Habakkuk 1

Habakuku ese Dirwa e tai henia

Dirava ena hereva metauna, peroveta tauna Habakuku ese e matahanailaia.

Iehova e, baina boi henimu, ba durugu totona;
bena basio kamonai ela bona edena nega ai?
Eiava baina tai henimu, bainato “Daḡedaḡe”,
bena basio hamaurigu a, ela bona edena nega ai?
Badina be dahaka kara kereredia o haheitalaigumu?
Dahaka dainai hekwakwanai ḡaudia o hahedinarai henigumu?
Hahebua-tari bona daḡedaḡe na vairagu ai,
heatu bona heiri-heiri na e varamu.
Taunabunai, taravatu e manokamu,
bona hahemaoro ḡoevaḡoeva na se hedinaraimu.
Badina be kara dika taudia ese kara maoromaoro taudia na e ḡeḡedia daemu,
bona hahemaoro ḡoevaḡoeva na e gageva-gagevamu.

Kaldea taudia ese Iuda bae habuaia tari

Bese bogaragidiai ba roharoha, ba itaia;
ba hoa, ba hoa dikadika.
Badina be emui nega ai kara ta na karaiamu;
ena be bama hamaorolaimui, to basioma kamonai.
Badina be, a itaia, Kaldea taudia na hatoredia isimu,
una kara idita bona kara heau-heau besena.
Idia ese tanobada lababana e rakaia hanaimu,
noho gabudia dia idia edia na idia ese e dadimu.
Idia ese gari bona kudou-hetaha e havaradiamu,
edia hahemaoro bona edia siahu na sibodia edia amo e varamu.
Edia hosi ese taiga e hereadiamu edia heau ai,
bona tano-ḡaḡaena uda-sisiadia e hereadiamu edia daḡedaḡe ai;
edia hosi-gui taudia na e heaumu mai heaḡidia ida.
Oibe, edia hosi-gui taudia na dauha amo e maimu,
ugava na heto e rohomu, ala-ala totona.
Iboudiai na kara daḡedaḡe totona e maimu;
igari-henidia na vairadiai e laomu,
e ḡuidiamu taudia na miri na heto.
10 Hanua pavapavadia na e ihi-ihiraidiamu,
bona hanua lohiadia na e kirikirilaidiamu.
Kohoro iboudiai e kirikirilaidiamu,
badina be tano na e larebamu, bena-e abidiamu.
11 Lai na heto e heau hanaimu e laomu,
kerere laudia, sibodia edia goada na edia dirava ai e halaoamu.

Habakuku ese Iehova e ḡanaḡana heniamu

12 Iehova e, egu Dirava, egu Helaḡa Diravana,
oi na o noho hanaihanaimu ani?
Ai na basia mase.
Iehova e, oi ese vada o gwauraidia,
ai ihahemaoro-henimai taudia ai baela.
Nadi-gini e, oi ese vada o haginidia,
ai matamai ihakanidia totona.
13 Oi matamu na ḡoeva-dae dainai,
kara dika basio itaia,
bona kara kerere basio raraia diba.
Dahaka dainai asi edia heabidadama taudia na o haḡerediamu?
Badina be dahaka oi na asi regeregemu, kara dika tauna ese kara maoromaoro ai ia e hereaiamu tauna e hadonoamu negana ai?
14 Badina be oi ese taunimanima na o karadiamu,
davara gwarumedia na heheto,
eiava tano ai e raumu ḡaudia na heheto,
asi biagudia.
15 Ia ese kimai ai e veridiamu,
ena reke ai e veridia lasimu,
ena ole ai e haboudiamu,
bena e moalemu bona e heaḡimu.
16 Taunabunai ia ese ena reke e bouamu,
bona muramura mai bonana na ena ole e gabu heniamu;
badina be idia daidiai ia ese digara e animu,
bena ana aniani na mai gaihona.
17 Matona, ia ese ena reke anina baine bubua loulou a?
Bese idau-idau baine habuadia tari hanaihanai a?
Copyright information for `MEU