Badina be lau e e utu-utu badana tanobada baina ha-utua dae, mauri ḡaudia iboudiai guba henuna amo ihabua-taridia; ḡau iboudiai tanobada ai do bae mase ore. 18 A taravagu oiemu ai baina atua, baina hamomokania; oi ma lagatoi ai ba gui, oi bona natumu bona adavamu bona ravamu hahinedia. 19 Mauri ḡaudia iboudiai idau-idau rua amo lagatoi ai ba hakaudia vareai, idia danu bae mauri; maruane ta, hahine ta, unu bavabidia toma. 20 Manu idau-idau, boromakau idau-idau, tano ai e raumu ḡaudia idau-idau, rua rua amo bae vasi, vada bae mauri. 21 Aniani ḡaudia idau-idau iboudiai danu bavabi kau, oiamu bona idia adia. 22 Bena Noa na unu e kara toma, Dirava ese e haduaia heḡereḡerena.

Copyright information for `MEU