Genesis 8

Ranu e kororo

Dirava ese Noa e laloa tao, bona mauri ḡaudia iboudiai bona boromakau ia ida lagatoi ai e gui danu e lalodia tao. Bena Dirava ese lai ta e siaia tanobada ai; bena ranu na e kororo. Ranu e lohi lohi daeva gabudia bona guba iduaradia danu e kou ahu, guba amo e dihova meduna danu e hadokoa. Ranu na metaira-metaira tano amo e louva, e maraḡi e laova, ela bona hua ihahituna ena dina ihagwauta-hituna ai lagatoi e kuia kau Ararat ororona ai. Ranu ma e maraḡi e laova, ela bona hua ihagwautana ena dina gini-gunana ai ororo doridia e hedinarai.

Dina hari-ahui ma e ore, bena Noa ese lagatoi gaba-mauruna e kehoa, mukou ta e harohoa; una mukou e roho eva-eva ela bona ranu tanobada amo e kororo vaitani. Pune ta danu e harohoa, baine diba ranu na tanobada kopina ai vada e maraḡi eiava lasi. To pune na ena roho-kau gabuna ta se davaria, bena Noa dekena e lou lao lagatoi ai, badina be ranu ese tanobada kopina idoinai vada e habubunia. Bena Noa ese imana e toia roro, lagatoi lalonai e abia vareai. 10 Ia na dina hitu ma e noho; bena pune na lagatoi amo ma e harohoa. 11 Adorahi ai pune na e lou ela dekenai, uduna ai be olive rauna ta, ia ese vada e koria utu ḡauna; bena Noa vada e diba ranu na tanobada ai vada e maraḡi. 12 Dina hitu ma e noho; bena pune ma e harohoa; bena ia na vada se lou lagatoi ai, lasi vaitani. 13 Laḡani sinahu-tauratoi dikoana ta, hua gini-gunana ena dina gini-gunana ai, ranu na e kororo vaitani tanobada ai. Bena Noa ese lagatoi e kehoa, tanobada kopina e itaia, vada e kaukau. 14 Hua iharuana ena dina iharuahui-hituna ai tanobada e kaukau vaitani.

15 Bena Dirava ese Noa e hereva henia, eto, 16 Laḡatoi amo ba diho mai adavamu ida, bona natumu mai adavadia ida. 17 Mauri ḡaudia iboudiai oi dekemu ai danu ba rakalaidia lasi, manu bona boromakau bona tano ai e raumu ḡaudia iboudiai. Bae vara rohoroho, bae mara momomomo, bae hutuma. 18 Bena Noa na e diho, ia bona natuna bona adavana bona ravana. 19 Boroma idoudiai danu bona manu iboudiai, bona tano ai e raumu ḡaudia iboudiai, ibouboudiai na lagatoi amo e didi didi lasi. 20 Bena Noa ese ihaboulaina patana ta e larebaia Iehova ena; bena boroma ḡoevaḡoevadia bona manu ḡoevaḡoevadia iboudiai edia amo hidaosi e abidia, pata latanai e aladia, lahi ai e haḡoledia oho. 21 Bena Iehova ese bonana namona e kamonai negana ai, ia eto, Tanobada na basina hadikaia lou taunimanima daidiai, badina be edia lalo-hadai be didika, maraḡidia negadia ela; mauri ḡaudia iboudiai danu basina aladia ore lou, vanegai na aladia na heto. 22 Tanobada baine mia negadia ai na hadohado bona ḡeiḡei, keru bona sioahu, lahara bona guitau, dina bona boi, basie doko.

Copyright information for `MEU